Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Juridiniai asmenys / JAR / Finansinių ataskaitų rinkinių teikimas

Atmintinė


   
 
Metinių finansinių ataskaitų rinkinių teikimas
Metinių finansinių ataskaitų rinkinį, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu finansinė atskaitomybė būtina pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui, Registro tvarkytojui teikia (neatsižvelgiant į teisinį statusą):
1. akcinės bendrovės;
2. uždarosios akcinės bendrovės;
3. kooperatinės bendrovės (kooperatyvai);
4. žemės ūkio bendrovės;
5. valstybės įmonės;
6. savivaldybių įmonės;
7. tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, jeigu rengia metines finansines ataskaitas;
8. individualios įmonės, jeigu rengia metines finansines ataskaitas;
9. užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialai;
10. Europos ekonominių interesų grupės, jeigu rengia metines finansines ataskaitas;
11. Europos bendrovės;
12. Europos kooperatinės bendrovės;
13. mažosios bendrijos;
14. labdaros ir paramos fondai**, jeigu nerengia metinės ataskaitos*,
15. asociacijos**, jeigu nerengia metinės ataskaitos*;
16. viešosios įstaigos**, jeigu nerengia metinės ataskaitos*;
17. regionų plėtros tarybos**


Labdaros ir paramos fondas, asociacija ar viešoji įstaiga jiems taikomų įstatymų nustatytais atvejais Registro tvarkytojui pateikia buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka parengtą metinę ataskaitą.*

Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse įregistruotų juridinių asmenų filialai Registro tvarkytojui teikia užsienio juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu tokia finansinė atskaitomybė būtina pagal įstatymus.

Jeigu užsienio juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas vadovaujantis reikalavimais, kurie skiriasi nuo Europos Sąjungoje taikomų reikalavimų, pateikiamas užsienio juridinio asmens filialo metinių finansinių ataskaitų rinkinys, jeigu tokia finansinė atskaitomybė būtina pagal įstatymus. Užsienio juridinio asmens filialo metinių finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Metinių finansinių ataskaitų, taip pat konsoliduotųjų, rinkinys ar metinė ataskaita* Registro tvarkytojui turi būti pateikti per 30 dienų nuo momento, kai patvirtinami įstatymų ir juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenumato kitaip.


Metinių finansinių ataskaitų, taip pat konsoliduotųjų, rinkinys ar metinė ataskaita* Registro tvarkytojui teikiami elektronine forma interaktyviai (angl. online).
 
Kartu su metinių finansinių ataskaitų, taip pat konsoliduotųjų, rinkiniu pateikiama:
1. akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurios visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, Europos bendrovės, labdaros ir paramos fondo arba užsienio bendrovės metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas), jeigu pagal įstatymus jis turi būti parengiamas;
2. auditoriaus išvada, jeigu auditas atliktas, ir audito ataskaita, jeigu jos pateikimas Registrui nustatytas įstatymuose;
3. valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės, asociacijos, viešosios įstaigos, regiono plėtros tarybos veiklos ataskaita, jeigu pagal įstatymus ji turi būti rengiama;
4. didelės ir viešojo intereso įmonės, kuri yra gavybos pramonės arba pirmykščių miškų medienos ruošos įmonė, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita (konsoliduotoji mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita), jeigu pagal įstatymus ji turi būti parengiama.***

Pastabos:

* Įstatymų nuostatos, susijusios su labdaros ir paramos fondų ar asociacijų metinėmis ataskaitomis, taikomos teikiant 2019 m. sausio 1 dienos ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių metines ataskaitas, viešųjų įstaigų metinėmis ataskaitomis - teikiant 2022 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių metines ataskaitas.

** Viešosios įstaigos, labdaros ir paramos fondai, asociacijos, priskiriami viešojo sektoriaus subjektams, regionų plėtros tarybos metinių finansinių ataskaitų rinkinius Registro tvarkytojui teikia per Finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą.

*** Teikiama kartu su 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkiniais.

 
 
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių teikimas
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį Registro tvarkytojui teikia:
  1. akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės ir Europos bendrovės, jeigu didinamas jų įstatinis kapitalas ir sprendimas didinti įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų priimtas praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos;
  2. akcinės bendrovės,  uždarosios akcinės bendrovės ir Europos bendrovės, jeigu bendrovė priima sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
  3. tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos, jeigu bendrija priima sprendimą paskirstyti bendrijos dalyviams skirtą pelno dalį už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį ir sudaro tarpines finansines ataskaitas.
Didinant bendrovės įstatinį kapitalą, kai sprendimas didinti įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų priimtas praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys Registro tvarkytojui turi būti pateiktas tuo pačiu metu kaip ir dokumentai pakeistiems įstatams įregistruoti.

Priėmus sprendimą skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, tarpinis pranešimas ir numatytais atvejais auditoriaus išvada Registro tvarkytojui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.
 
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys Registro tvarkytojui teikiamas elektronine forma interaktyviai (angl. online).
 
Kartu su tarpinių metinių finansinių ataskaitų rinkiniu pateikiama:
  1. tarpinis pranešimas, jeigu pagal įstatymus jis turi būti rengiamas;
  2. auditoriaus išvada, jeigu auditas atliktas.

mPrimename, kad visi juridiniai asmenys turi pateikti duomenis apie naudos gavėjus

  Atgal  Į puslapio viršų