Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Juridiniai asmenys / JADIS

Duomenų teikimas apie naudos gavėjus (JANGIS)


KAIP PATEIKTI DUOMENIS APIE NAUDOS GAVĖJUS?

Duomenys apie juridinių asmenų naudos gavėjus teikiami į JANGIS elektronine forma Registrų centro savitarnoje.
 
Duomenis apie naudos gavėjus Į JANGIS teikia:
 1. Juridinio asmens valdymo organas;
 2. Kitas įstatymuose ir steigimo dokumentuose nustatytas asmuo;
 3. Juridinio asmens vardu įgaliotas teikti dokumentus fizinis asmuo.
Už teikiamų duomenų teisingumą ir tikslumą atsakingas juridinio asmens valdymo organas arba kitas įstatymuose arba steigimo dokumentuose nustatytas asmuo.
 
Suformuoti naudos gavėjų sąrašai pasirašomi elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Šiuo metu galima naudotis:
 1. Registrų centro išduotu kvalifikuotu sertifikatu (daugiau informacijos – www.elektroninis.lt);
 2. Mobiliojo ryšio operatorių išduotais kvalifikuotais sertifikatais (mobiliuoju parašu);
 3. Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduota asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo sertifikatai.

NAUDINGOS NUORODOS IR VIDEO VEDLIAI

 • Video vedlį, kaip pateikti juridinio asmens naudos gavėjų sąrašą į JANGIS rasite čia
 • Video vedlį, kaip pridėti juridinį asmenį į naudos gavėjų sąrašą rasite čia
 • Video vedlį, kaip pateikti juridinio asmens naudos gavėjų sąrašą į JANGIS, pridedant naudos gavėją užsienio fizinį asmenį rasite čia
 • Visus JANGIS video vedlius galite rasti čia.
 • Daugiau informacijos apie duomenų teikimą apie naudos gavėjus rasite JANGIS naudotojo vadove .
 • Trumpą pristatymą ir atsakymus į pagrindinius klausimus rasite JANGIS buklete .
 • Visus atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie JANGIS rasite čia.

KAS YRA NAUDOS GAVĖJAS?

 • tiesioginis savininkas – fizinis asmuo, kuris tiesiogiai, turėdamas didesnę kaip 25 proc. akcijų, pajų, įnašų ar (ir) balsų dalį juridiniame asmenyje, jį kontroliuoja;
 • netiesioginis savininkas – fizinis asmuo, kuris kontroliuoja juridinio asmens (1) dalyvį (-ius) juridinį (-ius) asmenį (-is) (2), kuris  turi didesnę kaip 25 proc. akcijų, pajų, įnašų ar (ir) balsų dalį juridiniame asmenyje (1), ir tokiu būdu netiesiogiai kontroliuoja juridinį asmenį;
 • fizinis asmuo, kuris kitais būdais kontroliuoja juridinį asmenį, pavyzdžiui, turi teisę paskirti ar atšaukti juridinio asmens vadovą, priimti strateginio pobūdžio sprendimus;
 • jeigu tokių asmenų nėra, naudos gavėju laikomas fizinis asmuo, kuris kitomis teisėmis kontroliuoja juridinį asmenį, pavyzdžiui, yra jo vadovas, valdybos ar kito kolegialaus valdymo organo pirmininkas, narys ar vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, ir kuris užima pakankamai aukštas pareigas priimti sprendimus juridinio asmens vardu.

Tiesiogiai juridinį asmenį kontroliuojantis asmuo gali būti nurodomas tik vieną kartą, t.y. tas pats fizinis asmuo gali būti nurodytas tik kaip savininkas arba kitomis teisėmis juridinį asmenį kontroliuojantis naudos gavėjas. Pvz., jei UAB vadovas ir vienintelis akcininkas yra vienas ir tas pats asmuo, pakanka pateikti tik akcininko duomenis.

NAUDOS GAVĖJŲ POSISTEMIS – KAS TAI?

JANGIS posistemyje kaupiama informacija apie juridinių asmenų (kuriems Įstatymu numatyta prievolė teikti duomenis) tikruosius naudos gavėjus.
 
Įstatymas numato prievolę visiems Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims (išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė), taip pat – kolektyvinio investavimo subjektams, gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus – naudos gavėjo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, valstybę, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamąją vietą, jo turimas nuosavybės teises ir apimtį (akcijų skaičių procentais, balsavimo teisių skaičių procentais) arba kitokios kontrolės teises (valdybos pirmininkas, valdybos narys, vadovas, vyresnysis vadovas, kitos pareigos, perleistų balsavimo teisių skaičius procentais).

Daugiau - JANGIS video pristatyme, kurį rasite čia.

KODĖL REIKIA TEIKTI DUOMENIS APIE NAUDOS GAVĖJUS?

Prievolę juridiniams asmenims teikti duomenis apie naudos gavėjus numato Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas (toliau – Įstatymas), kuris įgyvendina Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos nuostatas*.
 
Duomenys apie naudos gavėjus turi būti registruojami naujai sukurtame Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) naudos gavėjų posistemyje – JANGIS, kurio tvarkytojas yra Registrų centras.
 
*2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849.

KAS NUTIKS, JEI DUOMENYS NEBUS PATEIKTI?

Surinkti duomenys bus svarbūs juridiniams asmenims vykdant pinigines operacijas, atliekant sandorius, atidarant sąskaitas ar gaunant kitas paslaugas finansų įstaigose ir kituose įpareigotuose subjektuose. Pavyzdžiui, jei finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų** turima informacija apie kliento (juridinio asmens) naudos gavėjus neatitiks JANGIS pateiktos informacijos arba minėta informacija iš viso nebus pateikta JANGIS, dalykiniai santykiai ar piniginės operacijos bei sandoriai su tokiu klientu negalės būti pradėti ir vykdomi.
 
** Teikdami paslaugas, duomenis apie naudos gavėjus įpareigoti naudoti ir kiti ūkio subjektai, pavyzdžiui, auditoriai, antstoliai, notarai ir kiti.   

KODĖL REIKALINGA INFORMACIJA APIE NAUDOS GAVĖJUS?

Naudos gavėjų duomenys bus prieinami valstybės ir savivaldybių institucijoms

Duomenų prieinamumu siekiama didesnio skaidrumo ir visuomenės pasitikėjimo. Taip pat tai padės kovoti su juridinių asmenų naudojimu pinigų plovimo arba teroristų finansavimo tikslais, užtikrins tikrųjų savininkų ir juridinių asmenų struktūrų skaidrumą bei mažins sąlygas šešėlinės ekonomikos apraiškoms šalyje atsirasti.


 Atgal  Į puslapio viršų