Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą

Pranešėjų apsauga


Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.
 
Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:
 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti:
 1. įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
 2. kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
 3. viešai.

Susipažinti kaip nagrinėjamas pranešimas galite pranešimo nagrinėjimo schemoje

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“  yra patvirtinti:
 1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
 2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
 3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas. 
Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše nustatomi įstaigose diegiamų vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų reikalavimai, jų funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas įstaigoje.
 
Informacijos apie pažeidimus teikimo, tyrimo ir asmens informavimo tvarkos aprašas, patvirtintas valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-406 (valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2023 m. sausio 11 d.  įsakymo Nr. VE-30 (1.3 E) redakcija)  (toliau – Aprašas), kuris nustato informacijos apie valstybės įmonėje Registrų centre (toliau – Įmonė) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Įmonėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.
 
Įmonėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Įmone sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) taip pat bet kuris kitas asmuo, Aprašo nustatyta tvarka pateikęs informaciją apie pažeidimus (toliau - Asmuo).
 
Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Įmonėje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:
 1. bendruoju Registrų centro pasitikėjimo telefonu su automatiniu atsakikliu: +370 5 268 8330 (visą parą);
 2. elektroninėmis ryšio priemonėmis: el. paštu pranesk@registrucentras.lt
 3. palikdamas žinutę Įmonės interneto svetainės skyriuje "Korupcijos prevencija";
 4. siųsdamas informaciją paštu Įmonės adresu Studentų g. 39, 08106 Vilnius;
 5. asmeniškai informuodamas kompetentingo subjekto darbuotojus.
Rekomenduojame Asmeniui pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šias pranešimo apie pažeidimą formas:

 
Pranešėjams
PDF DOC
Kitiems asmenims 
PDF DOC

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:
 1. to raštu prašo Asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 2. Asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.
Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad Asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia pranešėjui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs Asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešimai pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą

2020 m. valstybės įmonėje Registrų centre pranešimų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą nėra gauta.


 Atgal  Į puslapio viršų