Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Apie Registrų centrą / Teisinė informacija

Sutarčių registro teisės aktai


2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos sutarčių registro įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Sutarčių registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 1158 ,,Dėl Sutarčių registro reorganizavimo ir Sutarčių registro nuostatų patvirtinimo

Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“

Sutarčių registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklės, patvirtintos Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. B1-169 „Dėl Sutarčių registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo

Duomenų teikimo Sutarčių registrui elektroniniu būdu taisyklės, patvirtintos Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. B1-168 „Dėl Duomenų teikimo Sutarčių registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo


 Atgal  Į puslapio viršų