Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą

Asmens duomenų apsauga


 
Asmens duomenų apsauga Registrų centras tvarko Jūsų kaip fizinio asmens (duomenų subjekto) asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate pats arba juos gauname iš kitų šaltinių, tiek valstybės registruose ir informacinėse sistemose, tiek savo vidaus informaciniuose ištekliuose, todėl pagrindinis tikslas –  užtikrinti tinkamą tvarkomų asmens duomenų apsaugą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, sugadinimo ar pakeitimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Fizinių asmenų asmens duomenys tvarkomi tik nustatytais ir teisėtais tikslais, esant bent vienai teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygai ir laikantis fizinių asmenų asmens duomenų apsaugai ir tvarkymui taikomo 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. 

Atkreipiame dėmesį, kad Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas taikomas tik fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymui, tačiau netaikomas mirusių asmenų duomenų tvarkymui. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas taip pat netaikomas juridinių asmenų (išskyrus jo savininkus, direktorius, valdymo organų narius, akcininkus ir kt., kurie yra fiziniai asmenys) duomenų tvarkymui.
 
 
Valstybės informaciniuose ištekliuose (registruose ir informacinėse sistemose) esančių fizinių asmenų asmens duomenis Registrų centras tvarko (taip pat ir teikia) vykdydamas teisinę prievolę. Šiuo atveju Registrų centras veikia kaip asmens duomenų tvarkytojas, kuriuo yra paskirtas pagal teisės aktus, duomenų valdytojų (ministerijų, kuruojančių atitinkamus valstybės registrus ir informacines sistemas) vardu.
 
Vidaus informaciniuose ištekliuose Registrų centras tvarko fizinių asmenų asmens duomenis kaip tų duomenų valdytojas vykdydamas savo veiklą ir remdamasis teisine prievole, teisėtu interesu, duomenų subjekto sutikimu, vykdydamas kitas funkcijas viešojo intereso labui, taip pat sudarydamas ir vykdydamas sutartis su duomenų subjektais.
 
Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą galite susipažinti Asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklėseVaizdo asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklėse .
 
Išsami informacija apie konkrečių asmens duomenų tvarkymą pateikiama privatumo pranešimuose, kuriuose nurodoma:
  • duomenų tvarkymo tikslai;
  • teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygos, kuriomis remiantis tvarkomi asmens duomenys;
  • tvarkomų asmens duomenų apimtys ir jų saugojimo laikotarpiai;
  • kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys;
  • Jūsų kaip duomenų subjektų teisės;
  • į ką kreiptis, jei turite klausimų ar skundų.
 
 
kontaktai Registrų centre yra paskirti asmens duomenų apsaugos pareigūnai, su kuriais galite susisiekti el. paštu: duomenusauga@registrucentras.lt arba paštu, adresu: Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius.

Jei turite klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, naudojimosi savo kaip duomenų subjekto teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą arba turite informacijos apie galimai neteisėtą asmens duomenų tvarkymą ar galimą asmens duomenų saugumo pažeidimą, kreipkitės į duomenų apsaugos pareigūną, kuris jums padės išspręsti rūpimus klausimus ir imsis reikiamų veiksmų.


 
Privatumo pranešimai
Duomenų subjekto teisės
Saugumo priemonės, pažeidimų valdymas
 
Slapukai
 

 


 Atgal  Į puslapio viršų