Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Juridiniai asmenys / JAR

Dokumentų teikimas, atliekant vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo procedūras, ir su tuo susiję Registro tvarkytojo veiksmai


Atliekant vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo procedūras, į Registro tvarkytoją kreipiamasi:
 1. Siekiant įregistruoti atitinkamą teisinį statusą (pertvarkoma peržengiant vienos valstybės ribas bendrovė, jungiama peržengiant vienos valstybės ribas bendrovė, dalyvaujanti vienos valstybės ribas peržengiančiame jungimesi bendrovė, skaidoma peržengiant vienos valstybės ribas bendrovė).
 2. Siekiant gauti pasirengimo pertvarkymui, jungimuisi ar skaidymui peržengiant vienos valstybės ribas pažymėjimą.
 3. Siekiant atlikti po vienos valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo Lietuvos Respublikoje veiksiančios (-ių) bendrovės (-ių) pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo procedūrų teisėtumo patikrinimą ir įregistruoti bendrovę ar pakeistus steigimo dokumentus.
 
1. Informaciją apie teisinio statuso (pertvarkoma peržengiant vienos valstybės ribas bendrovė, jungiama peržengiant vienos valstybės ribas bendrovė, dalyvaujanti vienos valstybės ribas peržengiančiame jungimesi bendrovė, skaidoma peržengiant vienos valstybės ribas bendrovė) įregistravimą rasite čia.
 

2. Pasirengimo pertvarkymui, jungimuisi ar skaidymui peržengiant vienos valstybės ribas pažymėjimo išdavimas

 
Pertvarkomos, jungiamos ar skaidomos peržengiant vienos valstybės ribas bendrovės dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia:
 1. Prašymą išduoti pasirengimo pertvarkymui, jungimuisi ar skaidymui peržengiant vienos valstybės ribas pažymėjimą JAR-PP (formą galite atsisiųsti čia).
 2. Pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo sąlygas.
 3. Dalyviams ir darbuotojams pateiktas ataskaitas, jeigu buvo rengiamos, ir bendrovės darbuotojų atstovų, o jeigu tokių atstovų nėra, – darbuotojų nuomonę, jeigu ji buvo pateikta.
 4. Nepriklausomo eksperto pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo sąlygų vertinimo ataskaitą, jeigu ji buvo rengiama.
 5. Pastabas dėl pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo sąlygų projekto, pateiktas Vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo įstatymo nustatytais terminais.
 6. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo, kai taikoma.
 
Dokumentai Registro tvarkytojui gali būti pateikiami asmeniškai arba paštu bet kuriam Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniui; taip pat Registrų centro elektroninio pristatymo dėžutės adresu info@registrucentras.lt.
 
Atlyginimas už Pasirengimo pertvarkymui, jungimuisi ar skaidymui pažymėjimo išdavimą – 33,87 Eur.
 
SVARBU! Juridinis asmuo, prieš teikdamas Registro tvarkytojui Prašymą išduoti pasirengimo pertvarkymui, jungimuisi ar skaidymui pažymėjimą, turi informuoti pasirinktą notarą apie ketinimą į jį kreiptis dėl notarinės paslaugos (t. y. atitinkamos procedūros teisėtumo patikros) gavimo ir gauti notaro išankstinį patvirtinimą dėl galimybės šią paslaugą suteikti.

Pasirengimo pertvarkymui, jungimuisi ar skaidymui pažymėjimo išdavimo procedūra
Registro tvarkytojas nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po prašymo gavimo dienos, prašymą kartu su pridėtais dokumentais elektroninių ryšių priemonėmis perduoda išvadas dėl bendrovės pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo teikiančioms teisėtumą tikrinančioms institucijoms:
 • Prašyme nurodytam notarui.
 • Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Teisėtumą tikrinančios institucijos išvadą dėl bendrovės pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo procedūrų teisėtumo elektroninių ryšių priemonėmis Registro tvarkytojui pateikia ne vėliau kaip per 10 savaičių nuo dokumentų ir informacijos gavimo toje institucijoje dienos.
 
Teisėtumą tikrinančių institucijų ir pertvarkomos, jungiamos ar skaidomos bendrovės susirašinėjimas dėl pasirengimo pertvarkymui, jungimuisi ar skaidymui pažymėjimo išdavimo vykdomas per Registro tvarkytoją, kuris gautą informaciją ir dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis persiunčia atitinkamai teisėtumą tikrinančiai institucijai ar bendrovei nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų gavimo dienos.
 
Registro tvarkytojas per 12 savaičių nuo dokumentų ir informacijos pateikimo Registro tvarkytojui dienos:
 • Išduoda pasirengimo pertvarkymui, jungimuisi ar skaidymui pažymėjimą.
 • Atsisako išduoti pasirengimo pertvarkymui, jungimuisi ar skaidymui pažymėjimą.
 
Pasirengimo pertvarkymui, jungimuisi ar skaidymui pažymėjimo išdavimo terminas Registro tvarkytojo sprendimu gali būti pratęstas Vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka. Apie pratęstus pasirengimo pertvarkymui, jungimuisi ar skaidymui pažymėjimo išdavimo terminus, nurodydamas vėlavimo priežastis, Registro tvarkytojas raštu informuoja bendrovę.
 
Pasirengimo pertvarkymui, jungimuisi ar skaidymui pažymėjimas išduodamas, kai:
 1. Registro tvarkytojas nustato, kad Registro tvarkytojui ir Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui pateikti teisės aktuose nurodyti duomenys, informacija, dokumentai apie bendrovę.
 2. Gauna visų teisėtumą tikrinančių institucijų teigiamas išvadas.
 3. Įsitikina, kad atlyginimas už pažymėjimo išdavimą sumokėtas.
 
Pažymėjimas yra Registro tvarkytojo nustatytos formos dokumentas, kuriame, be kitų duomenų, nurodoma, kad įvykdytos visos sąlygos ir reikalavimai ir tinkamai atliktos visos prieš pertvarkymą, jungimąsi ar skaidymą būtinos atlikti Lietuvos Respublikoje procedūros. Pasirengimo pertvarkymui, jungimuisi ar skaidymui pažymėjimas ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduodamas per Registrų sąveikos sistemą ir išsiunčiamas bendrovei, kuriai jis išduotas. 
 
Užbaigus vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo procedūras ir kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistravus bendrovę (-es) ar pakeistus steigimo dokumentus, Registro tvarkytojas, per Registrų sąveikos sistemą iš atitinkamo (-ų) Europos Sąjungos valstybės (-ių) narės (-ių) ar kitos (-ų) Europos ekonominės erdvės valstybės (-ių) registro (-ų) gavęs pranešimą (-us) apie pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo įsigaliojimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išregistruoja po pertvarkymo, jungimosi pasibaigusią bendrovę, ir, kai taikoma, po skaidymo pasibaigusią bendrovę.
 
Sprendimas atsisakyti išduoti pasirengimo pertvarkymui, jungimuisi ar skaidymui pažymėjimą priimamas vienu iš šių atvejų:

1. bendrovei nepašalinus nustatytų trūkumų per nurodytą terminą;

Registro tvarkytojas raštu informuoja bendrovę apie nustatytus trūkumus, nurodydamas terminą trūkumams pašalinti, jeigu Registro tvarkytojas:
 • nustato, kad Registro tvarkytojui ir (ar) Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui nepateikti teisės aktuose nurodyti duomenys, informacija ar dokumentai apie bendrovę; ir (ar)
 • gauna teisėtumą tikrinančios (-ių) institucijos (-ų) išvadą (-os), kad pertvarkymas, jungimasis ar skaidymas neatitinka visų sąlygų ir nebuvo atliktos visos reikiamos procedūros)
2. Gavus bent vieną teisėtumą tikrinančios institucijos ir (ar) kitos (-ų) institucijos (-ų) neigiamą išvadą.
 
Sprendime atsisakyti išduoti pasirengimo pertvarkymui, jungimuisi ar skaidymui pažymėjimą nurodomos tokio atsisakymo priežastys ir sprendimo apskundimo tvarka. Šis sprendimas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo dienos išsiunčiamas bendrovei.

 
3. Po vienos valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo Lietuvos Respublikoje veiksiančios (-ių) bendrovės (-ių) pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo procedūrų teisėtumo patikrinimas ir bendrovės ar pakeistų steigimo dokumentų įregistravimas.

 
Pertvarkomos bendrovės, visų besijungiančių bendrovių ar skaidomos bendrovės dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia:
 
 1. Prašymą atlikti pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo procedūrų teisėtumo patikrinimą ir įregistruoti bendrovę (-es) ar pakeistus steigimo dokumentus JAR-TP.
Prie šio prašymo pridedama užpildyta Prašymo registruoti Juridinių asmenų registre forma JAR-1 ir kitos formos, pildomos siekiant įregistruoti naują bendrovę ar pakeistus steigimo dokumentus: JAR-VO-V, JAR-T, KD-1, JAR-RB (JAR-RB pildoma tik dėl naujai registruojamos bendrovės), pagal poreikį pildomos formos: JAR-VO-BV1, JAR-VO-BV2, JAR-ST1, JAR-ST2, JAR-ST3, JAR-AF, JAR-AJ (formas galite atsisiųsti čia).
 1. Steigimo dokumentus ar visą pakeistą steigimo dokumento tekstą.
 2. Turto vertinimo ataskaitą, jeigu turtą vertinti būtina pagal įstatymus.
 3. Licenciją (leidimus), jeigu pagal įstatymus ji turi būti išduota.
 4. Kai taikoma, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą (-us) dėl pertvarkymo ir pertvarkymo sąlygų patvirtinimo, jungimosi ir jungimosi sąlygų patvirtinimo ar skaidymo ir skaidymo sąlygų patvirtinimo.
 5. Pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo sąlygas.
 6. Kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus (dokumentus, skirtus notarui).
 
Dokumentai Registro tvarkytojui gali būti pateikiami asmeniškai arba paštu bet kuriam Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniui; taip pat Registrų centro elektroninio pristatymo dėžutės adresu. Atsižvelgiant į tai, kad  E. pristatymo informacine sistema gali naudotis Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys – Europos Sąjungos valstybėje narėje  ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtos bendrovės dokumentų ir duomenų teikėjas dokumentus galės pateikti elektroninio pašto adresu info@registrucentras.lt.
 
Registro tvarkytojo veiksmai, gavus prašymą
Registro tvarkytojas nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po prašymo gavimo dienos, prašymą kartu su pridėtais dokumentais ir su atitinkamos (-ų) Europos Sąjungos valstybės (-ių) narės (-ių) ar kitos (-ų) Europos ekonominės erdvės valstybės (-ių) kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) išduotu pasirengimo pertvarkymui, jungimuisi ar skaidymui pažymėjimu elektroninių ryšių priemonėmis perduoda prašyme nurodytam notarui, kuris turi patvirtinti, kad įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos, atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytos aplinkybės ir bendrovę ar pakeistus steigimo dokumentus registruoti galima.
Po vienos valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo Lietuvos Respublikoje naujai sukurta bendrovė (-ės) ar tęsiančios veiklą bendrovės pakeisti steigimo dokumentai Registre registruojami, kai notaras pateikia Registro tvarkytojui teisės aktuose nustatytus šiems registravimo veiksmams atlikti reikalingus dokumentus.
 
Registre įregistravus po pertvarkymo veiksiančią bendrovę, po jungimosi veiksiančią bendrovę ar veiksiančios bendrovės pakeistus įstatus arba po skaidymo įgyjančią (‑ias) bendrovę (‑es), Registro tvarkytojas nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po bendrovės (-ių) ar pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo dienos per Registrų sąveikos sistemą praneša apie pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo įsigaliojimą atitinkamam (‑iems) Europos Sąjungos valstybės (-ių) narės (-ių) ar kitos (-ų) Europos ekonominės erdvės valstybės (-ių) registrui (-ams).


 Atgal  Į puslapio viršų