Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Teisinė informacija

Gyventojų registro teisės aktai


2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
 
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
 
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas
 
Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
 
Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“

Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1495 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo”
 
Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 13 d. nutarimas Nr. 1232 „Dėl Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo“
 
Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1R-325 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“
 
Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisyklės, patvirtintos  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1R-323 „Dėl Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisyklių patvirtinimo“
 
Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"

Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo" 

Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. v-24 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“
 
Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą taisyklės, patvirtintos valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. v-12 „Dėl Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą taisyklių patvirtinimo" 

Rodiklių, nustatytų pagal gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitos duomenis, apskaičiavimo tvarka, patvirtinta valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-305 „Dėl Rodiklių, nustatytų pagal gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų, apskaitos duomenis, apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“


 Atgal  Į puslapio viršų