Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Apie Registrų centrą / Teisinė informacija

Juridinių asmenų registro teisės aktai


1985 m. liepos 25 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2137/85 dėl Europos ekonominių interesų grupių (EEIG)

2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2157/2001
dėl Europos bendrovės (SE) statuto

2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG)

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas

Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

Lietuvos Respublikos bankų įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymas

Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Europos bendrovių įstatymas

Lietuvos Respublikos Europos ekonominių interesų grupių įstatymas

Lietuvos Respublikos Europos kooperatinių bendrovių įstatymas

Lietuvos Respublikos Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių įstatymas

Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymas

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas

Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymas

Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas

Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas

Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymas

Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymas

Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymas

Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas

Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymas
 
Juridinių asmenų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“

Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už naudojimąsi Juridinių asmenų registro duomenimis bei informacija, atlyginimo už Juridinių asmenų registro duomenų vienetą ir atlyginimo už pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimą dydžiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 296 „Dėl atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už naudojimąsi Juridinių asmenų registro duomenimis bei informacija, atlyginimo už Juridinių asmenų registro duomenų vienetą ir atlyginimo už pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimą dydžiu patvirtinimo“

Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už juridinių asmenų, filialų ar atstovybių registravimą ir duomenų pakeitimų registravimą dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 295 „Dėl atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už Juridinių asmenų, filialų ar atstovybių registravimą ir duomenų pakeitimų registravimą dydžių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1696 „
Dėl mokesčio mokėtojų registrui teikiamų Juridinių asmenų registro duomenų ir informacijos

Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją pažymos išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1286 „Dėl Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją išdavimo taisyklių patvirtinimo“

Juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių viešų pranešimų skelbimo elektroniniame leidinyje tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1056 „Dėl juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių viešų pranešimų skelbimo elektroniniame leidinyje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimas Nr. N-2 (91) „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 1R-275 „
Dėl Dokumentų, pateikiamų Teisingumo ministerijai steigiant politines partijas, jų filialus ar atstovybes, keičiant jų steigimo dokumentus ir registro duomenis, jas reorganizuojant ir pertvarkant bei steigiant religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti juridinius asmenis, filialus ar atstovybes, keičiant jų įstatus ar juos atitinkančius dokumentus ir registro duomenis, išbraukiant juos iš juridinių asmenų registro, sąrašų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 1R-17 „
Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkinių patvirtinimo

Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių viešų pranešimų skelbimą ir naudojimąsi elektroniniame leidinyje paskelbtais viešais pranešimais dydžiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1R-253 „Dėl Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių viešų pranešimų skelbimą ir naudojimąsi elektroniniame leidinyje paskelbtais viešais pranešimais dydžių patvirtinimo“

Pavyzdiniai individualios įmonės nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 4-525 „Dėl pavyzdinių individualios įmonės nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 4-760 „
Dėl uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų ir pavyzdinių įstatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. 1R-142 „
Dėl pavyzdinių asociacijos steigimo sutarties ir įstatų formų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 4-1099 „
Dėl viešosios įstaigos pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų ir pavyzdinių įstatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 4-878 „
Dėl mažosios bendrijos pavyzdinių steigimo aktų ir steigimo sutarčių formų, mažosios bendrijos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 1R-269 „
Dėl pavyzdinių labdaros ir paramos fondo steigimo akto, steigimo sutarties ir įstatų formų patvirtinimo

Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklės, patvirtintos valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VE-639 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2019 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. V-114 (101.2E) 
„Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. v-267 „Dėl įgaliojimų teikti duomenis Juridinių asmenų registrui bei teikti ir gauti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenis išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VE-650 (1.3 E) „
Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų elektroninio formato rinkinių formų patvirtinimo

Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2019 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-150 (101.2E) „
Dėl administracinių nusižengimų tyrimo

Prašymų ir pranešimų formos


 Atgal  Į puslapio viršų