Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Apie Registrų centrą

Asmens duomenų apsauga


Valstybės įmonė Registrų centras tvarkydama fizinių asmenų asmens duomenis kelia sau pagrindinį tikslą - saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma jo teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Informuojame, kad Reglamentas (ES) 2016/679 taikomas tik fizinių asmenų (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenų tvarkymui.

Plačiau su informacija kaip tvarkome asmens duomenis susipažinti galite Registrų centro asmens duomenų tvarkymo aprašeAsmens duomenų tvarkymo valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje tvarkos apraše ir Valstybės įmonės Registrų centro savitarnoje tvarkomų asmens duomenų apsaugos apraše.

 
 

    Informacija apie tvarkomus asmens duomenis

    Duomenų apsaugos pareigūnas

    Duomenų subjekto teisės

    Susipažinimas su tvarkomais asmens duomenimis

    Organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės
 


 Atgal  Į puslapio viršų