Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Apie Registrų centrą / Veiklos sritys

Europos Sąjungos projektai


Vidutinio aukščio ir aukštų tvarių mediciių pastatų žinių sąjunga (KnoWood)
◥ Europos Sąjungos Dvynių projektas „Parama civilinės būklės aktų registravimui ir dokumentų saugumui užtikrinti“
◥ „Gyventojų registro modernizavimas ir susijusių elektroninių paslaugų kūrimas“
◥ „Teisinės informacijos ir teisinės pagalbos paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę (TEISIS)“
◥ „Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų dalyvių duomenų registravimo informacinė sistema (VIRSIS)“
◥ „Erdvinių trimačių (3D) duomenų, būtinų ūkio plėtros projektų efektyviam įgyvendinimui, parengimo, saugojimo ir valdymo technologijos sukūrimas“
„Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas“
◥ „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra“
◥ Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, plėtra (EPTP)“
◥ „Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas“
◥ „Lietuvos nacionalinis E. sveikatos kontaktų centras ir tarpvalstybinės paslaugos“
◥ „e. Invoicing Cross Border LT“ 
◥ „Verslo registrų sąveikos sistemos įgyvendinimas Lietuvoje (BRIS)“


 
 

Vidutinio aukščio ir aukštų tvarių medinių pastatų žinių sąjunga (KnoWood)
 
Antras pagrindinis veiksmas (KA2): Bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais – žinių sąjungos
 

Projekto Nr. 600903-EPP-1-2018-1-DK-EPPKA2-KA
 
KnoWood projekto tikslas – patenkinti būsimus aukštojo mokslo poreikius, tarp jų verslumo principų taikymą mokymo ir mokymosi srityje, inovacijas, tvarumą, tarptautinį ir tarpdalykinį supratimą apie tvarius vidutinio aukščio ir aukštus medinius pastatus, kurie leis padidinti augančios miškininkystės tvarumą, užimtumą statybų iš medienos pramonės srityje, sumažinti išmetamų dujų, sukeliančių šiltnamio efektą, kiekį ir puoselėti novatoriškas tvarias žinias ir kurti mokymo kursus akademinėje bendruomenėje. Projektas skatins Europos ir Kanados aukštųjų mokyklų, tyrėjų, verslo partnerių, asociacijų, tinklų ir platesnės visuomenės bendradarbiavimą ir inovacijų taikymą vidutinio aukščio ir aukštų medinių pastatų projektavimo ir statybos srityje.

Projekto tikslai:
 • ištirti strateginiu aspektu, kokiame lygmenyje partnerių šalyse planuojamas ir vykdomas vidutinio aukščio ir aukštų medinių pastatų projektavimas, statyba ir valdymas.
 • iš verslo įmonių, asociacijų ir tinklų surinkti praktinę patirtį ir žinias apie medinius pastatus ir skleisti šią informaciją „KnoWood“ platformoje.
 • įšiesti pagrindines tikslines grupes (studentus, dėstytojus, amatininkus, verslininkus) tvarumo ir globalių su statybomis susijusių problemų srityse.
 • sukurti ir įtraukti naujus strateginius tarpdalykinius modulius/pasirenkamuosius dalykus, kurie atitiktų aukštųjų mokyklų ir rinkos atstovų poreikius bei būsimus iššūkius, susijusius su tvarių vidutinio aukščio ir aukštų medinių pastatų projektavimu ir statyba.
 • tobulinti studentų ir dėstytojų kompetencijas sprendžiant problemas, gerinti komandinį darbą, novatorišką mąstymą, motyvaciją, supratimą apie tarpprofesinio projekto naudą ir projektų valdymą, taikant į verslą orientuotą projektinį mokymąsi.
 • užtikrinti projekto rezultatų viešinimą vietos, nacionaliniu, ES lygiu ir tarpvalstybinėms tikslinėms grupėms.
 
Projektas tiesiogiai padės įgyvendinti Žinių sąjungų veiklos tikslus. Projektu siekiama tobulinti esamas studijų programas ir įtraukti naujus modulius, taikyti naujus, novatoriškus ir daugiadalykinius mokymo ir mokymosi metodus. Tai skatina aukštųjų mokyklų dėstytojų ir įmonių darbuotojų verslumą ir gerina verslumo įgūdžius, nes modulius kartu rengs akademinis personalas ir praktikai. Bus užtikrintas platus universitetų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimas keičiantis žiniomis ir bendra veikla. ES ir Kanados akademinių bendruomenių, verslo ir visuomenės atstovų tinklo sukūrimas ir „KnoWood“ platformos plėtra palengvins keitimąsi žiniomis, jų srautą ir tobulinimą. Tarptautinis projekto pobūdis taip pat rems dalyvių tarptautinių ir tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą.

Projekto inovatyvūs aspektai:
 • Naujoviški mokymo ir mokymosi metodai: tarpdalykinis, į projektus orientuotas mokymasis, mokymasis atliekant konkretų darbą, problemų sprendimas ir kritinis mąstymas, su verslu susijusios patirties ir realių atvejų panaudojimas ugdymo procese.
 • Pažangi patirtis ir žinios (know-how) įmonėse, kurios pritaikomos ir patikrinamos realiomis gyvenimo sąlygomis.
 • Vieningas bendradarbiavimo tinklas verslumui ir inovacijoms skatinti tvarios statybos iš medienos srityje.
 
Projektą įgyvendina 5 aukštojo mokslo institucijos ir 6 įmonės iš keturių ES valstybių ir Kanados: VIA universitetas (Danija), Vestminsterio universitetas (Jungtinė Karalystė), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Lietuva), Katalonijos politechnikos universitetas (Ispanija), Pietų Albertos technologijos institutas (Kanada), „House Habitat“ (Ispanija), Danijos technologijos institutas ( Danija), viešoji įstaiga Studijų ir konsultavimo centras (Lietuva), „BM TRADA“ (Jungtinė Karalystė), valstybės įmonė Registrų centras (Lietuva) ir „Idea Statika“ (Lietuva).
 

 

 
Europos Sąjungos Dvynių projektas „Parama civilinės būklės aktų registravimui ir dokumentų saugumui užtikrinti“
Europos Sąjungos Dvynių projektą „Parama civilinės būklės aktų registravimui ir dokumentų saugumui užtikrinti“ įgyvendina Registrų centras kartu su Nyderlandų savivaldybių asociacijos Tarptautinio bendradarbiavimo organizacija (toliau –VNG).

Bendras Dvynių projekto tikslas – padėti Kosovo Civilinės būklės aktų registravimo agentūrai (toliau – CRA) ir savivaldybių civilinės būklės aktų įstaigoms sumažinti naudojamų popierinių dokumentų kiekius, tobulinti civilinės būklės aktų registravimo informacinę sistemą ir dokumentų saugumą atsižvelgiant į Europos Sąjungos standartus ir remiantis gerąja praktika. Pasitelkus Nyderlandų ir Lietuvos patirtį apie dvejus su puse metų truksiančio projekto metu bus peržiūrimos Kosovo Respublikos viešojo administravimo sektoriaus administracinės ir organizacinės struktūros, teisės aktai, naudojamos informacinės ir ryšių technologijos.

Šiame projekte Registrų centras yra atsakingas už teisės ir informacinės sistemos bei ryšių technologijų komponentų įgyvendinimą. Registrų centro teisės ekspertai analizuoja ir vertina su CRA veikla susijusius Kosovo teisės aktus bei teikia rekomendacijas dėl naudojamų popierinių dokumentų skaičiaus sumažinimo, dėl asmens tapatybės dokumentų naudojimo asmenų identifikavimui, dėl rinkėjų sąrašų sudarymo panaudojant civilinės būklės aktų registravimo informacinę sistemą, elektroninių paslaugų teikimo piliečiams ir kitais klausimais.

Informacinių ir ryšių technologijų ekspertai vertina CRA turimus informacinių sistemų techninius, programinius ir žmogiškuosius išteklius, analizuoja duomenų mainų ir registrų tarpusavio sąveikos klausimus, numato naujų paslaugų poreikius ir teikia pasiūlymus dėl informacinių sistemų pakeitimų, naujų elektroninių paslaugų diegimo bei dėl CRA informacinių sistemų sąveikos keičiantis duomenimis su kitomis Kosovo institucijomis.

Dvynių projekto trukmė – 30 mėnesių, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos skirtų lėšų.

Valstybės įmonė Registrų centras įgyvendina projektą „Gyventojų registro modernizavimas ir susijusių elektroninių paslaugų kūrimas“

Projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0009

 
Valstybės įmonė Registrų centras įgyvendina projektą „Gyventojų registro modernizavimas ir susijusių elektroninių paslaugų kūrimas“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonę „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“. 
 
Projekto partneriai: Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas.
 
Projekto tikslas – sukurti ir vystyti Gyventojų registro duomenų pagrindu veikiančias pažangias el. paslaugas: sukurti sudėtinę el. paslaugą „Keičiu gyvenamąją vietą“ ir modernizuoti 7 el. paslaugas: „Gimė vaikas“, „Užsienyje gimė vaikas“, „Tuokiamės“, „Santuokos nutraukimas“, „Netekau artimo“, „ Keičiu asmens duomenis “ ir „Tėvystės pripažinimo / nustatymo įregistravimas“.
 
Pagrindinė projektu siekiama išspręsti problema, lemianti neefektyvų piliečių išteklių (laiko ir kt.) naudojimą, yra nepakankamas Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų pagrindu teikiamų el. paslaugų naudojimo mastas ir teikiama nauda, el. paslaugos sukonstruotos pagal institucijų vykdomas funkcijas, teikiamas viešąsias paslaugas, o ne pagal asmens gyvenimo įvykius, el. paslaugos nėra personalizuotos konkrečiam asmeniui, dauguma nėra teikiamos automatizuotai.
 
Projekto rezultatas – sukurtos ir išvystytos pažangios el. paslaugos, kurios bus sudėtinės (asmuo gaus kelių institucijų paslaugas vienoje vietoje), proaktyvios (asmuo bus informuojamas apie įvykį ir poreikį atlikti tam tikrus veiksmus arba tam tikri veiksmai bus atliekami be asmens prašymo), orientuotos į tinkamumą naudotojui, automatinį paslaugų gavėjo ir kitų reikalingų duomenų surinkimą ir pasiekiamos įvairiais el. kanalais ir prietaisais.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018 m. kovo 16 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto vertė – 3 827 186,32 Eur.
 


Registrų centras įgyvendina projektą „Teisinės informacijos ir teisinės pagalbos paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę (TEISIS)“

Projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0014


Valstybės įmonė Registrų centras įgyvendina  Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamą projektą „Teisinės informacijos ir teisinės pagalbos paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę (TEISIS)“.
 
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonę „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“.

Projekto tikslas – sukurti teisinės pagalbos paslaugų informacinę sistemą TEISIS, kuri sudarytų galimybę gyventojams elektroninėje erdvėje operatyviai gauti aktualią teisinę informaciją ir profesionalią teisinę pagalbą valstybės garantuojamos teisinės pagalbos srityje, naudotis elektroninėmis valstybės garantuojamos teisinės pagalbos paslaugomis ir kartu prisidėti prie visuomenės teisinio švietimo plėtojimo.

Sukurtoje informacinėje sistemoje TEISIS planuojami realizuoti pagrindiniai funkcionalumai apims aktualios teisinės informacijos pateikimą, advokatų, advokatų padėjėjų registraciją ir paskyras, interaktyvių konsultacijų priemones, prašymų dėl antrinės teisinės pagalbos teikimą elektroniniu būdu, automatizuotą pajamų ir turto lygio skaičiuoklę, automatizuotą advokatų parinkimą bei centralizuotas priemones teisinę pagalbą teikiančių specialistų darbo planavimui, apskaitai ir stebėsenai, taip pat mediacijos posistemę. Atsižvelgiant į teisinės pagalbos paslaugų gavėjų poreikius, bus pateikiama aktuali, naudinga informacija įvairiomis teisinėmis temomis, dažniausiai užduodami klausimai, taip pat bus galima paieška tarp jų.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018 m. balandžio 6 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.
 
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Projekto vertė – 1 254 645,90 Eur.
 


Registrų centras pradeda įgyvendinti projektą „Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų dalyvių duomenų registravimo informacinė sistema (VIRSIS)“

Projekto Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0011

Valstybės įmonė Registrų centras kartu su partneriu Lietuvos Respublikos kultūros ministerija įgyvendina projektą „Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų dalyvių duomenų registravimo informacinė sistema (VIRSIS)“.
 
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“.
 
Projekto tikslas – sumažinti korupcijos atsiradimo ir plitimo veiksnius viešajame sektoriuje, informuojant visuomenę apie vietinių, regioninių, nacionalinių laikraščių, žurnalų ir transliuotojų, retransliuotojų valdytojus, jų dalyvius ir ryšius su kitais viešosios informacijos rengėjais bei skleidėjais.
 
Projekto rezultatas – sukurta Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų dalyvių duomenų registravimo informacinė sistema, kurioje, viešai prieigai pateikiami aktualūs viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų bei jų dalyvių duomenys, taip mažinant korupcijos radimosi veiksnius viešajame sektoriuje, bei duomenų rinkėjo, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, duomenų surinkimo ir apdorojimo kaštus.

Šiuo matu pasiektas projekto I etapo rezultatas – parengta VIRSIS techninė specifikacija ir VIRSIS sukūrimo ir įdiegimo viešojo pirkimo techninė specifikacija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2017 m. gruodžio 4 d. iki 2020 m. gruodžio 4 d.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Projekto vertė – 419 931,55 Eur.
 


Registrų centras įgyvendina projektą „Erdvinių trimačių (3D) duomenų, būtinų ūkio plėtros projektų efektyviam įgyvendinimui, parengimo, saugojimo ir valdymo technologijos sukūrimas“

Projekto Nr. S-01.2.1-LVPA-V-835-01-0003

Valstybės įmonė Registrų centras įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Erdvinių trimačių (3D) duomenų, būtinų ūkio plėtros projektų efektyviam įgyvendinimui, parengimo, saugojimo ir valdymo technologijos sukūrimas“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“.

Projektu siekiama sukurti erdvinių trimačių (3D) duomenų, būtinų ūkio plėtros projektų efektyviam įgyvendinimui, parengimo, saugojimo ir valdymo technologiją, kuri erdvinių duomenų kaupimą, tvarkymą ir valdymą Nekilnojamojo turto registre, integraciją su kitose geografinėse informacinėse sistemose kaupiamais erdviniais duomenimis bei jų atvaizdavimą perkeltų į kitą esmingai aukštesnį kokybinį – trimatį (3D) lygmenį.
Projekto metu bus sukurti apibrėžtos teritorijos integruoti trimačiai modeliai ir sudaryti konkretūs planai visos Lietuvos teritorijos Nekilnojamojo turto registro erdviniams duomenims pertvarkyti į trimačius. Trimatis erdvinių duomenų atvaizdavimas pagerins perduodamos informacijos suvokimą, todėl Projekto technologijos realizavimas skatins platesnį erdvinės informacijos naudojimą tiek profesionalių, tiek neprofesionalių vartotojų segmentuose. Platesnis erdvinės informacijos naudojimas atitinkamai sudarys galimybes optimizuoti veiklos procesus, mažins jų išlaidas ir klaidų tikimybę bei sąlygos kokybiškesnių gyventojų, valdžios ir verslo atstovų sprendimų priėmimą, o tai darys teigiamą įtaką šalies ūkio plėtrai.

2019 m. vasario mėn. pasirašytos pirmojo ikiprekybinio pirkimo etapo – 3D duomenų parengimo, saugojimo ir valdymo technologijos koncepcijos parengimo sutartys su trimis ikiprekybinio pirkimo dalyviais. Dalyviai koncepcijas parengė ir pateikė Registrų centro ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros specialistų ekspertiniam vertinimui 2019 m. gegužės mėnesį. Visos trys koncepcijos buvo teigiamai įvertintos ir su trimis dalyviais š. m. rugpjūčio mėnesį pasirašytos sutartys antrojo ikiprekybinio prikimo etapo – 3D technologinio prototipo ir bandomojo produkto sukūrimo – vykdymui.
Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas, Lietuvos valstybė ir Registrų centras. Projekto vertė 985.422,75 Eur.
 


Valstybės įmonė Registrų centras dalyvauja įgyvendinant projektą „Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas“

Projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0008
 
VšĮ „Versli Lietuva“ kartu su projekto partneriais valstybės įmone Registrų centru, Informacinės visuomenės plėtros komitetu, Lietuvos savivaldybių asociacija, Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas“.Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonę „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“.
 
Projekto tikslas – išplėsti ir modernizuoti esamą paslaugų verslui teikimo centralizuotą sprendimą
www.verslilietuva.lt, sudarant galimybę Lietuvos ir užsienio subjektams, pradedantiems bei vykdantiems verslą Lietuvoje, vieno langelio principu patogiai ir greitai rasti visą pagrindinę, su verslo vykdymu susijusią, informaciją pagal verslo gyvavimo ciklą (nuo verslo pradžios iki pabaigos) ar verslo sritis lietuvių ir anglų kalbomis, atlikti visas pagrindines su verslo pradžia susijusias administracines procedūras kompleksiškai elektroniniu būdu (kaip sudėtinę el. paslaugą „Pradedu verslą“), rasti ir pasinaudoti bendraisiais el. sprendimais ir įrankiais verslui.
 
Kontaktinio centro portalą projekto metu ketinama vystyti plečiant esamą paslaugų ir gaminių kontaktinio centro informacinę sistemą (KCIS), Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP) bei kitų projekto partnerių informacines sistemas ir registrus, t. y. projekto veiklos bus orientuotos į jau sukurtų sprendimų, funkcionalumų, paslaugų ir informacijos pakartotinį panaudojimą (t. y. nebus pakartotinai kuriami valstybėje jau sukurti sprendimai).

Siekiama, kad įgyvendinus projektą Kontaktinis centras taptų visaverčiu antros kartos kontaktiniu centru, t. y. visa apimtimi atitiktų antros kartos kontaktiniams centrams keliamus kriterijus – informacijos kokybę ir prieinamumą, procedūrų įvykdymą e. būdu, prieinamumą užsienio šalių naudotojams, tinkamumą naudotojams.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2017 m. gruodžio 14 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.
 
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
 
Projekto vertė – 1 954 159,24 Eur.
 
Registrų centras dalyvauja projekto „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra“ įgyvendinime
 
Projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0006
 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos kartu su projekto partneriais valstybės įmone Registrų centru, Žemės ūkio ministerija, Valstybine darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos architektų rūmaivykdo Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) modernizavimo projektą „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra“.
 
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonę „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“.

Projekto tikslas – panaudojant naujausias technologijas ir iš kitų institucijų gautus duomenis, sukurti į vartotoją (gyventojus ir ūkio subjektus) orientuotą patogią, sąveikią ir kokybišką viešą, su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra susijusią, sudėtinę paslaugą.

Projekto uždavinys – modernizuoti IS „Infostatyba“, kitas susijusias informacines sistemas ir sukurti reikiamas integracines sąsajas siekiant realizuoti su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra susijusią sudėtinę elektroninę paslaugą pagal gyvenimo įvykį „Statau namą“.

Siekiamas projekto rezultatas – sukurti 6 ir išvystyti 14 su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra susijusių el. paslaugų siekiant užtikrinti el. paslaugų užsakymo ir teikimo patogumą, efektyvumą, vientisumą, kompleksiškumą bei sudėtinės paslaugos pagal gyvenimo įvykį „Statau namą“ sukūrimą.


Projekto veiklos – programinių, konsultacinių priemonių, reikalingų IS „Infostatyba“ modernizavimui, integracijų sukūrimui bei el. paslaugų veikimui, įsigijimas ir įdiegimas.

IS „Infostatyba“ elektroninės paslaugos bus teikiamos per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninius vartus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2017 m. gruodžio 20 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.
 
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto vertė – 1 801 822 Eur.
 
Registrų centras dalyvauja projekto „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, plėtra (EPTP)“ įgyvendinime
 
Projektas Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0004
 
Aplinkos ministerija  kartu su projekto partneriais valstybės įmone Registrų centru, Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Architektų rūmais, Informacinės visuomenės plėtros komitetu vykdo projektą „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, plėtra (EPTP)“.
 
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonę „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“.
 
Projekto tikslas – sudaryti prielaidas kokybiškam teritorijų planavimo procesui ir jo stebėsenai, užtikrinti sklandų ir patogų el. paslaugų teikimą.
 
Šiuo metu teritorijų planavimo (toliau – TP) procesas yra kompiuterizuotas – sukurtos ir veikia 3 informacinės sistemos (toliau – IS) ir registrai – Teritorijų planavimo dokumentų registras (toliau – TPDR), skirtas registruoti patvirtintus TP dokumentus, Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros IS (toliau – TPDRIS), skirta dokumentų rengimui, derinimui ir kitoms būtinoms procedūroms atlikti, bei Teritorijų planavimo ir stebėsenos IS (toliau – TPSIS), skirta TP stebėsenai atlikti. Esant tokiai infrastruktūrai viso TP proceso ir jo stebėsenos žingsniai bei veiksmai atliekami skirtingose IS, dalis procesų ar jo žingsnių nėra kompiuterizuota, atliekama decentralizuotai skirtingose savivaldybėse, o teikiamos el. paslaugos nėra pakankamai patogios paslaugų gavėjams.
 
Projektu siekiama sukurti centralizuotą prieigos portalą „Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos el. vartai“ per kuriuos bus teikiamos TPDRIS, TPDR, TPSIS, Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros IS ir Infostatybos IS el. paslaugos. Projekto pasėkoje
vienoje vietoje prieinama išsami įvairių erdvinių objektų informacija leis priimti tikslesnius sprendimus planuojant teritoriją, teritorijų planuotojams bus sudaryta galimybė operatyviau bendradarbiauti su sąlygų išdavėjais, sistema pagerins su teritorijų planavimu susijusios informacijos sklaidą ir viešinimą, o bendro naudojimo turinio valdymo ir administravimo IT sprendimas leis mažinti TPSIS, TPDRIS, TPDR sistemų tvarkymo ir vystymo kaštus.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2017 m. spalio 6 d. iki 2020 m. lapkričio 6 d.
 
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
 
Projekto vertė – 2 388 448,91 Eur.
 

Valstybės įmonė Registrų centras dalyvauja įgyvendinant projektą „Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas“
 
Projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0016
 
Informacinės visuomenės plėtros komitetas įgyvendina projektą „Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas“. Valstybės įmonė Registrų centras kartu su kitomis institucijomis yra šio projekto partneris.

Projekto tikslas – gerinti gyventojų, verslo ir institucijų aptarnavimą VIISP aplinkoje, diegiant technologiškai inovatyvius elektroninius sprendimus ir teikiant pažangias viešąsias ir administracines paslaugas gyventojams ir verslui bei didinant elektroninių paslaugų prieinamumą.

Valstybės įmonė Registrų centras prisidės prie sudėtinės paslaugos „Gimė vaikas“ kūrimo ir teikimo.

Projekto tikslas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonės „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ tikslo „didinti pažangių elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą gyventojams ir verslui“ įgyvendinimo.

Kuriant ar vystant elektronines paslaugas, labai svarbu efektyviai išnaudoti esamus informacinius ir organizacinius išteklius. Siekiant, kad VIISP portalas veiktų kaip vieno langelio principu veikiantis Elektroninių valdžios vartų portalas, tikslinga parengti priemones ir centralizuotus informacinių technologijų sprendimus, skirtus gyventojams, verslui ir valstybės institucijoms.

Projekto uždaviniai:
 1. Sukurti / modernizuoti VIISP funkcionalumus, leidžiančius pažangių elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą, didinančius duomenų mainų efektyvumą.
 2. VIISP portale sukurti naujas sudėtines elektronines paslaugas gyventojams / verslui bei bendrojo naudojimo paslaugas institucijoms.


Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Projekto vertė – 959 784,83 Eur.
 


Valstybės įmonė Registrų centras įgyvendina projektą „Lietuvos nacionalinis E. sveikatos kontaktų centras ir tarpvalstybinės paslaugos“
 

Valstybės įmonė Registrų centras glaudžiai bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija įgyvendina projektą „Lietuvos nacionalinis E. sveikatos kontaktų centras ir tarpvalstybinės paslaugos“.
 
Projekto tikslas – parengti, išbandyti, įdiegti ir valdyti tarpvalstybinę apsikeitimo E. recepto / E. išdavimo (angl. ePrescription / eDispension) informacija paslaugą per E. sveikatos priežiūros nacionalinį kontaktinį centrą (toliau – NCPeH (angl. National contact point for eHealth) remiantis pažangiausia praktika ir gerąja patirtimi, tinkamai susiejant ją su esama regionine ir nacionaline E. sveikatos infrastruktūra.
 
Šio projekto metu sukurti sprendiniai leis Lietuvai tapti saugaus tarptautinio ryšio tinklo dalimi, leidžiančia keistis E. recepto / E. išdavimo duomenimis visoje Europoje, prisidėti prie pacientų sveikatos apsaugos gerinimo ir teikti medicinos personalui svarbiausius medicininius pacientų duomenis. Įgyvendinus projektą, Europos Sąjungos šalies pilietis, keliaujantis kitose Europos Sąjungos šalyse nei jo kilmės šalis, galėtų įsigyti jo pilietybės šalyje išrašytus receptinius vaistus. NCPeH supaprastintų E. sveikatos E. recepto / E. išdavimo paslaugų teikimą, kurį reglamentuoja E. sveikatos tinklas ir kuriam vadovauja E. sveikatos veiklos valdymo valdyba (angl. eHealth Operational Management Board). Šis sprendinys taip pat pagerintų Europos Sąjungos piliečiams Lietuvoje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų lygį, kuris atitiktų 2011/24/ ES direktyvą, taip pat geriau užtikrintų Lietuvos piliečių sveikatos informacijos poreikius keliaujant kitose Europos šalyse.
Projekto nauda – projektas būtų naudingas valstybei, nes užtikrintų nacionalinės Lietuvos E. sveikatos infrastruktūros plėtrą ir interoperabilumą Europos Sąjungos mastu.
 
Projekto trukmė – nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2022 m. liepos 1 d.
 
Projekto „Lietuvos nacionalinis E. sveikatos kontaktų centras ir tarpvalstybinės paslaugos“ biudžetas – 699 910,00 Eur, iš jų Europos Komisijos Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšos – 524 932,50 Eur, valstybės įmonės Registrų centro įnašas – 174 977,50 Eur.
 


Registrų centras su partneriais pradėjo įgyvendinti projektą „e. Invoicing Cross Border LT“

Projekto Nr. 2016-LT-IA-0104

Valstybės įmonė Registrų centras kartu su partneriais Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, UAB „Alna Software“, UAB „Skaitos kompiuterių servisas“, UAB „Sistemų integracijos sprendimai“ ir Asociacija „Infobalt“ įgyvendina Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansuojamą projektą „eInvoicing Cross-Border LT“ (toliau – e. Invoicing).  

Projekto tikslas – modernizuoti informacinę sistemą „E. Sąskaita“ taip, kad ji sudarytų galimybes perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams priimti ir apdoroti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą atitinkančias elektronines sąskaitas faktūras, kaip nustatyta 2014 m. balandžio 16 d.  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/55/ES dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose.

Projekto įgyvendinimo matu išanalizuoti verslo ir valstybės institucijų poreikiai, esama teisinė bei techninė bazė, parengti būtini teisės aktų pakeitimų projektai, parengta reikiama techninė infrastruktūra, įgalinanti Europos Sąjungos šalių ūkio subjektus teikti elektronines sąskaitas faktūras Lietuvos Respublikos ūkio subjektais, modernizuota informacinė sistema „E. Sąskaita“ sukuriant integraciją su Europos Sąjungos dokumentų apsikeitimo tinklo prieigos tašku (angl. Access point).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2017 m. rugsėjo 15 d. iki 2019 m. birželio 30 d.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos Europos infrastruktūros tinklų priemonės programos ir projekto partnerių lėšomis.

Projekto vertė – 993 000 Eur, iš kurių Lietuvos partnerių nuosavas įnašas sudari 249 000 Eur.
 


Valstybės įmonės Registrų centro įgyvendintas projektas „Verslo registrų sąveikos sistemos įgyvendinimas Lietuvoje (BRIS)“

Projekto  Nr. 2016-LT-IA-0021

Valstybės įmonė Registrų centras sėkmingai įgyvendino projektą „Verslo registrų sąveikos sistemos įgyvendinimas Lietuvoje (BRIS)“. Verslo registrų sąveikos sistema (BRIS) – bendras Europos Komisijos ir valstybių narių projektas, kurio tikslas – įgyvendinant 2011 m. sausio 8 d. Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/884 nuostatas, susieti visų Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių, taip pat Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos, verslo registrus.

Projekto nauda – Europos mastu sukurta galimybė ir techninės priemonės ieškoti informacijos apie įmones, registruotas bet kurioje ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje. Verslo registrai tai pat gali dalytis informacija apie užsienio filialus ir tarpvalstybinį bendrovių jungimąsi.

Valstybės įmonė Registrų centras, kaip Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytoja, įgyvendindama projektą, atliko išsamią ES BRIS techninių ir funkcinių reikalavimų verslo registrams analizę, įdiegė nacionalinį BRIS „Domibus“ portalą (Europos Komisijos e. pristatymo sudedamąją dalį), modernizavo Lietuvos Juridinių asmenų registro duomenų bazę, siekdamas įgyvendinti ir palaikyti BRIS techninius ir funkcinius reikalavimus, taip pat sėkmingai perėjo prie tinkamai veikiančio BRIS režimo.

ES šalių narių verslo registrų informacija yra prieinama viešai, ne tik verslo registrams, bet ir neregistruotiems vartotojams. Naudojantis E. teisingumo portalo
BRIS prieiga, galima nemokamai gauti informaciją apie ES šalių narių juridinius asmenis, taip pat užsakyti juridinių asmenų dokumentus tų šalių, kurios juos teikia neatlygintinai.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2016 m. gegužės 20 d. iki 2018 m. kovo 30 d.
 
Projektas finansuojamas Europos Komisijos Europos infrastruktūros tinklų priemonės programos ir valstybės įmonės Registrų centro lėšomis.
 
Projekto vertė – 298 531,00 Eur, iš jų 74 632,00 Eur valstybės įmonės Registrų centro nuosavas įnašas. Atgal  Į puslapio viršų