Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


 

Naujienos
pixel
pixel

Naudos gavėjų duomenų teikimas: trys aktualūs klausimai ir atsakymai

2022 m. birželio 22 d.

Verslas ir organizacijos vis aktyviau teikia duomenis apie savo naudos gavėjus į naująją Registrų centro sukurtą Juridinių asmenų naudos gavėjų posistemį (JANGIS). Duomenų teikimui įgaunant pagreitį Registrų centras išskiria tris šiuo metu duomenų teikėjams aktualiausius klausimus.

Šiemet pradėjusiame veikti JANGIS kaupiami duomenys apie visų Lietuvoje įregistruotų juridinių asmenų (išskyrus tų, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė) naudos gavėjus. JANGIS sukaupti duomenys skatina didesnį skaidrumą ir pasitikėjimą, mažins korupcijos apraiškas.

Šiuo metu duomenis apie savo naudos gavėjus yra pateikę per 20 tūkst. juridinių asmenų. Per pastarąją savaitę jų skaičius išaugo penktadaliu. Tikėtina, kad duomenų teikimas suaktyvės artėjant rugpjūčio 1-ajai, kuomet įsigalios Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatos, įpareigojančios kredito įstaigas ir kitus įpareigotuosius subjektus (antstolius, auditorius, notarus, NT brokerius ir kitus) pasitikrinti informaciją apie savo klientų (juridinių asmenų) naudos gavėjus JANGIS.

Trys akcentai šiandien

Suaktyvėjus duomenų apie naudos gavėjus teikimui, Registrų centro konsultantai sulaukia vis daugiau užklausų ir padeda verslui ir organizacijoms sklandžiai atlikti pareigą ir pateikti duomenis į JANGIS. Pateikiame tris šiai dienai verslui ir pelno nesiekiančioms organizacijoms aktualiausius klausimus ir atsakymus į juos.

1. Kokius duomenis turiu pateikti, kai juridinį asmenį valdo vienas ar keli kiti juridiniai asmenys ir nėra fizinių asmenų, kurie pagal naudos gavėjo apibrėžimą tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuotų daugiau kaip 25 proc. duomenis teikiančio juridinio asmens?

Šiuo metu daugėja atvejų, kai įtakos grandinėje yra keli vienas kitą kontroliuojantys juridiniai asmenys, neturintys nei tiesioginių, nei netiesioginių, nei kitais būdais kontroliuojančių fizinių asmenų, atitinkančių naudos gavėjų kriterijus.

Remiantis teisingumo ministro įsakymų patvirtintais Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS), kurios posistemis yra JANGIS, nuostatais, minėtais atvejais naudos gavėjais turi būti nurodyti ir duomenis teikiančio juridinio asmens, ir jį kontroliuojančio (-ių) kito (-ų) juridinio (-ių) asmens (-ų) valdymo organai, dažniausiai vadovas (-ai).

Paprastai naudos gavėju laikomas fizinis asmuo, kuris tiesiogiai, turėdamas didesnę kaip 25 proc. akcijų, pajų, įnašų ar (ir) balsų dalį juridiniame asmenyje, jį kontroliuoja. Naudos gavėju taip pat yra ir netiesioginis juridinio asmens savininkas, kuris juridinį asmenį kontroliuoja per kitus juridinius asmenis.

Naudos gavėju taip pat laikomas fizinis asmuo, kuris juridinį asmenį kontroliuoja kitais būdais, pavyzdžiui, turi teisę paskirti ar atšaukti juridinio asmens vadovą, priimti strateginio pobūdžio sprendimus.

Jeigu paminėtų asmenų nėra, naudos gavėju laikomas fizinis asmuo, kuris kitomis teisėmis kontroliuoja juridinį asmenį, pavyzdžiui, yra jo vadovas, valdybos ar kito kolegialaus valdymo organo pirmininkas, narys ar vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, ir kuris užima pakankamai aukštas pareigas priimti sprendimus juridinio asmens vardu.

 

2. Kaip teisingai pateikti duomenis apie naudos gavėjus užsienio piliečius ir informaciją apie užsienio juridinius asmenis?

Neretai sulaukiama užklausų apie tai, kaip teisingai pateikti duomenis į JANGIS apie naudos gavėjus užsienio piliečius ir kitą būtiną informaciją apie užsienio juridinius asmenis.

Atkreiptinas dėmesys, kad teikiant duomenis apie naudos gavėją užsienio šalies fizinį asmenį turi būti pateikta ir šio asmens paso ar asmens tapatybės kortelės kopija. Šių dokumentų kopijos neprivalo būti tvirtinamos notaro.

Teikiant duomenis apie užsienio valstybės investicinį fondą, turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis šio investicinio fondo buvimą. Teikiant duomenis apie užsienio šalies juridinį asmenį, turi būti pateiktas užsienio šalies registro išrašas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad juridinis asmuo yra įregistruotas.

Svarbu pažymėti, kad užsienio fizinių ir juridinių asmenų duomenys į JANGIS teikiami transliteruoti lotynų kalbos rašmenimis (daugiau apie transliteravimą galima rasti Registrų centro interneto svetainėje).

Be to, visi dokumentai pateikiami legalizuoti vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu. Jei dokumentai pateikti ne valstybine kalba, prie jų turi būti pridėti vertimai, pasirašyti vertėjo. Užsienio valstybės fizinio asmens paso ar tapatybės kortelės vertimas pateikiamas tik tuomet, kai dokumentuose nėra lotynų rašmenimis įrašytų asmens vardo ir pavardės.

 

3. Kokius duomenis pateikti pelno nesiekiančioms organizacijoms, pavyzdžiui, asociacijoms, kurios turi daug narių?

Remiantis Asociacijų įstatymu, minimalus asociacijos steigėjų skaičius yra trys. Taigi tokiu atveju, jei asociaciją sudaro tik trys nariai ir visi jie turi vienodas balsavimo teises, tuomet teikiant duomenis į JANGIS tokia asociacija savo naudos gavėjais turi nurodyti šiuos tris asociacijos narius ir prie kiekvieno iš jų įrašyti vienodą balsavimo teisių dalį.

Tais atvejais, kai asociacija sudaro daugiau nei 3 nariai ir nei vienas iš jų neturi daugiau kaip 25 proc. balsavimo teisių, tuomet tokia asociacija savo naudos gavėju turi nurodyti valdymo organą - vadovą arba, jei tokio nėra, kolegialaus valdymo organo (pvz. valdybos) vadovą ir jo narius (pvz. valdybos pirmininką ir valdybos narius). 

Visus atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie JANGIS galima rasti čia.

 

Kodėl reikia pateikti duomenis į JANGIS?

Prievolė juridiniams asmenims teikti duomenis apie naudos gavėjus numatyta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, kuris įgyvendina Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos nuostatas.

Įstatymas numato prievolę visiems juridiniams asmenims, taip pat kolektyvinio investavimo subjektams, gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus ir šią informaciją ne vėliau kaip per 10 dienų nuo duomenų pasikeitimo pateikti į Naudos gavėjų posistemį (JANGIS).

JANGIS esantys duomenys apie naudos gavėjus aktualūs už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją atsakingoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, kredito ir finansų įstaigoms, taip pat žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei.

Surinkti duomenys apie naudos gavėjus bus svarbūs juridiniams asmenims vykdant pinigines operacijas, atliekant sandorius, atidarant sąskaitas ar gaunant kitas paslaugas finansų įstaigose ir kituose įpareigotuosiuose subjektuose.

Pavyzdžiui, jei finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų - auditorių, antstolių, notarų, buhalterines paslaugas teikiančių įmonių, NT brokerių ir kitų - turima informacija apie kliento (juridinio asmens) naudos gavėjus neatitiks JANGIS pateiktos informacijos arba minėta informacija iš viso nebus pateikta JANGIS, dalykiniai santykiai ar piniginės operacijos bei sandoriai su tokiu klientu negalės būti pradėti ir vykdomi.

Kaip pateikti duomenis apie naudos gavėjus?

Duomenys apie juridinių asmenų naudos gavėjus į JANGIS teikiami tik elektronine forma Registrų centro savitarnoje. Duomenis gali teikti juridinio asmens valdymo organas, kitas įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytas asmuo arba juridinio asmens vardu įgaliotas teikti dokumentus fizinis asmuo. Suformuotas naudos gavėjų sąrašas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos apie duomenų teikimą apie naudos gavėjus, video vedlius ir glaustą informaciją apie JANGIS galima rasti Registrų centro interneto svetainėje adresu www.registrucentras.lt/jangis.

Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai į juos skelbiami Registrų centro interaktyvioje konsultacijų platformoje adresu info.registrucentras.lt, kur taip pat galima užduoti visus rūpimus klausimus.


Kontaktinis asmuo

Atstovas spaudai
Mindaugas Samkus
Tel. (8 5) 268 8366
Mob. (8 605) 69 286
El. p. Mindaugas.Samkus@registrucentras.lt