Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Turtas ir apribojimai / Nekilnojamojo turto vertinimas / NT vertinimas valstybės reikmėms

Informacija nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojams


Bendra informacija | Nekilnojamojo turto mokestinės vertės tikslinimas |
 Nekilnojamojo turto mokestinės vertės skelbimas
 
Bendra informacija
 
Pagrindiniai teisės aktai
Mokesčio objektas Nekilnojamasis turtas, esantis Lietuvos Respublikoje, išskyrus:
  1. faktiškai nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kurio statyba neužbaigta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka; 
  2. valdžios ir privataus subjektų partnerystės, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, pagrindu sukurtą ar įgytą nekilnojamąjį turtą, kol vykdoma atitinkama valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis ir šis nekilnojamasis turtas naudojamas pagal toje sutartyje nustatytą paskirtį.
Nekilnojamasis turtas Nekilnojamojo turto registre registruojamos patalpos, inžineriniai ir kiti statiniai.
Mokestinės vertės galiojimas
Nekilnojamojo turto objektų mokestinė vertė, kuri  apskaičiuota masinio vertinimu būdu ir įsigaliojo nuo 2021-01-01, naudojama nekilnojamojo turto mokesčiui apskaičiuoti 5 metus (2021, 2022, 2023, 2024, 2025 metais, išskyrus atvejus, kai Vyriausybės nustatyta tvarka bus numatyta kitaip).
 
Masinio vertinimo būdu apskaičiuota nekilnojamojo turto mokestinė vertė perskaičiuojama:
  • LR finansų ministrui patvirtinus naujus masinio vertinimo dokumentus (numatoma 2025 metais);
  • pasikeitus nekilnojamojo turto kadastro rodikliams, turintiems įtakos šio nekilnojamojo turto mokestinei vertei. Šiuo atveju, mokestinė vertė perskaičiuojama nuo kitų metų sausio 1 d.

Nekilnojamojo turto objektams, kurių mokestinė vertė apskaičiuojama išlaidų (kaštų) metodu, mokestinė vertė galioja ne ilgiau nei 5 metus, tačiau pareiškėjas gali pateikti prašymą perskaičiuoti mokestinę vertę dažniau.
Mokestinis laikotarpis Nekilnojamojo turto mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.
Mokesčio apskaičiavimas Nekilnojamojo turto mokestį apskaičiuoja mokesčio mokėtojas. Mokesčio deklaracijos formą, jos pildymo ir pateikimo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
 

Nekilnojamojo turto mokestinės vertės tikslinimas
 
Pareiškėjai Nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 3 straipsnyje.
Skundas Pareiškėjo rašytinis kreipimasis į Registrų centrą dėl neteisingų, netikslių, neišsamių Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre įregistruotų nekilnojamojo turto arba žemės sklypo kadastro duomenų, turinčių įtakos nekilnojamojo turto mokestinės vertės arba žemės vidutinės rinkos vertės mokesčiams skaičiavimui, siekiant šiuos duomenis ištaisyti.
Skundų pateikimo laikotarpis Skundą galima pateikti vieną kartą per 3 mėnesius nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo.
Skundų pateikimo tvarka Pareiškėjų skundus nagrinėja Registrų centro Turto registrų tvarkymo tarnybos Turto vertinimo valstybės reikmėms skyrius. Skundai išnagrinėjami ir sprendimai priimami per 2 mėnesius nuo skundo gavimo dienos.
Prašymas Pareiškėjo rašytinis kreipimasis su prašymu nekilnojamojo turto mokestine verte laikyti vertę, nustatytą atlikus individualų nekilnojamojo turto vertinimą.
Turto vertintojai Lietuvos Respublikoje veikiantys turto vertintojai ir turto vertinimo įmonės skelbiami Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje.
Prašymų teikimo laikotarpis Sausio 1 d. – kovo 31 d.
Dokumentai
  1. Prašymo forma arba laisvos formos prašymas.
  2. Kartu su prašymu pareiškėjas turi pateikti individualaus žemės sklypo vertinimo ataskaitos originalą.
Reikalavimai prašymui
  1. Prašyme nurodomas asmens, padavusio prašymą, vardas, pavardė, gimimo data (pavadinimas, juridinio asmens kodas), gyvenamosios vietos adresas (buveinės adresas).
  2. Prašymas turi būti pasirašytas pareiškėjo ar jo įgalioto asmens. Tuo atveju, kai prašymą teikia įgaliotas asmuo, pridedamas įgaliojimas, patvirtintas notaro.
  3. Prašymas turi būti pasirašytas visų nekilnojamojo turto savininkų.
Dokumentų pateikimo vieta Skundai ir prašymai yra priimami paštu Studentų g. 39, 08106 Vilnius, taip pat bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Informacija teikiama  Konsultacijų centro portale, pateikus klausimą info@registrucentras.lt, telefonu +370 5 268 8262.
Prašymų nagrinėjimas Pareiškėjų prašymus nagrinėja Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų prašymų nagrinėjimo komisija. Pareiškėjų prašymai išnagrinėjami ir sprendimai priimami ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Tuo mokestiniu laikotarpiu, kai įsigalioja nauji Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtinti nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentai, t. y. 2021 metais, – per 4 mėnesius.
 

Nekilnojamojo turto mokestinės vertės skelbimas
 
Interneto svetainėse
Masiniu vertinimu nustatytos nekilnojamojo turto mokestinės vertės skelbiamos:
Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje
Nekilnojamojo turto savininkai nekilnojamojo turto mokestinę vertę gali sužinoti atvykę į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį ir užpildę prašymą.

Kai norima sužinoti kitam asmeniui nuosavybės teise priklausiančio nekilnojamojo turto mokestines vertes, būtina pateikti įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.

Fizinių asmenų pageidavimu aktualios mokestinės vertės išrašai vieną kartą per mokestinį laikotarpį parengiami ir įteikiami nemokamai.
 
Nekilnojamojo turto savininkas ar jo įgaliotas asmuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės išrašą gali užsisakyti šiais būdais:
- atvykęs į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį ir užpildęs prašymą;
- siunčiant prašymą paštu;
- siunčiant prašymą el. paštu info@registrucentras.lt.
 
Kai kuriems nekilnojamojo turto objektams (pavyzdžiui, inžineriniams statiniams) mokestinė vertė apskaičiuojama išlaidų (kaštų) metodu, todėl ją Registrų centras apskaičiuoja tik nekilnojamojo turto savininkui ar jo įgaliotam asmeniui kreipiantis į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį, užpildžius prašymą ir apmokėjus vertės perskaičiavimo darbus. Išlaidų (kaštų) metodu apskaičiuota mokestinė vertė galioja 5 metus, tačiau gali pateikti prašymą perskaičiuoti mokestinę vertę dažniau.
 


 Atgal  Į puslapio viršų