Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia

Skundų teikimas internetu


Prašymai (skundai) dėl Nekilnojamojo turto kadastro ir / ar registro tvarkytojų priimtų sprendimų

 

Prašymai (skundai) Centriniam registratoriui teikiami remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu bei Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos darbo reglamentu. Teisės aktuose nurodyti detalūs reikalavimai prašymo (skundo) formai bei turiniui.
 

Teikti prašymus ar skundus dėl Teritorinio registratoriaus (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ar Vilniaus skyriaus) priimto sprendimo turi teisę asmenys, kurie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Tai yra, jei pareiškėjas nesutinka su teritorinio registratoriaus priimtu sprendimu, gali teikti prašymą (skundą) Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai.


Pateikti prašymą (skundą) galima:

 1. Dokumentus siunčiant paštu arba tiesiogiai juos pateikiant klientų aptarnavimo padalinyje.
 2. Dokumentus siunčiant dokumentus el. paštu: info@registrucentras.lt. Siunčiami dokumentai privalo būti pasirašyti elektroniniu parašu.
 3. Dokumentus pateikiant per elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo informacinę sistemą E. pristatymas.
Prašyme (skunde) turi būti nurodyta:
 • pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas (kodas), gyvenamoji vieta (buveinė), kontaktiniai duomenys.
 • jei yra, įgalioto atstovo vardas, pavardė, adresas ir kontaktiniai duomenys, atstovavimą patvirtinančio dokumento data ir numeris. Prie prašymo (skundo) pridedamas dokumentas, patvirtinantis atstovo teisę atstovaujamojo vardu pasirašyti ir paduoti prašymą (skundą) Centriniam registratoriui. 
 • jei pareiškėjas yra matininkas – matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris, išdavimo data;
 • trečiųjų suinteresuotų asmenų vardai, pavardės (pavadinimai), asmens kodai (kodai), gyvenamosios vietos (buveinės) ir kontaktiniai duomenys;
 • konkretus skundžiamas teritorinio registratoriaus sprendimas, jo priėmimo data ir numeris. Prie prašymo  (skundo) pridedamas teritorinio registratoriaus sprendimas;
 • aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą. Jei reikalinga, prie prašymo (skundo) pridedami tai įrodantys dokumentai;
 • pareiškėjo reikalavimas;
 • pridedamų dokumentų sąrašas;
 • skundo surašymo vieta ir data.

Skundas komisijai turi būti paduotas ne vėliau kaip per mėnesį nuo skundžiamo teritorinio registratoriaus sprendimo priėmimo dienos.
 
Skundo pavyzdinė forma PDF DOC


Prašymai (skundai) kitais klausimais

 
Kiti, ne su Nekilnojamojo turto registru ir kadastru susiję prašymai (skundai) teikiami valstybės įmonei Registrų centrui – prašymai ar skundai, kuriuose išdėstytos pareiškėjų nuostatos tam tikru klausimu ir kuriais pranešama apie įmonės veiklos trūkumus ar darbuotojų piktnaudžiavimą dėl paslaugos įkainių taikymo ir apmokėjimo, ar netinkamą aptarnavimą ir elgesį, nesilaikymą klientų aptarnavimo standartų, profesinės etikos taisyklių pažeidimą ar nekokybiškai pateiktos paslaugos ir pan. ir kiti informacinio pobūdžio prašymai (skundai).

Prašymas ar skundas Registrų centrui surašomas pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytus skundo formos ir turinio reikalavimus. 

Pateikti prašymą (skundą) galima:
 1. Dokumentus siunčiant paštu arba tiesiogiai juos pateikiant klientų aptarnavimo padalinyje.
 2. Dokumentus siunčiant el. paštu: info@registrucentras.lt. Siunčiami dokumentai privalo būti pasirašyti elektroniniu parašu.
 

Teisės aktai

 
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas E-TAR
Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimo įstatymas E-TAR
Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos darbo reglamentas E-TAR


 Atgal  Į puslapio viršų