Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Turtas ir apribojimai / Nekilnojamojo turto kadastras ir registras / Įkainiai

Atlyginimas už įregistravimo paslaugas


1. Atlyginimo už nuosavybės teisės į žemės sklypą įregistravimą dydžiai fiziniams asmenims
 

Žemės sklypo vidutinė rinkos vertė, eurais
Atlyginimo dydis, eurais
Iki 290 eurų 5,79
Nuo 291 iki 8700 eurų 5,79 + 0,18 proc. skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 290
Nuo 8701 iki 87000 eurų 20,91 + 0,15 proc. skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 8700
Nuo 87001 iki 290000 eurų 138,21 + 0,066 proc.  skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 87000 bet ne daugiau, kaip 289,62
Daugiau kaip 290000 eurų 289,62


2.  Atlyginimo už nuosavybės teisės į žemės sklypą įregistravimą dydžiai juridiniams asmenims
 

Žemės sklypo vidutinė rinkos vertė, eurais
 Atlyginimo dydis, eurais
Iki 2900 eurų 23,17
Nuo 2901 iki 29000 eurų 23,17 + 0,3 proc. skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 2900
Nuo 29001 iki 290000 eurų 101,37 + 0,3 proc. skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 29000
Daugiau kaip 290000 eurų 883,34 + 0,2 proc. skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 290000 bet ne daugiau kaip 1448,10


3. Atlyginimo už nuosavybės teisės į statinius, butus ar patalpas įregistravimą dydžiai fiziniams asmenims
 

Statinio, buto ar patalpos vidutinė rinkos vertė, eurais
 Atlyginimo dydis, eurais
Iki 14500 eurų 2,90
Nuo 14501 iki 29000 eurų 2,90 + 0,05 proc. skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 14500
Nuo 29001 iki 145000 eurų 10,14+ 0,03 proc. skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 29000
Nuo 145001 iki 290000 eurų 44,89 + 0,04 proc. skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 145000
Daugiau kaip 290000 eurų 102,82 + 0,03 proc. skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 290000 bet ne daugiau, kaip 289,62


4. Atlyginimo už nuosavybės teisės į statinius, butus ar patalpas įregistravimą dydžiai juridiniams asmenims

 
Statinio, buto ar patalpos vidutinė rinkos vertė, eurais
 Atlyginimo dydis, eurais
Iki 14500 eurų 37,65
Nuo 14501 iki 232000 eurų 37,65 + 0,05 proc. skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 14500
Nuo 232001 iki 870000 eur 146,26 + 0,055 proc. skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 232000
Daugiau kaip 870000 eurų 496,70 + 0,05 proc. skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 870000 bet ne daugiau kaip 1448,10

5. Atlyginimo už nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių, išskyrus nuosavybės teisę, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimą/išregistravimą dydžiai
 
Paslaugos pavadinimas
Atlyginimo dydis eurais ir jo apskaičiavimo principas
Už nekilnojamojo daikto (be daiktinių teisių) įregistravimą/išregistravimą, daiktinių teisių išregistravimą 2,90
Už daiktinių teisių, išskyrus nuosavybės teisę, įregistravimą 25 proc. 1-4 lentelėse nustatyto atlyginimo dydžio, bet ne daugiau kaip 43,44 euro
Už duomenų, apibūdinančių patikėjimo teisę ir šios teisės suvaržymus, pakeitimą 6,12
Kitų registro duomenų, identifikuojančių nekilnojamąjį daiktą, daiktinių teisių turėtojus, kitus su daiktinėmis ar kitomis teisėmis susijusius asmenis, ir kadastrinių registro duomenų pakeitimų registravimas 2,90
Juridinių faktų, susijusių su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais, įregistravimas/išregistravimas 2,90
Servituto, įmonės dovanojimo, pirkimo–pardavimo ar nuomos sutarties įregistravimas / išregistravimas 5,79

 
Pastabos:

1. Asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, nedarbingiems asmenims, senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, visiškiems (-oms) našlaičiams (-ėms) iki 18 metų atlyginimas už nekilnojamųjų daiktų iki 28962,00 eurų vidutinės rinkos vertės, nustatytos Centrinio registratoriaus, registravimą sumažinamas 50 proc.
Asmenims, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, iš dalies darbingiems asmenims, senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, tremtiniams, politiniams ar geto kaliniams atlyginimas už nekilnojamųjų daiktų iki 28 962,00 eurų vidutinės rinkos vertės, nustatytos Centrinio registratoriaus, registravimą sumažinamas 25 proc.
Jaunai šeimai, kurios sąvoka įtvirtinta Lietuvos Respublikos įstatymuose, atlyginimas už pirmojo būsto įregistravimą sumažinamas 50 proc. įgalioja 2014 m. rugsėjo 1 d.).
2. Jeigu apskaičiuotas atlyginimas už nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimą registre yra mažesnis nei 2,90 euro, už nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimą imamas 2,90 euro atlyginimas.
3. Atlyginimas už valstybės nuosavybės ir patikėjimo teisės įregistravimą – 1–4 lentelėse nustatyto atlyginimo dydžio.
4. Pirmosios ir antrosios eilės įpėdiniams registruojant paveldėtą žemės sklypą, atlyginimas už nuosavybės teisės į žemės sklypą įregistravimą – 0,1 proc. žemės sklypo vidutinės rinkos vertės.
5. Pirmosios ir antrosios eilės įpėdiniams registruojant paveldėtus statinius, butus ar patalpas, atlyginimas už nuosavybės teisės į statinius, butus ar patalpas įregistravimą – 25 proc. 3 lentelėje nustatyto atlyginimo dydžio.
6. Registruojant fiziniams ir juridiniams asmenims bendrosios nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, atlyginimas skaičiuojamas nuo bendro atlyginimo dydžio, paskirstant šį atlyginimą kiekvienam iš bendraturčių proporcingai jų valdomos dalies vertei (bendras atlyginimo dydis apskaičiuojamas pagal 1–4 lentelėse nustatytą atlyginimo dydį).
7. Atlyginimas už nuosavybės teisių į žemės sklypą, statinius, butus ar patalpas registravimą, reorganizavus, pertvarkius juridinį asmenį, atskyrus akcinę bendrovę ar uždarąją akcinę bendrovę, taip pat dėl įstatymų reikalavimų atskyrus juridinio asmens veiklos dalį kartu su žemės sklypais, statiniais ar patalpomis, – 25 proc. atlyginimo, apskaičiuoto pagal 2 ir 4 lentelėse nustatytą atlyginimo dydį.
8. Asmenų pageidavimu nekilnojamasis daiktas, daiktinės teisės į jį, šių teisių suvaržymai ir juridiniai faktai gali būti įregistruojami / išregistruojami ir skubos tvarka. Tokiu atveju už įregistravimą / išregistravimą mokami tokio dydžio priedai:

  • per 3 darbo dienas – 30 proc. atlyginimo, nustatyto 1–5 lentelėse;
  • per 2 darbo dienas – 50 proc. atlyginimo, nustatyto 1–5 lentelėse;
  • per vieną darbo dieną – 100 proc. atlyginimo, nustatyto 1–5 lentelėse.
Įregistravimą / išregistravimą vykdant skubos tvarka, nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų įregistravimo / išregistravimo terminai skaičiuojami atskirai, nekilnojamojo daikto įregistravimo / išregistravimo terminas – nuo prašymo apskaitymo dienos, daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų įregistravimo / išregistravimo terminas – nuo dienos, kurią baigėsi nekilnojamojo daikto įregistravimui / išregistravimui nustatytas terminas. Tiek nekilnojamojo daikto, tiek daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų įregistravimui / išregistravimui skaičiuojami vienodos rūšies skubos terminai (pvz., 3 ir 3 darbo dienos, 2 ir 2 darbo dienos, 1ir 1 darbo diena).

9. Nekilnojamojo turto registro nuostatų 391 punktu nustatyta, kad  jeigu asmuo prašymą įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus pateikia praleidęs Nekilnojamojo turto registro įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje ar Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539  17, 23, 26 straipsnių pakeitimo ir 25 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytus prašymo padavimo terminus, Nuostatų 39 punkte nurodytas Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimas už daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimą, apskaičiuotas Registro tvarkytojo, didinamas 100 proc.


6.  Atlyginimo už naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžiai

 
Paslaugos pavadinimas
Atlyginimo dydis eurais
Už vieną paiešką registro duomenų bazėje 0,29
Už nekilnojamojo daikto kadastro ir registro duomenų patikrinimą ir žymos apie duomenų patikslinimą suformavimą 3,62
Už žemės sklypo ar statinio plano kopiją A4 formato – 0,87
A3 formato – 1,45
Už statinio plano išspausdinimą A4 formato – 1,45
A3 formato – 2,32
A2 formato – 2,90
A1 formato – 4,34
A0 formato – 5,79
Už kadastro žemėlapio ištraukos išspausdinimą A4 formato – 2,90
A3 formato – 3,48
A2 formato – 4,34
A1 formato – 5,79
A0 formato – 8,69
Už kitų registro ir kadastrinių matavimų bylose esančių dokumentų 1 lapo kopijos parengimą, išdavimą ir patvirtinimą 1,45
Už vieno registro išrašo peržiūrą leidžiamosios kreipties būdu internetu duomenų gavėjo kompiuteryje, teikiant duomenis sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka 0,58
Už vieno registro išrašo parengimą 1,45
Už kadastro žemėlapio ištraukos su nekilnojamojo turto objektais pateikimą leidžiamosios kreipties būdu internetu duomenų gavėjo kompiuteryje (vykdant tokius paieškos duomenų bazėje veiksmus: atliekant visas nekilnojamojo turto objekto paieškas kadastro žemėlapyje, atliekant žemėlapio postūmį, didinant ar mažinant žemėlapio mastelį, pateikiant ortofotografinį žemėlapį) duomenų teikėjo ir gavėjo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka 0,06
Už žemės sklypo kadastro žemėlapio ištraukos pateikimą, pateikiant duomenis peržiūrai leidžiamosios kreipties būdu internetu duomenų gavėjo kompiuteryje, duomenų teikėjo ir gavėjo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka 0,58
Už žemės sklypo kadastro duomenų pateikimą, pateikiant duomenis peržiūrai leidžiamosios kreipties būdu internetu duomenų gavėjo kompiuteryje, duomenų teikėjo ir gavėjo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka 0,87

Pastaba: Asmenų pageidavimu dokumentai gali būti parengti ir skubos tvarka. Tokiu atveju už dokumentų parengimą mokami tokio dydžio priedai:
 
  • per 5 darbo dienas – 30 proc.atlyginimo, nustatyto 6 lentelėje;
  • per 3 darbo dienas – 50 proc. atlyginimo, nustatyto 6 lentelėje;
  • per vieną darbo dieną – 100 proc. atlyginimo, nustatyto 6 lentelėje.


 Atgal  Į puslapio viršų