Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Teisinė informacija

E. sąskaitos informacinės sistemos teisės aktai


2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Informacinės sistemos „E. sąskaita“ nuostatai, patvirtinti Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-316 „Dėl informacinės sistemos „E. sąskaita“ nuostatų ir informacinės sistemos „E. sąskaita“ duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. 654 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų bei avansinių sąskaitų teikimo naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis“

Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“

Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už vienos PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditinio ir debetinio dokumento bei avansinės sąskaitos pateikimą informacinės sistemos „e. sąskaita“ priemonėmis tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. gegužės 7 įsakymu Nr. 1K-163


 Atgal  Į puslapio viršų