Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
 

Naujienos
pixel
pixel

Registrų centras pataria: ką daryti nugriovus statinį?

2023 m. rugpjūčio 1 d.

Statybos - tai ne tik naujo statinio statyba, rekonstravimas ar remontas, statybos rūšis yra ir statinio griovimas. Bet kokie duomenų apie statinius pasikeitimai privalo būti įrašomi Registrų centro tvarkomame Nekilnojamojo turto registre ir kadastre. Registrų centras dalinasi naudingais patarimais, ką daryti nugriovus statinį.

Statinio griovimas - tai statybos rūšis, kurios tikslas išardyti ar išmontuoti visas statinio konstrukcijas. Statinys laikomas nugriautu, jei išardytos visos jo konstrukcijos, išskyrus likusias giliau nei 0,5 metro po žeme. Atlikus statinio griovimo darbus, teisės aktų nustatyta tvarka, asmens prašymu statinys bei teisės į jį išregistruojamos iš Nekilnojamojo turto registro (NTR).

Dažniausiu atveju norint išregistruoti statinį, Registrų centrui kartu su prašymu turi būti pateikta matininkų parengta statinio kadastro duomenų byla, kurioje užfiksuotas statinio nugriuvimo, jo sugriuvimo, sunykimo ar sudegimo faktas, ir statybos darbų atlikimą patvirtinantis dokumentas.

Norint išregistruoti statinį, kuriam griauti reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, kartu su prašymu ir statinio kadastro duomenų byla, kurioje užfiksuotas statinio nugriuvimo faktas, turi būti pateikiamas vienas iš šių dokumentų: 

 • Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) pažyma apie statinio nugriovimą;
 • Statinių naudojimo priežiūrą atliekančio viešojo administravimo subjekto nustatytos formos pažyma, patvirtinanti nekilnojamojo daikto sugriuvimo, sunykimo ar sudegimo faktą;
 • Statybos įstatyme nustatytu atveju statytojo ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą, kuri turi būti patvirtinta statinio ekspertizės rangovo ir įregistruota informacinėje sistemoje "Infostatyba". 

Norint išregistruoti statinį, kuriam griauti nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, kartu su prašymu ir statinio kadastro duomenų byla, kurioje užfiksuotas jo nugriovimo faktas, turi būti pateiktas statytojo ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens surašyta ir informacinėje sistemoje "Infostatyba" įregistruota deklaracija apie statybos užbaigimą.

Išregistruojant pagal teismo sprendimą ar pagal VTPSI privalomąjį nurodymą nugriautą statinį, kartu su šios inspekcijos prašymu turi būti pateikiamas VTPSI privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktas arba kitas šios institucijos dokumentas, patvirtinantis statinio nugriovimo aktą. Tokiais atvejais statinio kadastro duomenų byla neprivaloma.

Išregistruojant nebaigtą statyti ar rekonstruoti statinį, turi būti pateikiama šio statinio kadastro duomenų byla, kurioje užfiksuotas jo nugriovimo faktas, ir statytojo surašyta ir "Infostatyboje" įregistruota pažyma apie nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio išardymą.

Svarbu nepamiršti, kad kartu turi būti patikslinti bei atnaujinti ir žemės sklypo, kuriame buvo nugriautas statinys, kadastro duomenys NTR.

Prašymą išregistruoti nekilnojamąjį daiktą Registrų centrui turi pateikti nuosavybės teisę į daiktą įgijęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas. Kai nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įregistruotos keliems bendraturčiams, prašymą gali pateikti nekilnojamojo daikto savininkai ar vienas iš jų.

Žingsniai išregistruojant statinį, atlikus nugriovimo darbus 

 1. Įsivertinama, ar norimam nugriauti statiniui reikalingas statybą leidžiantis dokumentas griovimo darbams. Jei taip, gauti leidimą griauti statinį. Atvejai, kuriais toks leidimas nėra privalomas, numatyti Statybos įstatyme. Statybos leidimus išduoda savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos atstovas.
 2. Atlikus statinio griovimo darbus, patikslinami žemės sklypo kadastro duomenys ir atnaujinama žemės sklypo kadastro duomenų byla.
 3. Parengiama statinio kadastro duomenų byla, kurioje užfiksuojamas jo nugriovimo faktas. Kadastro duomenų nustatymo darbus atlieka ir kadastro duomenų bylas rengia matininkai. Kadastro duomenų bylos pateikiamos, derinamos ir duomenys įrašomi elektroninėmis ryšių priemonėmis: statinių NTR posistemėje "Matininkas", žemės sklypų - NTR posistemėje "Geomatininkas".
 4. Parengiamas/išduodamas statybos užbaigimo dokumentas.
 5. Registrų centrui pateikiamas prašymas dėl žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo NTR.
 6. Registrų centrui pateikiamas prašymas dėl statinio ir teisių į jį išregistravimo iš NTR.

  

Neretai pasitaiko atvejų, kai nugriaunami žemės sklype esantys nesudėtingi statiniai, pavyzdžiui, pagalbiniai ūkio pastatai, malkinės, garažai, sandėliukai ar sodo nameliai. Tokiais atvejais norint išregistruoti nugriautą nesudėtingą statinį iš NTR reikia: 

 1. Atlikus griovimo darbus, patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis ir atnaujinti žemės sklypo kadastro duomenų bylą, parengti statinio kadastro duomenų bylą, kurioje užfiksuojamas statinio nugriovimo faktas. Kadastro duomenų bylas rengia matininkai, jos pateikiamos NTR posistemėse "Matininkas" (statinių) ar "Geomatininkas" (žemės sklypų)
 2. Parengti deklaraciją apie statybos užbaigimą. Deklaracija surašoma, kvalifikuotu el. parašu pasirašoma ir įregistruojama informacinėje sistemoje "Infostatyba".
 3. Registrų centrui pateikti prašymą dėl žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo bei dėl statinio ir teisių į jį išregistravimo Nekilnojamojo turto registre.
 4. Per metus Registrų centras gauna ir įvykdo apie 7,5 tūkst. prašymų išregistruoti įvairius NT objektus - patalpas, pastatus ar inžinerinius statinius.

 


Kontaktinis asmuo

Daiva Bumblytė
El. p. Daiva.Bumblytė@registrucentras.lt