Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Turtas ir apribojimai / Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Informacija asmenims, perkantiems žemės ūkio paskirties žemę


Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo (toliau – Įstatymas) redakcija. Ši, kaip ir anksčiau galiojusi, redakcija nustato (Įstatymo 3 straipsnio 9 dalis), kad asmuo, pageidaujantis įsigyti žemės ūkio paskirties žemės, iki žemės ūkio paskirties žemės sklypo perleidimo sandorio sudarymo privalo užpildyti Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad, sudarius žemės ūkio paskirties žemės sklypo perleidimo sandorį, asmens ir su juo susijusių asmenų turimos žemės ūkio paskirties žemės plotas neviršys didžiausio žemės ūkio paskirties žemės ploto dydžio, kurį asmuo ir su juo susiję asmenys kartu gali įsigyti. Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijos forma, pildymo ir pateikimo taisyklės patvirtintos Žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-836 ,,Dėl Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

Taisyklių 4 punkte nustatyta, kad Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaraciją pagal Taisyklių prieduose nustatytas formas privalo pildyti fizinis ir (ar) juridinio asmens, kuris Lietuvos Respublikoje pageidauja įsigyti nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemės, atstovas, t. y. šios Taisyklės taikomos ir Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaraciją pagal Taisyklių prieduose nustatytas formas privalo pildyti ne tik tas asmuo, kuris žemės ūkio paskirties žemę perka, bet ir tas asmuo, kuris ją nuosavybėn pageidauja įsigyti kitais būdais, pvz., dovanojimo sandoriu ir kt. Taisyklėse ir jų prieduose įvardijamas „žemės ūkio paskirties žemės pirkėjas“ suprantamas kaip asmuo, kuris pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymą siekia nuosavybės teise įsigyti (ne tik pirkti, bet ir kt. būdais įsigyti nuosavybėn, pvz., dovanojimo sandoriu) žemės ūkio paskirties žemės.

Pagal Įstatymo nuostatas pirkėjas, pirkdamas žemės ūkio paskirties žemę, notarui turėtų teikti ne valstybės įmonės Registrų centro (toliau – Registrų centras) parengtą pažymą apie nuosavybės teise turimą žemės ūkio paskirties žemės plotą, bet jo paties užpildytą ir pasirašytą Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaraciją.

Pirkėjas Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaraciją gali užpildyti iš savo turimų, sutuoktinio ar juridinio asmens turimų ir jam pateiktų dokumentų (registro išrašų, pažymėjimų) arba reikiamus duomenis gauti pasinaudojęs Registrų centro klientų savitarnos paslauga.

Jei duomenų nepakanka, pirkėjas gali kreiptis į bet kurį Registrų centro teritorinį padalinį ir paduoti prašymą dėl duomenų Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijai užpildyti parengimo. Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu.

Atkreiptinas dėmesys, kad duomenys, reikalingi pirkėjo deklaracijai užpildyti, pažymoje apie nuosavybės teise turimą žemės ūkio paskirties žemės plotą nenurodomi.

Duomenys su nurodytais pirkėjo, jo sutuoktinio ar juridinio asmens nuosavybės teise turimų žemės ūkio paskirties žemės sklypų kadastro numeriais, jiems nuosavybės teise priklausančiais plotais teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnio 3 dalimi, t. y. duomenys, reikalingi Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijai užpildyti (sutuoktinio ar juridinio asmens nuosavybės teise turimų žemės ūkio paskirties žemės sklypų kadastro numeriai, nuosavybės teise priklausantys plotai) teikiami asmenims, turintiems teisę šiuos duomenis gauti (žemės ūkio paskirties žemės savininkui arba jo įgaliotam asmeniui).

Tais atvejais, kai asmuo pateikia prašymą nurodydamas, kad duomenys reikalingi Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijai užpildyti, gali būti:
  • išduodamas (-i) Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenų pagrindu parengtas registro išrašas (-ai),
  • parengiamas asmens, turinčio teisę gauti duomenis, nuosavybės teise įregistruotų žemės ūkio paskirties žemės sklypų sąrašas.
 
Atlyginimas už Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko registro išrašo parengimą apskaičiuojamas vadovaujantis Atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 365 ,,Dėl Atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo“, 6 lentelės 1 ir 8 eilutėmis, t. y po 0,29 euro už kiekvieną žemės sklypo paiešką duomenų bazėje ir po 1,45 euro už vieno registro išrašo parengimą.

Atlyginimas už sąrašo, kuriame nurodomi žemės sklypų kadastro numeriai ir kiti duomenys, parengimą apskaičiuojamas vadovaujantis Atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašo 6 lentelės 1 eilute – po 0,29 euro už kiekvieno žemės sklypo peržiūrą duomenų bazėje ir po 0,29 euro už sąraše suformuotą eilutę.

Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijai užpildyti reikalingų duomenų sąrašas rengiamas tik Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenų pagrindu. Bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teisės, asmeninės sutuoktinių ar asmeninės nuosavybės teisės duomenys nurodomi tik tai atvejais, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas „bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė“ ir (ar) „asmeninė nuosavybė“ ar „asmeninė sutuoktinio nuosavybė“. Iš valstybės įsigytos žemės ūkio paskirties žemės plotas nurodomas tik tuomet, kai žemės sklypo nuosavybės teisės įregistravimo pagrindu nurodyta valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pirkimo–pardavimo sutartis.
 


 Atgal  Į puslapio viršų