Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Apie Registrų centrą / Teisinė informacija

JADIS teisės aktai


2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas

Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas

Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymas

Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už naudojimąsi Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenimis ir informacija dydžiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-389 „Dėl atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už naudojimąsi Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenimis ir informacija dydžių patvirtinimo“

Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. v-501 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašų ir prašymo struktūros patvirtinimo

Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. V-114 (101.2E) „Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. v-267 „Dėl įgaliojimų teikti duomenis Juridinių asmenų registrui bei teikti ir gauti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenis išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo


 Atgal  Į puslapio viršų