Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Turtas ir apribojimai / Nekilnojamojo turto kadastras ir registras / Kadastriniai matavimai

Paslaugų įkainiai


Už nekilnojamojo turto objektų kadastrinius matavimus, planų ir kadastrinių matavimų bylos parengimą vykdytojui sumoka matavimus užsakęs fizinis ar juridinis asmuo pagal užsakovo ir vykdytojo tarpusavio susitarimą. Atlyginimą už kadastrinių matavimų darbus lemia daugelis faktorių, paprastai aptariamų sudarant darbų atlikimo sutartį:
 1. Darbų atlikimo terminas – užsakovas pageidauja darbus atlikti skubos tvarka ar tenkintų darbų atlikimas eilės tvarka.
 2. Darbų apimtis – žemės sklypo, pastato ar patalpų plotas; inžinierinio statinio plotas, inžinierinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų ilgis.
 3. Kadastrinių matavimų rūšis – tai pirminiai kadastriniai matavimai ar kadastro duomenų pakitimų fiksavimas.
 4. Pateikti pradiniai duomenys (kadastro duomenų paketas) – kartografinę medžiagą ir kitus dokumentus, kurių reikia kadastriniams matavimams atlikti, pateiks vykdytojui užsakovas ar susirinks vykdytojas pagal jų tarpusavio susitarimą. Vykdytojas, sudaręs sutartį su užsakovu dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo, turi teisę iš kadastro tvarkytojo gauti pradinius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis (duomenų paketą), kurių reikia darbui atlikti.
 5. Nekilnojamojo daikto sudėtingumas – pastatas stačiakampės konfigūracijos, be piliastrų, tipinio aukštų išplanavimo, paprastos konstrukcinės schemos ar pastatas sudarytas iš keleto stačiakampių figūrų, su piliastrais, sudėtingos laužytos ir (ar) kreivos konfigūracijos (brėžiniuose labai daug matmenų ir sutartinių ženklų).
 6. Informacijos surinkimas iš įvairių institucijų – žemėtvarkos, savivaldybių prieš atliekant žemės sklypų ribų matavimus.
 7. Matomumas tarp geodezinių punktų atliekant žemės sklypų ribų matavimus.
 8. Atstumas iki geodezinių punktų atliekant žemės sklypų ribų matavimus.
 9. Vietovės, kur yra nekilnojamasis daiktas, privažiavimo galimybės, vykdytojo sugaištas laikas vykstant į objektą; įmonės autotransporto panaudojimas vykti šiam darbuotojui į objektą (jeigu užsakovas neskiria savo automobilio).
 10. Metų laikas, kada atliekami darbai.
 11. Užsakovas pageidauja išankstinės, vykdytojo parengtos, kadastro duomenų bylos patikros – atlikus išankstinę patikrą, klientas būtų garantuotas, jog pateiktų nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimui dokumentų kadastro duomenys (kadastro duomenų bylos) yra kokybiški.
 12. Kitos aplinkybės – užsakovas pageidauja, kad vykdytojas parengtą kadastro duomenų bylą suderintų su kitomis teisės aktų nustatytomis institucijomis. Šioje sutartyje nurodomas darbų dydis, atlikimo terminas ir kaina, aptariamos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos ar parengto žemės sklypo plano kadastro tvarkytojo išankstinės patikros atlikimo (neatlikimo) sąlygos ir pasekmės.
Atlyginimą už atliktus darbus paprastai nustato vykdytojas, atsižvelgdamas į išvardytus faktorius ir nuvykęs į vietą bei apžiūrėjęs nekilnojamąjį daiktą. Šį atlyginimą vykdytojui suderinus su užsakovu, pasirašoma sutartis dėl kadastrinių matavimų atlikimo. Šioje sutartyje nurodomas darbų apimtis, atlikimo terminas ir kaina, aptariamos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos ar parengto žemės sklypo plano kadastro tvarkytojo išankstinės patikros atlikimo (neatlikimo) sąlygos bei kitos aplinkybės.
 

 ATLYGINIMO UŽ NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ, KURIŲ REIKIA NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ KADASTRO DUOMENIS NUSTATANTIEMS ASMENIMS, PARENGIMĄ IR ELEKTRONINĖS NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ BYLOS PATEIKIMO PASLAUGAS DYDŽIŲ LENTELĖ


Atlyginimas apskaičiuojamas  pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 2 priedą:
 

Eil. Nr. Pavadinimas Kiekis Formatas Atlyginimas, eurais
1.
Nekilnojamojo daikto kadastro įrašo suformavimas ir pateikimas skaitmenine forma
vienas nekilnojamasis daiktas
-
1,01
2.
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų (statinių išdėstymo plano ir aukštų plano) pateikimas skaitmenine forma
vienas lapas
A4
0,70
A3
1,01
A2
1,36
A1
2,06
A0
2,72
3.
Kadastrinio žemėlapio ištraukos pateikimas skaitmenine forma
vienas žemės sklypas
 -
1,71
3.1. Papildomai už kitą žemės sklypą iki 500 žemės sklypų už kiekvieną - 0,17
3.2. Papildomai už kitą žemės sklypą nuo 500 žemės sklypų už kiekvieną - 0,12
3.3. Už visus Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės sklypus visi Nekilnojamojo turto registre įregistruoti žemės ūkio paskirties žemės sklypai - 57 924
4.
Kadastrinio žemėlapio ištraukos (nespalvotos) išspausdinimas ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo
vienas lapas
A4
2,37
A3
3,07
A2
3,42
A1
5,13
A0
6,84
5. Elektroninės statinio kadastro duomenų bylos pateikimas per Nekilnojamojo turto registro posistemę „Matininkas“ už kiekvieną dokumentą - 0,20
6. Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos pateikimas per Nekilnojamojo turto registro posistemę „GeoMatininkas“* už bylą iki 10 dokumentų - 1,50
už bylą nuo 11 ir daugiau dokumentų - 3,00
*Prašymų patikrinti žemės sklypo kadastro duomenų bylą ir patvirtinti ar pakeisti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis, taip pat Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo ar jo įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimo dėl žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo ar pakeitimo įkėlimas ir teikimas per Nekilnojamojo turto registro posistemę „GeoMatininkas“ yra neatlygintinas.

PASTABOS:
1. Atlyginimas už naudojimąsi kadastro duomenimis nustatytas Atlyginimų už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 365 „Dėl Atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo“.
2. Atlyginimas už pakartotinį elektroninės kadastro duomenų bylos pateikimą elektroninėmis priemonėmis per Nekilnojamojo turto registro posistemes „Matininkas“ ar „GeoMatininkas“ apskaičiuojamas pagal lentelėje nurodytus atlyginimo dydžius, taikant koeficientą 0,5.“

 
ATLYGINIMAS UŽ ŽEMĖS SKLYPO PLANO IŠANKSTINĘ AR PAKARTOTINĘ PATIKRĄ, AR GALIMA NEKILNOJAMOJO DAIKTO RIBAS PAŽYMĖTI KADASTRO ŽEMĖLAPYJE, TAIP PAT UŽ NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ BYLOS IŠANKSTINĘ AR PAKARTOTINĘ PATIKRĄ, AR GALIMA KADASTRO DUOMENIS ĮRAŠYTI Į KADASTRĄ ARBA JUOS PAKEISTI, UŽ ŽYMOS KADASTRE APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENIS PADARYMĄ
 
Už paslaugas kadastro tvarkytojui atlyginama pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 6 priedą:
 
Eil. Nr. Nekilnojamojo daikto pavadinimas Paslaugos kaina eurais
1. Žemės sklypas  
1.1. geodeziškai išmatuotas žemės sklypas  
1.1.1. iki 1 hektaro 3,48
1.1.2. per 1 hektarą 6,66
1.2. preliminariai išmatuotas žemės sklypas  
1.2.1. iki 1 hektaro 3,48
1.2.2. per 1 hektarą 5,79
2. Gyvenamoji patalpa  
2.1. iki 100 kv. metrų 4,05
2.2. per 100 kv. metrų 4,34
3. Negyvenamoji patalpa (garažo boksas) 4,34
4. Negyvenamoji patalpa  
4.1. iki 100 kv. metrų 5,21
4.2. nuo 100 iki 500 kv. metrų 11,30
4.3. nuo 500 iki 1000 kv. metrų 20,56
4.4. per 1000 kv. metrų 34,75
5. Pagrindinis pastatas  
5.1. iki 100 kv. metrų 11,87
5.2. nuo 100 iki 300 kv. metrų 19,98
5.3. nuo 300 iki 500 kv. metrų 26,36
5.4. nuo 500 iki 1000 kv. metrų 39,10
5.5. per 1000 kv. metrų 64,30
6. Priklausinys  
6.1. iki 100 kv. metrų 2,03
6.2. per 100 kv. metrų 2,90
7. Kiti statiniai (kiemo) 1,45
8. Inžineriniai statiniai  
8.1. inžineriniai statiniai (tiesiniai)  
8.1.1. iki 1 kilometro 8,40
8.1.2. nuo 1 kilometro iki 10 kilometrų 12,74
8.1.3. per 10 kilometrų 19,98
8.2. inžineriniai statiniai (vienetais) 8,40
PASTABA:
1. Atlyginimas už parengtos kadastro duomenų bylos patikrą, kai atnaujinami įregistruoto Nekilnojamojo turto registre nekilnojamojo daikto kadastro duomenys po rekonstravimo, kapitalinio remonto, pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties keitimo ar kitokio pertvarkymo (po kadastro duomenų tikslinimo), apskaičiuojamas pagal nurodytus įkainius, taikant koeficientą 0,3. Tuo atveju, kai pasikeičia nekilnojamojo daikto ribos (padidėja tūris, ilgis ar panašiai), papildomai atlyginimas už bylos patikrą apskaičiuojamas pagal padidėjusią daikto dalį.
2. Atlyginimas už pakartotinę žemės sklypo plano ar kadastro duomenų bylos patikrą apskaičiuojamas pagal nurodytus įkainius, taikant koeficientą 0,2.
3. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų paketas ir žemės sklypo plano ar kadastro duomenų bylos išankstinė  patikra atliekami per 3 darbo dienas, pakartotinė patikra – per 2 darbo dienas. Jeigu žemės sklypo planas ar bylos dokumentai pasirašyti elektroniniu parašu, išankstinė patikra atliekama per 2 darbo dienas, o pakartotinė patikra – per 1 darbo dieną.
4. Asmenų pageidavimu nekilnojamojo daikto kadastro duomenų paketo parengimas ir žemės sklypo plano ar kadastro duomenų bylos išankstinė  patikra gali būti atliekami ir skubos tvarka. Tokiu atveju už šiuos darbus mokami tokio dydžio atlyginimo priedai:
4.1. per 2 darbo dienas – 50 procentų atlyginimo, išskyrus 4.3 punktą;
4.2. per 1 darbo dieną – 100 procentų atlyginimo, išskyrus 4.4 punktą;
4.3. per 2 darbo dienas - priedas netaikomas, kai žemės sklypo planas ar bylos dokumentai pasirašyti elektroniniu parašu;
4.4. per 1 darbo dieną – 100 procentų atlyginimo, kai žemės sklypo planas ar bylos dokumentai pasirašyti elektroniniu parašu.
5. Asmenų pageidavimu žemės sklypo plano ar kadastro duomenų bylos pakartotinė  patikra gali būti atliekama ir skubos tvarka. Tokiu atveju už šiuos darbus mokami tokio dydžio atlyginimo priedai:
5.1. per 1 darbo dieną – 100 procentų atlyginimo, išskyrus 5.2 punktą;
5.2. per 1 darbo dieną – priedas netaikomas, kai bylos dokumentai pasirašyti elektroniniu parašu.

 
 


 Atgal  Į puslapio viršų