Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą

Tvarumas


Registrų centras vykdydamas savo veiklą siekia tvarumo, ir renkasi šiuolaikinės valstybės ir visuomenės raidos kelią, kuris remiasi trimis pagrindiniais elementais – aplinkos apsauga, ekonomine ir socialine gerove.

Įmonė vadovaujasi Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principais, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais, Europos žaliuoju kursu, Ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos (EBPO) gairėmis, siekdama gerbti žmogaus teises ir laisves, skatinti ir prisidėti prie visuomenės tobulėjimo ir augimo, Paryžiaus susitarimu dėl klimato kaitos, apsaugoti gamtą ir aplinką.

Registrų centras, siekdamas nustatyti įmonės prioritetines tvarumo kryptis ir tikslus, formuojančius tvarią veiklą, yra pasitvirtinęs įmonės Tvarumo politiką.

Tvarumo prioritetinės kryptys:

 
Aplinkosauga Socialinė atsakomybė Valdysena
     
APLINKOSAUGA SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ VALDYSENA

 
Tvarumo ataskaitos
Registrų centras kasmet rengia Tvarumo ataskaitas vadovaujantis Pasaulinės atskaitingumo iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiative, GRI) standarto baziniu modeliu (angl. GRI Core). Tvarumo ataskaitoje pateikiama informacija atspindi Registrų centro pažangą siekiant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų ir atspindi įmonės veiklą socialinės atsakomybės kontekste.

Tvarios veiklos ataskaitos yra Registrų centro metinių veiklos ataskaitų dalis.
 
2023 m. ŠESD pėdsako ataskaita PDF
2023 m. tvarumo ataskaita (Registrų centro metinės ataskaitos dalis) PDF
2022 m. darnumo (socialinės atsakomybės) ataskaita (Registrų centro metinės ataskaitos dalis) PDF
2021 m. darnumo (socialinės atsakomybės) ataskaita (Registrų centro metinės ataskaitos dalis) PDF
2020 m. konsoliduota darnumo (socialinės atsakomybės) ataskaita PDF
2019 m. konsoliduota darnumo (socialinės atsakomybės) ataskaita PDF
2018 m. darnios veiklos pažangos ataskaita (Registrų centro metinės ataskaitos dalis) PDF


Pastaba. Iki 2023 m. įmonėje buvo vartojama sąvoka Darnumas, todėl ankstesnių metų ataskaitos atitinkamai buvo vadinamos Darnumo ataskaitomis.
 
Tvarią veiklą reglamentuojantys teisės aktai
Tvarumo politika. Tikslas – nustatyti Registrų centro prioritetines kryptis ir tikslus, formuojančius tvarią veiklą.

Tvarumo veiklos veiksmų planai:
Tvarumo politika PDF
2024 m. tvarios veiklos veiksmų planas PDF
2023 m. darnios veiklos veiksmų planas PDF
2022 m. darnios veiklos veiksmų planas PDF
2020 m. darnios veiklos veiksmų planas PDF
2019 m. darnios veiklos veiksmų planas PDF
 

Vidiniai teisės aktai, kuriais prisidedama prie tvarios veiklos įgyvendinimo:
Aplinkos apsaugos valdymo politika Nustato Registrų centro aplinkos apsaugos nuostatas ir principus, kurių įmonė įsipareigoja laikytis prisiimdama atsakomybę už veiklos daromą poveikį aplinkai. Susipažinkite čia .
Apskaitos politika Sudaro galimybę visiems interesų turėtojams bei visuomenei gauti tikslią informaciją apie ekonominę Registrų centro veiklą.
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės bei jas lydintys dokumentai Siekiama maksimaliai apsaugoti įmonės tvarkomus asmens duomenis.
Atlygio politika Įtvirtina konkurencingo atlygio mokėjimo, įgalinančio pritraukti, motyvuoti ir išlaikyti geriausius darbuotojus, ir efektyvaus darbo užmokesčio valdymo principus Registrų centre atitinkantį valstybės įmonių darbo užmokesčio reglamentavimą bei gerąją atlygio valdymo praktiką.
Darbuotojų elgesio kodeksas Įtvirtina asmeninę atsakomybę, ją kurti, laikantis aukščiausių veiklos efektyvumo, skaidrumo bei klientų aptarnavimo standartų. Susipažinkite čia .
Dovanų politika Užtikrina Registrų centro veiklos skaidrumą ir korupcijos prevenciją, užkirsti kelią kilti interesų konfliktams, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą. Susipažinkite čia .
Etikos kodeksas Nustato kokiais pagrindiniais etikos principais, standartais yra grindžiama Registrų centro veikla ir kokio elgesio tikimasi iš savo darbuotojų, tiekėjų. Susipažinkite čia .
Informacijos apie pažeidimus teikimo, tyrimo ir asmens informavimo tvarkos aprašas Reglamentuoja informacijos apie pažeidimus teikimą Registrų centrui vidiniais informacijos apie pažeidimus teikimo kanalais, jos registravimą, tyrimą, apie pažeidimus pranešusio asmens informavimą ir apsaugos priemones.
Kibernetinio saugumo srityje patvirtintos saugos politikos
Užtikrina, kad Registrų centro tvarkomi valstybei kritiškai svarbūs registrai bei valstybės informacinės sistemos veiktų saugiai ir su kuo mažiau sutrikimų.
Komunikacijos tvarkos aprašas  Nustato Registrų centro komunikacijos tikslus ir principus, skelbiamos informacijos reikalavimus bei užtikrina, kad išorinėje ir vidinėje įmonės aplinkoje vyktų vieninga ir sklandi komunikacija su suinteresuotomis šalimis.
Korupcijos prevencijos politika Nustato korupcijos prevencijos principus, Registrų centro įsipareigojimus korupcijos prevencijos formavimo srityje bei korupcijos prevencijos politikos formavime.
Lygių galimybių politika Užtikrina visų Registrų centro darbuotojų ir besikreipiančių dėl įdarbinimo asmenų vienodą padėtį bei vienodas ir lygias galimybes tiek iki, tiek po darbo sutarties sudarymo. Susipažinkite čia .
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas Nustato Registrų centro darbuotojų nuotolinio darbo organizavimo tvarką.
Papildomų naudų ir jų taikymo tvarkos aprašas Nustato Registrų centro darbuotojams taikomų papildomų naudų (finansinių ir nefinansinių) sąrašą bei jų suteikimo tvarką.
Rizikų valdymo politika Užtikrina efektyvų vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą įmonėje, sukuriant veiksmingą rizikų, kurios įmonei kyla arba gali kilti, nustatymo, valdymo, stebėjimo ir informavimo apie tokias rizikas sistemą.
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika Užtikrina smurto ir priekabiavimo darbo aplinkoje prevenciją, darbuotojų psichologinį saugumą ir saugios darbo aplinkos kūrimą visiems įmonės darbuotojams bei suteikti reikiamą pagalbą asmenims, patyrusiems smurtą darbo aplinkoje ar pranešusiems apie smurtą ir (ar) priekabiavimą. Susipažinkite čia .
Tvarkomų informacinių išteklių saugos nuostatų santrauka Nustato pagrindinius principus ir reikalavimus, į kuriuos atsižvelgiant turi būti organizuojama ir užtikrinama valstybės įmonės Registrų centro duomenų centro, Registrų centro tvarkomų valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų, Registrų centro vidaus informacinių išteklių ir juose tvarkomos informacijos, Registrų centre tvarkomos įslaptintos ir neviešos (konfidencialios, komercinę (gamybos) paslaptį sudarančios) informacijos, įskaitant asmens duomenis, sauga ir kibernetinis saugumas. Susipažinkite čia .
Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašas Sudaro sąlygas taupiai, efektyviai ir rezultatyviai naudoti Registrų centro lėšas.


Tvarumo naujienos
 
2024 m. birželio 27 d.  Registrų centras prisijungė prie tarptautinės „DUOday” iniciatyvos
2024 m. birželio 18 d. Defibriliatoriai Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose
2024 m. birželio 13 d. Šiuolaikiškame Registrų centro biure įrengta saulės elektrinė
2023 m. spalio 18 d. Registrų centras kviečia mokytis informacinių sistemų analitikos kursuose

 


 Atgal  Į puslapio viršų