Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Turtas ir apribojimai / Turto arešto aktų registras

Susipažinimas su tvarkomais asmens duomenimis


Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 15 straipsniu, fizinis asmuo turi teisę gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir su informacija, kuriems duomenų gavėjams buvo atskleisti jo asmens duomenys.

Susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis galite naudodamiesi valstybės įmonės Registrų centro elektroninėmis paslaugomis:
Gyventojų registre,
Nekilnojamojo turto kadastre ir registre,
Juridinių asmenų registre,
Piniginių lėšų apribojimų informacinėje sistemoje,
Elektroninis.lt
Įgaliojimų registre,
Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre,
Sutarčių ir teisių suvaržymų registre,
Turto arešto aktų registre,
Testamentų registre,
Vedybų sutarčių registre
Registrų centro klientų savitarnoje

 
Susipažinti su anksčiau nurodytuose, taip pat kituose valstybės įmonės Registrų centro tvarkomuose valstybės registruose ir (ar) valstybės informacinėse sistemose tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir su informacija, kokiems duomenų gavėjams buvo teikti Jūsų asmens duomenys, galima:
  • atvykus į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) ir užpildžius prašymą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą).
  • siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (kopija turi būti patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka) paštu adresu: Studentų g. 39, 08106 Vilnius;
  • siunčiant prašymą elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. Siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.
 
Pastaba. Jeigu neturite galimybės prašymo pasirašyti elektroniniu parašu, prašymą galite atsiųsti elektroniniu paštu info@registrucentras.lt, tačiau informaciją pateiksime tik jums asmeniškai atvykus į prašyme nurodytą Registrų centro padalinį, pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Išnagrinėjus Jūsų prašymą, Jums bus pateikta toliau nurodyta informacija:
  • asmens duomenų tvarkymo tikslas;
  • tvarkomų asmens duomenų sąrašas ir asmens duomenys;
  • duomenų gavėjai, kuriems buvo atskleisti Jūsų asmens duomenys, tvarkomi:
    • Lietuvos Respublikos gyventojų, Sutarčių ir teisių suvaržymų, Turto arešto aktų, Įgaliojimų, Vedybų sutarčių ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registruose per paskutinius vienus metus;
    • Testamentų registre, Nekilnojamojo turto kadastre ir registre, Antstolių, Licencijų, Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje, per Jus dominantį laikotarpį.

Pastaba. Jeigu nenurodysite Jus dominančio laikotarpio, per kurį buvo atskleisti Jūsų asmens duomenys, informaciją pateiksime už paskutinius vienus metus.

Susipažinę su tvarkomais asmens duomenimis ir pastebėję, kad tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra netikslūs, turite teisę pateikdami prašymą reikalauti, kad duomenys būtų ištaisyti.