Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Apie Registrų centrą / Administracinė informacija

Specialieji įpareigojimai


Specialieji įpareigojimai suprantami kaip valstybės valdomos įmonės funkcijos, kurias ji įpareigota atlikti pagal įstatymus ar Vyriausybės nutarimus, kad būtų užtikrintas konkrečių socialinių, strateginių ir politinių valstybės tikslų įgyvendinimas. Registrų centras yra įpareigotas administruoti ir tvarkyti šiuos registrus bei informacines sistemas:


Nekilnojamojo turto registro ir Nekilnojamojo turto kadastro tvarkymas


Pagrindinės funkcijos: nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimas/išregistravimas, registro duomenų tikslinimas, registro duomenų tvarkymas, informacijos apie sukauptus registro duomenis teikimas; GIS paslaugos: Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio rengimas ir tikslinimas; Žemės sklypų išankstinė patikra; Skaitmeninių kadastro žemėlapio duomenų kartu su registro duomenimis teikimas. Kadastro žemėlapio ištraukų rengimas ir pateikimas; Nekilnojamojo turto registro dokumentų kopijų teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims; Kadastro tvarkytojo paslaugos.
 
Šias funkcijas įmonė įpareigota atlikti:
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymu E-TAR
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimas Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ E-TAR
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. 1P-3 „Dėl Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir kadastro žemėlapio tikslinimo techninių reikalavimų patvirtinimo“ Nuoroda
 
 
Kainodara reguliuojama:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimas Nr. 365 „Dėl Atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą/išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo“ E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 724 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr.534 "Dėl Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" E-TAR
 
 

Juridinių asmenų registro tvarkymas


Pagrindinės funkcijos: Juridinių asmenų, jų filialų ir atstovybių, užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų ir atstovybių, registravimas, duomenų ir dokumentų pakeitimų  įregistravimas Juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo laikinas įtraukimas  Profesinių sąjungų ir tradicinių religinių bendruomenių įtraukimas į registrą, jų duomenų ir dokumentų įregistravimas ir išregistravimas Duomenų ir informacijos rinkimas, kaupimas, apdorojimas, sisteminimas, saugojimas; duomenų ir informacijos bei dokumentų kopijų teikimas Juridinių asmenų, jų filialų ir atstovybių, užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų ir atstovybių išregistravimas.
 
Šias funkcijas įmonė įpareigota atlikti:
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas E-TAR
Juridinių asmenų registro įstatymas (2001‐06‐12, Nr. IX‐368) E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1056 „Dėl Juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių viešų pranešimų skelbimo elektroniniame leidinyje tvarkos aprašo patvirtinimo“ E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. 1286 „Dėl Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją išdavimo taisyklių patvirtinimo“ E-TAR
 
 
Kainodara reguliuojama:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. 296 „Dėl atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už naudojimąsi Juridinių asmenų registro duomenimis bei informacija, atlyginimo už Juridinių asmenų registro duomenų vienetą ir atlyginimo už pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimą dydžių patvirtinimo“ E-TAR
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. 295 „Dėl atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už Juridinių asmenų, filialų ar atstovybių registravimą ir duomenų pakeitimų registravimą dydžių patvirtinimo“ E-TAR
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. 1R-253 „Dėl Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių viešų pranešimų skelbimą ir naudojimąsi elektroniniame leidinyje paskelbtais viešais pranešimais dydžių patvirtinimo“ E-TAR
 

Adresų registro tvarkymas

 
Pagrindinės funkcijos: adresų registro objektų registravimas, išregistravimas bei keitimas, duomenų tikslinimas ir tvarkymas. Adresų registro duomenų ir dokumentų kopijų teikimas.
 
Šias funkcijas įmonė įpareigota atlikti:
Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu Nuoroda
Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatais, patvirtintai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 E-TAR
 
 
Kainodara reguliuojama:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr.899 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. Nr.778 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo“ E-TAR
 
 

Gyventojų registro tvarkymas


Pagrindinės funkcijos: gyventojų registro objektų registravimas, asmens duomenų rinkimas, kaupimas, saugojimas; šių duomenų teikimas Lietuvos Respublikos valdžios institucijoms, viešojo administravimo subjektams, kitiems valstybės registrams ir informacinėms sistemoms, kitiems juridiniams asmenims, jų filialams bei fiziniams asmenims
 
Šias funkcijas įmonė įpareigota atlikti:
Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas E-TAR
Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1495 E-TAR
 
 
Kainodara reguliuojama:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 29 d. nutarimu Nr.309 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų vieneto dydžių sąrašo patvirtinimo“ E-TAR
 
 

Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistemos tvarkymas

 
Pagrindinės funkcijos: Informacinių technologijų priemonėmis kaupti duomenis apie juridinių asmenų dalyvius ir teikti turintiems teisę juos gauti fiziniams ir juridiniams asmenims; įvesti duomenis apie juridinių asmenų dalyvius ir formuoti dalyvių sąrašus; kaupti, apdoroti ir tvarkyti duomenis apie juridinių asmenų dalyvius; teikti duomenis ir dokumentus fiziniams ir juridiniams asmenims JADIS nuostatuose nustatyta tvarka; sisteminti, analizuoti ir apibendrinti JADIS kaupiamus duomenis; keistis duomenimis su kitomis institucijomis.

Šias funkcijas įmonė įpareigota atlikti:
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas E-TAR
Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymas E-TAR
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas E-TAR
Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymas E-TAR
Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas E-TAR
Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas E-TA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 664 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61, 311 straipsniais įstatymą“  
2013-10-11 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ E-TAR
 
 
Kainodara reguliuojama:
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-389 „Dėl atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už naudojimąsi Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenimis ir informacija dydžių patvirtinimo“ E-TAR
 
 

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos tvarkymas


Pagrindinės funkcijos: Valstybės ESPBI IS yra pagrindinė Lietuvos e. sveikatos sistemos įgyvendinimo priemonė – Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos organizacinių, techninių ir programinių priemonių, skirtų pacientų elektroninėms sveikatos istorijoms centralizuotai formuoti, naudoti ir kaupti ir jomis keistis tarp sveikatinimo veiklą vykdančių įstaigų, jų specialistų ir kitų darbuotojų, visuma. ESPBI IS užtikrina Lietuvos e. sveikatos sistemos subjektų bendradarbiavimą ir jų informacinių sistemų integraciją, e. sveikatos paslaugų veikimą ir prieigą prie viešojo administravimo institucijų informacinių išteklių. Asmens duomenys ESPBI IS tvarkomi siekiant teikti pacientams su sveikatinimo veikla susijusias paslaugas (toliau – sveikatinimo paslaugos), identifikuoti pacientus ir sveikatinimo veiklą vykdančius specialistus.
 
Šias funkcijas įmonė įpareigota atlikti:
Lietuvos Respublikos Sveikatos sistemos įstatymas Nuoroda
Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ Nuoroda
 
 

Informacinės sistemos „E. sąskaita“ tvarkymas

 
Pagrindinės funkcijos: rengti, teikti, tvarkyti, priimti ir išsaugoti sąskaitas teisės aktų nustatytais terminais; analizuoti sąskaitų duomenis, formuoti ataskaitas; teikti sąskaitų duomenis IS duomenų gavėjams el. būdu; teikti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą paslaugos vartotojams; teikti informaciją apie PO gautas sąskaitas, kurių pagrindu parengtos mokėjimo paraiškos (MP), LR finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui; teikti informaciją apie pateiktų sąskaitų pagrindu parengtų MP apmokėjimą paslaugų vartotojams; teikti el. būdu informaciją apie viešųjų pirkimų (VP) sutarčių vykdymą ir sąskaitų pateikimą bei apmokėjimą Viešųjų pirkimų tarnybai (VPT) ir viešajai įstaigai CPO LT, atliekančiai centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas; gauti iš VPT sąskaitoms parengti reikalingą informaciją apie VP sutartis; gauti iš CPO LT sąskaitoms parengti reikalingą informaciją apie pagrindines VP sutartis; užtikrinti sąskaitų kilmės autentiškumą, turinio vientisumą ir įskaitomumą.

 
Šias funkcijas įmonė įpareigota atlikti:
Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. V-316  „Dėl Informacinės sistemos „E. sąskaita“ nuostatų ir Informacinės sistemos „E. sąskaita“ duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ Nuoroda
 
 
Kainodara reguliuojama:
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 1K-163 „Dėl atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už vienos PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditinio ir debetinio dokumento bei avansinės sąskaitos pateikimą informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nuoroda
 
 

Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) tvarkymas

 
Pagrindinės funkcijos: centralizuotas skolininkų piniginių lėšų apribojimas ir nurašymas iš sąskaitų kredito įstaigose, nurašymų eiliškumo ir proporcingo lėšų paskirstymo, kai lėšų visiems išieškotojams nepakanka, užtikrinimas.
 
Šias funkcijas įmonė įpareigota atlikti:
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 1089 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymą“ Nuoroda
Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Teisingumo ministro 2012 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1R-126 su vėlesniais pakeitimais Nuoroda
 
 
Kainodara reguliuojama:
Teisingumo ministro 2015 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1R-193 „Dėl Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos palaikymo mokesčio dydžio nustatymo ir Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos palaikymo mokesčio dydžio nurašymo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais E-TAR
 
 

Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Įgaliojimų, Sutarčių, Vedybų sutarčių, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų tvarkymas

 
Pagrindinės funkcijos: Lietuvos Respublikos hipotekos registro objektų įregistravimas, išregistravimas, pakeitimo duomenų įrašymas, duomenų tvarkymas. Lietuvos Respublikos hipotekos registro duomenų ir dokumentų kopijų teikimas; Turto arešto aktų registro objektų įregistravimas, išregistravimas, pakeitimo duomenų įrašymas, duomenų tvarkymas. Turto arešto aktų registro duomenų teikimas; Testamentų registro objektų įregistravimas, išregistravimas, pakeitimo duomenų įrašymas, duomenų tvarkymas. Testamentų registro duomenų teikimas; Įgaliojimų registro objektų įregistravimas, išregistravimas, pakeitimo duomenų įrašymas, duomenų tvarkymas. Įgaliojimų registro duomenų ir dokumentų kopijų teikimas; Sutarčių registro objektų įregistravimas, išregistravimas, pakeitimo duomenų įrašymas, duomenų tvarkymas. Sutarčių registro duomenų teikimas; Vedybų sutarčių registro objektų įregistravimas, išregistravimas, pakeitimo duomenų įrašymas, duomenų tvarkymas. Vedybų sutarčių registro duomenų ir dokumentų kopijų teikimas; Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro objektų įregistravimas, išregistravimas, pakeitimo duomenų įrašymas, duomenų tvarkymas. Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenų ir dokumentų kopijų teikimas.

 
Šias funkcijas įmonė įpareigota atlikti:
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksu E-TAR
Lietuvos Respublikos hipotekos registro įstatymu E-TAR
Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimu Nr. 1246 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“ E-TAR
Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymu E-TAR
Turto arešto aktų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 314 „Dėl Turto arešto aktų registro reorganizavimo ir Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“ E-TAR
1972 m. gegužės 16 d. Konvencija dėl testamentų registravimo sistemos sukūrimo E-TAR
Lietuvos Respublikos įstatymu dėl Konvencijos dėl testamentų registravimo sistemos sukūrimo ratifikavimo E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 22 d. nutarimas Nr. 594 ,,Dėl Testamentų registro reorganizavimo ir Testamentų registro nuostatų patvirtinimo“ E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1284 ,,Dėl Vedybų sutarčių registro reorganizavimo ir Vedybų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo“ E-TAR
Lietuvos Respublikos sutarčių registro įstatymu E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 1158 ,,Dėl Sutarčių registro reorganizavimo ir Sutarčių registro nuostatų patvirtinimo“ E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1770 ,,Dėl Įgaliojimų registro reorganizavimo ir Įgaliojimų registro nuostatų patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos sutarčių registro įstatymas E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1771 „Dėl Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro reorganizavimo ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ E-TAR
 
 
Kainodara reguliuojama:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 1159 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų objektų registravimą ir naudojimąsi šių registrų duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo" E-TAR
 
 

Antstolių informacinės sistemos tvarkymas

 
Pagrindinės funkcijos: centralizuotas duomenų, susijusių su vykdomųjų dokumentų vykdymu, dokumentų, procesinių dokumentų įteikimu, faktinių aplinkybių konstatavimu, išieškojimų valdymu, elektroninėmis varžytynėmis tvarkymas; Duomenų teikimas duomenų gavėjams. Duomenų teikimas antstolių veiklą kontroliuojančioms institucijoms. Elektroninių varžytynių paslaugų teikimas. Naudotojų ir vartotojų darbo (vykdomųjų bylų tvarkymo, varžytynių) automatizavimas.
 
Šias funkcijas įmonė įpareigota atlikti:
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymas Nuoroda
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų  Nuoroda
Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ Nuoroda
 
 
Kainodara reguliuojama:
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1R-262 „Dėl atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už skelbiamas elektronines varžytynes dydžio patvirtinimo“ Nuoroda
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr.1R-254 „Dėl atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už vieno elektroninių varžytynių nuasmeninto protokolo ar duomenų išrašo išdavimą iš Antstolių informacinės sistemos dydžio patvirtinimo“ E-TAR
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1R-258 „ Dėl atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už vienos vykdomosios bylos paiešką ir vienos vykdomosios bylos išplėstinę paiešką Antstolių informacinėje sistemoje dydžių patvirtinimo“ Nuoroda
 


Detaliau apie specialiuosius įpareigojimus:
Informacija apie 2018 m. specialiuosius įpareigojimus PDF
 

2018 m. skirtos valstybės biudžeto lėšos

 
Priemonės pavadinimas 2019 m. skirti asignavimai, tūkst. Eur 2020 m. skirti asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso: 7562,8 7181,3
Registruoti registrų objektus, tvarkyti ir teikti registrų duomenis teisės aktų nustatyta tvarka 4828,1  
 iš jų grąžinti dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažintą darbo užmokesčio (atlyginimo) dalį pertvarkytos Centrinės hipotekos įstaigos darbuotojams  49  
Sąnaudoms, kurias Įmonė patiria teikdama neatlygintinai duomenis, dalinai kompensuoti 4779,1  
Masinio vertinimo būdu įvertinti žemės sklypus ir statinius, įregistruotus Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje, siekiant surinkti mokesčius, taip pat kitiems teisės aktų numatytiems tikslams 492 492
Plėtoti Adresų registro veiklą 103 103
Registrų ir informacinių sistemų plėtra ir modernizavimas priimtų teisės aktų nuostatoms įgyvendinti   2154
Užtikrinti e. sveikatos paslaugų gyventojams, asmenims, pacientams, sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams plėtojimą  2139,7 4413,2
Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas ir palaikymas   19,1


 Atgal  Į puslapio viršų