Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Karjera

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO AUDITO KOMITETO NARIŲ ATRANKA


Valstybės įmonė Registrų centras (į. k. 124110246) (toliau – įmonė) skelbia kandidatų užimti įmonės Audito komiteto narių pareigas atranką. Vykdoma dviejų įmonės Audito komiteto narių atranka. Bus atrinkti du kandidatai (-ės), atitinkantys nurodytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, nepriklausomumo kriterijus.

Pranešimą ir reikalavimus kandidatams rasite šioje nuorodoje
Daugiau informacijos apie kolegialių organų narių atrankas rasite VKC puslapyje
 


Įmonės strategija
Informacija apie įmonę Valdymo koordinavimo centro svetainėje

Atrankos būdas – pokalbis. 
Laikotarpis – Audito komiteto nario kadencijai – 4 metams.
 

Audito komiteto pareigos:

 1. informuoti audituojamos įmonės vadovą ar priežiūros organą apie finansinių ataskaitų audito rezultatus ir paaiškinti, kaip šis auditas prisidėjo prie finansinių ataskaitų patikimumo ir koks buvo audito komiteto vaidmuo tai atliekant;
 2. stebėti finansinės atskaitomybės procesą ir teikti rekomendacijas dėl jo patikimumo užtikrinimo;
 3. stebėti įmonės vidaus kokybės kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, turinčių įtakos audituojamos įmonės finansinei atskaitomybei, įmonės vidaus kokybės kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, skirtų korupcijos, užsienio pareigūnų papirkimo sudarant tarptautinius sandorius, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai veiksmingumą ir, kai taikytina, vidaus audito veiksmingumą, nepažeidžiant vidaus audito nepriklausomumo;
 4. stebėti metinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, ypač atkreipiant dėmesį į jo atlikimą, atsižvelgiant į įmonės tikrinimo metu nustatytus finansinių ataskaitų audito trūkumus ir padarytas išvadas pagal 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB (toliau – reglamentas (ES) Nr. 537/2014) 26 straipsnio 6 dalį;
 5. peržiūrėti ir stebėti auditorių ar audito įmonių nepriklausomumą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 4 straipsnyje ir reglamento (ES) Nr. 537/2014 6 straipsnyje, ypač dėl ne audito paslaugų teikimo audituojamai įmonei pagal reglamento (ES) Nr. 537/2014 5 straipsnį tinkamumo;
 6. atsakyti už auditoriaus (auditorių) arba audito įmonės (įmonių) atrankos procedūros atlikimą ir rekomendacijos, kurį (kuriuos) auditorių (auditorius) arba audito įmonę (įmones) paskirti, pateikimą pagal reglamento (ES) Nr. 537/2014 16 straipsnį, išskyrus atvejus, kai taikoma reglamento (ES) Nr. 537/2014 16 straipsnio 8 dalis.
 
Kandidatams taikomi bendrieji reikalavimai:
 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 3. būti nepriekaištingos reputacijos;
 4. būti nesusijus su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas;
 5. anglų kalbos mokėjimas B2 lygiu.
 
Kandidatams taikomi specialieji reikalavimai:
 1. turėti ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtį finansų valdymo, apskaitos ar audito srityse;
 2. turėti įmonės veiklos finansinio planavimo, vykdymo, analizės ir kontrolės patirtį;
 3. turėti vidaus kontrolės ar rizikų valdymo patirtį;
 4. patirtis kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose (privalumas);
 5. išorės nepriklausomo audito darbo patirtis (privalumas);
 6. vidaus audito darbo patirtis (privalumas).
 
Kandidatams taikomi nepriklausomumo kriterijai:
 1. Kandidatas (-ė), teikdamas (-a) prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos:
 • negali būti šios įmonės vadovas (-ė) ir asmuo, per paskutinius 5 metus ėjęs šias pareigas;
 • negali būti esamas (-a) ar paskutinius 3 metus buvęs (-usi) šios įmonės darbuotojas (-a);
 • negali gauti ar per paskutinius vienerius metus negali būti gavęs (-usi) atlygio (bet kurios rūšies išmokų, mokėjimų, pajamų ir panašiai) iš šios įmonės, išskyrus atlygį už veiklą, kurią jis vykdo ar vykdė eidamas audito komitetą sudariusio kolegialaus organo nario (-ės), audito komiteto ar kito komiteto nario (-ės) pareigas;
 • negali turėti ir per paskutinius vienerius metus negali būti turėjęs (-jusi) verslo ryšių su šia įmone nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis (-ė), kolegialaus valdymo organo narys (-ė) ar vadovas (-ė); turinčiu verslo ryšių su įmone laikomas fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris yra prekių arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), klientas ar asmuo, kuris gauna pajamų iš įmonės;
 • negali būti ir per paskutinius 3 metus negali būti buvęs (-usi) šios įmonės finansinių ataskaitų auditą atlikusios audito įmonės dalyviu (-e), kolegialaus valdymo organo nariu (-e), vadovu (-e) ar darbuotoju (-a);
 • negali būti ar per paskutinius vienerius metus negali būti buvęs (-usi) valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos valstybės tarnautojas (-a) ar darbuotojas (-a).
        
       2. kandidatas (-ė) negali būti ėjęs šios įmonės audito komiteto nario pareigų iš viso ilgiau kaip 12 metų. 


Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas (-ė):

 1. sutikimas kandidatuoti į Audito komiteto narius ir interesų deklaracija (1 ir 2 priedai , Priedas Nr. 1 , Priedas Nr. 2);
 2. gyvenimo aprašymas;
 3. motyvacinis laiškas.
 
Atranką laimėjęs (-usi) kandidatas (-ė) taip pat privalės pateikti:
 1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 2. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. kitus, kandidato (-ės) manymu, svarbius dokumentus.
Valdybos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.

Įmonės Audito komiteto nario atlygis:
Audito komiteto nario fiksuotas mėnesinis veiklos atlygis su mokesčiais – 480 Eur.
 
Kandidatai teikia dokumentus įmonei iki 2022 m. gruodžio 14 d.
 

Kandidatai dokumentus įmonei gali pateikti šiais būdais:

 1. Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas, reikia su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas (-ė) bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentai priimami adresu: Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, 327 kab. arba 328 kab. (darbo laikas pirmadieniais–ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val.; penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val.; pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45 val.).
 2. Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą), adresu: Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius (ant voko nurodyti gavėją – valstybės įmonės Registrų centro Organizacijos vystymo departamento Veiklos vertinimo ir talentų ugdymo skyriaus vadovei Jurgitai Adomonienei). Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas (-ė) bus pripažintas atrankos laimėtoju.
 3. Elektroniniu paštu Jurgita.Adomoniene@registrucentras.lt, patvirtintus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.
 
Kontaktinis asmuo – valstybės įmonės Registrų centro Organizacijos vystymo departamento Veiklos vertinimo ir talentų ugdymo skyriaus vadovė Jurgita Adomonienė, tel. +370 659 08098, el. p. Jurgita.Adomoniene@registrucentras.lt, 327 kab.
 
Kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – valstybės įmonės Registrų centro Organizacijos vystymo departamento Veiklos vertinimo ir talentų ugdymo skyriaus vyriausioji personalo specialistė Greta Masilionytė, tel. +370 690 27769, el. p. Greta.Masilionyte@registrucentras.lt, 328 kab.


 


 Atgal  Į puslapio viršų