Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Asmens duomenų apsauga

Duomenų subjekto teisės


Duomenų subjekto teises ir jų įgyvendinimo sąlygas reglamentuoja Bendrojo duomenų apsaugos reglamento III skyriaus 12-22 straipsniai, o 23 straipsnis nustato atvejus, kuomet šios teisės gali būti apribojamos Europos Sąjungos ar valstybės narės teisėkūros priemonėmis.

Visa informacija apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimą Registrų centre pateikiama Asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklėse
 


Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:
Teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13–14 straipsniai).
 
Teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15 straipsnis).
 
Teisę reikalauti ištaisyti tvarkomus savo asmens duomenis (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 16 straipsnis).
 
Teisę reikalauti ištrinti tvarkomus savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnis, kurio 3 dalis tuo pačiu numato ir išimtis, kuomet šia teise negalima pasinaudoti).
 
Teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnis).
Teisę į savo asmens duomenų perkeliamumą (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 20 straipsnis).
Teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnis, kurio 1 dalis tuo pačiu numato ir išimtį, kuomet ši teisė gali būti neįgyvendinta, duomenų valdytojui įrodžius duomenų tvarkymo būtinumą). 
 

 


Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimas Registrų centre:
Teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą Registrų centras įgyvendina pateikdamas viešai skelbiamus privatumo pranešimus, taip pat informacija gali būti pateikiama elektroniniu paštu, klientų aptarnavimo padaliniuose arba bendruoju kontaktiniu telefonu, darbuotojams privatumo pranešimai teikiami Registrų centro intranete.
 
Kitas duomenų subjekto teises Jūs galite įgyvendinti pateikiant rašytinį prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, pasirašytą fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu ir patvirtinus savo asmens tapatybę.
 
Duomenų subjekto teises galite įgyvendinti pats arba per savo atstovą. Tokiu atveju Jūsų atstovas turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą (ar jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka) ir patvirtinti savo asmens tapatybę.
 
Atkreipiame dėmesį, kad kuomet Registrų centras tvarko Jūsų asmens duomenis valstybės registruose ir informacinėse sistemose, kurių duomenų valdytojos yra LR ministerijos ar kitos valstybės institucijos, duomenų subjekto teisės įgyvendinamos vadovaujantis šių valdytojų nustatyta tvarka.
 

 


Prašymų dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo teikimas ir nagrinėjimas
Prašymą galite teikti laisva forma, nurodydami, kokią duomenų subjekto teisę norite įgyvendinti. Siūlome pateikti kiek įmanoma daugiau reikalingos informacijos, kuri leistų tinkamai įgyvendinti Jūsų teisę (-es) (pvz., jeigu norite ištaisyti duomenis, nurodykite, kokie konkrečiai Jūsų asmens duomenys yra netikslūs).
 
Taip pat galite naudotis šiomis Registrų centro rekomenduojamomis formomis:
 
Prašymas gali būti pateiktas:
  • asmeniškai Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje;
  • paštu ar naudojantis pasiuntinių paslaugomis, adresu Studentų g. 39, 08106 Vilnius;
  • elektroniniu paštu: info@registrucentras.lt;
  • naudojantis Nacionaline elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacine sistema.
 
Prašymas nagrinėjamas ir atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.
Gauti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis atitinkamuose valstybės registruose ir informacinėse sistemose taip pat galite naudojantis Registrų centro savitarna prisijungus prie savo paskyros.
 

 


Jei vis tik manote, kad Registrų centras, tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, pažeidžia Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ar kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą:

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, ada@ada.lthttps://vdai.lrv.lt/) Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
Prieš teikiant skundą šiai priežiūros institucijai, visų pirma rekomenduojame kreiptis į mus ir mes pabandysime kartu su Jumis išspręsti kylančias problemas.


 Atgal  Į puslapio viršų