Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Teisinė informacija

Nekilnojamojo turto registro (NTR) ir Nekilnojamojo turto kadastro (NTK) teisės aktai


2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
 
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
 
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas
 
Lietuvos Respublikos kelių įstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas
 
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas
 
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
 
Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“
 
Adresų formavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“

Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“
 
Dokumentų, teiktinų Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl dokumentų, teiktinų Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąrašo patvirtinimo“
 
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“
 
Masinio žemės vertinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1523 „Dėl Masinio žemės vertinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo nuostatų įgyvendinimo“
 
Nekilnojamojo turto registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“
 
Žemės įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“
 
Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 „Dėl Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo“
 
Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" patvirtinimo“

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“
 
Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“
 
Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“
 
Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos rengimo, teikimo tikrinti ir derinti tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-331 „Dėl Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos rengimo, teikimo tikrinti ir derinti tvarkos aprašo patvirtinimo“
 
Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“
 
Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-700 „Dėl Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“
 
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklės, patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-224 „Dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklių patvirtinimo“
 
Ribų žymėjimo ir jų tikslinimo Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje techniniai reikalavimai, patvirtinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 1P-3 „Dėl ribų žymėjimo ir jų tikslinimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje techninių reikalavimų patvirtinimo“
 
Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“, patvirtintas Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos direktoriaus 2000 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 patvirtinimo“

Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą (tvirtinamos statinio (dalies) ekspertizės rangovo / tik registruojamos) rekvizitai, patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-179 „Dėl deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą (tvirtinamos statinio (jo dalies) ar statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo / tik registruojamos) rekvizitų patvirtinimo“
 
Pažymos apie statinio nugriovimą išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-182 „Dėl Pažymos apie statinio nugriovimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Statybos užbaigimo akto rekvizitai, patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymu  Nr. 1V-181 „Dėl statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“
 
Atleidimo nuo atlyginimo už daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų registravimą didinimo tvarkos aprašas, patvirtintas valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2019 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-105 (101.2E) „Dėl Atleidimo nuo atlyginimo už daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų registravimą didinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos patikrinimo, išankstinės patikros, kadastro duomenų įrašymo ar jų pakeitimo Nekilnojamojo turto kadastre, naudojantis Nekilnojamojo turto registro posisteme „GeoMatininkas“, tvarkos aprašas, patvirtintas valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. VE-480 (1.3 E) „Dėl Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos patikrinimo, išankstinės patikros, kadastro duomenų įrašymo ar jų pakeitimo Nekilnojamojo turto kadastre, naudojantis Nekilnojamojo turto registro posisteme „GeoMatininkas“, tvarkos aprašo patvirtinimo“
 
Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teritorinio registratoriaus sprendimų ir išvadų formos, patvirtintos valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. VE-279 (1.3 E) „Dėl Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teritorinio registratoriaus sprendimų ir išvadų formų patvirtinimo“
 
Prašymo (pranešimo) dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, registravimo Nekilnojamojo turto registre ir įrašų žemės sklypų, kurie patenka į teritorijas, Registro įrašuose darymo pateikimo Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui tvarkos aprašas, patvirtintas valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VE-60 (1.3 E) „Dėl prašymo (pranešimo) dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, registravimo nekilnojamojo turto registre ir įrašų žemės sklypų, kurie patenka į teritorijas, registro įrašuose darymo pateikimo Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui tvarkos aprašo patvirtinimo“
 
Skaitmeninio žemės sklypo plano ir skaitmeninės žemės sklypo kadastro duomenų formos specifikacija, patvirtinta valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. v-62 „Dėl Skaitmeninio žemės sklypo plano ir skaitmeninės žemės sklypo kadastro duomenų formos specifikacijos patvirtinimo“
 
Statinių kadastro duomenų elektroninių bylų rengimo ir jų teikimo išankstinei patikrai, naudojantis Nekilnojamojo turto registro posisteme „Matininkas“ tvarkos aprašas, patvirtintas valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. VE-495 (1.3 E) „Dėl Statinių kadastro duomenų elektroninių bylų rengimo ir jų teikimo išankstinei patikrai, naudojantis nekilnojamojo turto registro posisteme „Matininkas“ tvarkos aprašo patvirtinimo“
 


 Atgal  Į puslapio viršų