Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia

Registrų centro klientų savitarna



 

Pasinaudokite Registrų centro internetu teikiamomis paslaugomis be jokių sutarčių!

Jeigu esate Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, kuriam Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra išduoti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, ir naudojatės internetine bankininkyste, e. parašu arba m. parašu, Registrų centro savitarnoje galite naudotis žemiau išvardintomis paslaugomis.

Užsieniečiui, prisijungusiam Lietuvos Respublikos pripažįstamomis elektroninės atpažinties priemonėmis*, arba užsienio fiziniam asmeniui, kuriam Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka yra suteiktas e. rezidento statusas** bei išduota elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonė*, Registrų centro savitarnoje galima naudotis išvardintomis paslaugomis, kurių sąrašą rasite čia.
 
Gyventojų registras GYVENTOJŲ REGISTRAS
Naudojimosi instrukcija
 • susipažinti su savo duomenimis Gyventojų registre;
 • pateikti prašymą dėl Gyventojų registro duomenų pakeitimo ar ištaisymo;
 • įregistruoti vaiko gimimą ar įtraukti į apskaitą vaiko gimusio užsienio valstybėje gimimą;
 • įregistruoti tėvystės pripažinimą;
 • pateikti prašymą santuokos registravimui;
 • įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje sudarytą ar nutrauktą santuoką;
 • įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje mirusio asmens mirtį;
 • anuliuoti ar atkurti civilinės būklės akto įrašą;
 • pakeisti, papildyti, ištaisyti civilinės būklės akto įrašą;
 • pakeisti vardą, pavardę;
 • išduoti civilinės būklės akto įrašo kopiją, nuorašą, išrašą, pažymą;
 • išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą;
 • išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą;
 • deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba išvykimą iš Lietuvos Respublikos;
 • pateikti prašymą panaikinti Jums priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens pateiktus neteisingus deklaravimo duomenis;
 • užsisakyti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą ar apie asmenis, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Jums priklausančioje patalpoje.
Nekilnojamojo turto ir kadastro registras
NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS
 • neatlygintinai peržiūrėti Jums ar Jūsų įmonei*** nuosavybės teise priklausančio turto sąrašą;
 • įsigyti bet kurią Jums ar Jūsų įmonei* nuosavybės teise priklausančio turto registro išrašo elektroninę kopiją;
 • įsigyti Jūsų nurodytu adresu esančio turto registro išrašo elektroninę kopiją;
 • įsigyti Jūsų registro įvykių ar peržiūrų sąrašą;
 • užsiprenumeruoti automatinį informavimą el. paštu apie registro įvykius (registro duomenų pasikeitimo faktus) ar registro peržiūras;
 • įsigyti Jums ar Jūsų įmonei* nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio ištrauką;
 • užsakyti Nekilnojamojo turto registro išrašą ar kitus dokumentus popieriniu formatu (butų (patalpų) sąrašą pastate, pažymą apie gretimų žemės sklypų savininkus, kadastro žemėlapio ištrauką, kadastro duomenų bylos kopiją, tipinį (buto) energinio naudingumo sertifikatą);
 • užsisakyti kadastro duomenų nustatymo ar tikslinimo darbus
 • užsisakyti pastatų (patalpų) energinio naudingumo sertifikavimo darbus: butams – visoje Lietuvoje, kitiems pastatams ir jų dalims – tik Vilniaus ir Kauno apskrityse.
Juridinių asmenų registras
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS
 • neatlygintinai surasti pagrindinius juridinio asmens duomenis (pavadinimą, kodą, adresą ir t. t.) iki 100 užklausų per dieną;
 • įsigyti juridinio asmens registro išrašą elektronine forma;
 • užsakyti juridinio asmens registro popierinį išrašą;
 • pateikti prašymą išduoti elektroninį sertifikuotą registro išrašą (ESI);
 • įsigyti registre saugomų juridinio asmens dokumentų elektronines kopijas;
 • įsigyti juridinio asmens finansines ataskaitas ir kitų kartu su jomis pateiktų dokumentų elektronines kopijas;
 • laikinai įtraukti pavadinimą į registrą;
 • registruoti naują individualią įmonę, uždarąją akcinę bendrovę, asociaciją, viešąją įstaigą, mažąją bendriją ar labdaros ir paramos fondą (Svarbu žinoti!);
 • teikti registruoti juridinio asmens duomenų ir dokumentų pakeitimus (Svarbu žinoti!);
 • skelbti juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių viešus pranešimus elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“;
 • išduoti įgaliojimą atstovui (fiziniam asmeniui) elektroniniu būdu teikti dokumentus registrui ir Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS);
 • teikti duomenis ir dokumentus apie juridinio asmens dalyvius JADIS;
 • peržiūrėti dokumentus, pateiktus JADIS;
 • gauti informaciją apie juridinius asmenis iš Europos verslo registro (EBR);
 • pateikti prašymą išduoti jungtinę pažymą apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją.
Adresų registras
ADRESŲ REGISTRAS
 • neatlygintinai surasti adresą (iki 100 užklausų per dieną);
 • neatlygintinai naudotis Virtualaus adreso viešąja elektronine paslauga;
 • nusipirkti Jus dominančio adreso išrašą.
Įgaliojimų registras ĮGALIOJIMŲ REGISTRAS
 • fiziniams asmenims suteikti įgaliojimus gauti siunčiamus pinigus, pašto siuntas, darbo užmokestį, pensiją, pašalpas, stipendijas ir kitas viešąsias paslaugas, pavyzdžiui, įregistruoti ar išregistruoti transporto priemonę, atsiimti transporto priemonės valstybinius numerius, atsiimti asmens tapatybės dokumentus, gimimo, santuokos ar ištuokos liudijimus ir kt.;
 • parengti ir pateikti pareiškimą dėl savitarnoje sudaryto įgaliojimo panaikinimo arba atsisakymo;
 • peržiūrėti rengiamus, tačiau Įgaliojimų registrui nepateiktus įgaliojimus;
 • peržiūrėti Įgaliojimų registre elektroniniu būdu sudarytus įgaliojimus, kuriuose Jūs įrašytas įgaliotiniu ar įgaliotoju;
 • peržiūrėti savitarnoje sudarytų įgaliojimų istoriją ir pranešimų sąrašą.
Elektroninis.lt
ELEKTRONINIS.LT
 • sekite el. parašo sertifikatų užsakymo būseną.

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS
 • registruoti naują uždarąją akcinę bendrovę ar užsienio bendrovės filialą;
 • teikti registruotos uždarosios akcinės bendrovės ar užsienio bendrovės filialo asmens duomenų ir dokumentų pakeitimus;
 • užsakyti juridinio asmens registro popierinį išrašą;
 • įsigyti duomenų apie asmenį, kuris yra juridinio asmens dalyvis, aktualų išrašą su istorija elektronine forma (JADIS);
 • įsigyti identifikacinių duomenų apie juridinio asmens dalyvius išrašą elektronine forma (JADIS);
 • užsisakyti duomenų apie asmenį, kuris yra juridinio asmens dalyvis, popierinį aktualų išrašą su istorija (JADIS);
 • teikti duomenis apie juridinio asmens dalyvius (JADIS);
 • užsisakyti identifikacinių duomenų apie juridinio asmens dalyvius popierinį išrašą (JADIS);
 • įsigyti dalyvių sąrašo dokumento elektroninę kopiją (JADIS);
 • užsisakyti dalyvių sąrašo dokumento popierinę kopiją (JADIS).

ADRESŲ REGISTRAS
 • neatlygintinai atlikti paiešką pagal adresą ir įsigyti išrašą iš Adresų registro.


 
Pastabos:.
* Pripažįstamų Europos Sąjungos valstybės narių piliečių naudojamų valstybėje narėje išduotų ir tarpvalstybinio tapatumo nustatymo tikslais pripažįstamų elektroninės atpažinties priemonių, kurių patikimumo lygis atitinka Reglamento (ES) Nr. 910/2014 (žinomo kaip eIDAS Reglamento) 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, sąrašą galite peržiūrėti čia.
** Kaip gauti e.rezidento statusą galite susipažinti čia.
*** Jūsų įmonei priklausančio turto sąrašą galėsite matyti tuo atveju, jei Juridinių asmenų registre esate registruotas kaip įmonės vadovas.
Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 15 straipsniu, fizinis asmuo turi teisę gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir su informacija, kuriems duomenų gavėjams buvo atskleisti jo asmens duomenys. Fiziniai asmenys, ne elektroninių banko paslaugų vartotojai arba neturintys skaitmeniniu sertifikatu patvirtinto elektroninio parašo, šiuos duomenis gali gauti neatlygintinai, pateikę prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą asmeniškai. Skaityti daugiau.
 
 



 Atgal  Į puslapio viršų