Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Teisinė informacija

Juridinių asmenų registro teisės aktai


1985 m. liepos 25 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2137/85 dėl Europos ekonominių interesų grupių (EEIG)

2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto

2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG)

2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymas

Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

Lietuvos Respublikos bankų įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymas

Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Europos bendrovių įstatymas

Lietuvos Respublikos Europos ekonominių interesų grupių įstatymas

Lietuvos Respublikos Europos kooperatinių bendrovių įstatymas

Lietuvos Respublikos Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų įstatymas

Lietuvos Respublikos Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių įstatymas

Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymas

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas

Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymas

Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas

Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas

Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatymas

Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymas

Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymas

Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas

Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymas

Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymas

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų įstatymas
 
Juridinių asmenų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“

Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1696 „Dėl Mokesčio mokėtojų registrui teikiamų Juridinių asmenų registro duomenų ir informacijos

Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją pažymos išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1286 „Dėl Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją pažymos išdavimo taisyklių patvirtinimo“

Juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių viešų pranešimų skelbimo elektroniniame leidinyje tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1056 „Dėl Juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių viešų pranešimų skelbimo elektroniniame leidinyje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo“ 

Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. N-2(91) „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo“

Politinių organizacijų narių sąrašų pateikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1R-123 „Dėl Politinių organizacijų narių sąrašų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Politinių partijų, politinių komitetų, Europos politinių partijų ar Europos politinių fondų Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai teikiamų dokumentų sąrašas ir Religinių bendruomenių ar bendrijų Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai teikiamų dokumentų sąrašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 1R-137 „Dėl Politinių partijų, politinių komitetų, Europos politinių partijų ar Europos politinių fondų ir Religinių bendruomenių ar bendrijų Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai teikiamų dokumentų sąrašų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 1R-17 „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkinių patvirtinimo

Pavyzdiniai individualios įmonės nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 4-525 „Dėl pavyzdinių individualios įmonės nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 4-760 „Dėl uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų ir pavyzdinių įstatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. 1R-142 „Dėl pavyzdinių asociacijos steigimo sutarties ir įstatų formų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 4-1099 „Dėl viešosios įstaigos pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų ir pavyzdinių įstatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 4-878 „Dėl mažosios bendrijos pavyzdinių steigimo aktų ir steigimo sutarčių formų, mažosios bendrijos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 1R-269 „Dėl pavyzdinių labdaros ir paramos fondo steigimo akto, steigimo sutarties ir įstatų formų patvirtinimo

Juridinio asmens filialo pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 4-847 „Dėl juridinio asmens filialo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“

Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1K-93 „Dėl Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos“

Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklės, patvirtintos valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VE-639 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklės, patvirtintos valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. VE-87 (1.3 E) „Dėl Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“

Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VE-650 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų elektroninio formato rinkinių formų patvirtinimo

Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. VE-518 (1.3E) „Dėl administracinių nusižengimų tyrimo, protokolų surašymo ir bylų nagrinėjimo

Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. VE-293 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų formų patvirtinimo“(prašymų ir pranešimų formos)


 Atgal  Į puslapio viršų