Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Juridiniai asmenys / JAR

Finansinių ataskaitų elektroninių rinkinių pildymas ir teikimas


Prisijungti prie Registrų centro savitarnos
Prisijungti prie Registrų centro
elektroninių paslaugų sistemos
Metinių finansinių ataskaitų rinkinių teikimo tvarka
 
Norėdamas pildyti ir teikti metinių finansinių ataskaitų rinkinį interaktyviai (angl. online), juridinio asmens vadovas ar kitas asmuo, turintis teisę veikti juridinio asmens vardu, užsienio juridinio asmens filialo vadovas, taip pat atstovas, kuriam yra išduotas įgaliojimas elektroniniu būdu teikti finansinių ataskaitų rinkinius, turi:
 1. prisijungti prie Registrų centro elektroninių paslaugų sistemos;  
 2. pasirinkti atstovaujamą juridinį asmenį ar užsienio juridinio asmens filialą;
 3. interaktyviai (angl. online) užpildyti nustatytą finansinių ataskaitų el. formato rinkinio formą;
 4. pridedamuose dokumentuose įkelti:
Dokumento pavadinimas Pastabos
trumpo balanso priedas
 • teikia labai mažos įmonės, taikančios išimtis, jeigu pagal įstatymus jis turi būti rengiamas;
 • PDF arba ADOC formato byla.
aiškinamasis raštas
 • teikiamas, jeigu pagal įstatymus jis turi būti rengiamas;
 • PDF arba ADOC formato byla.
metinis pranešimas (konsoliduotasis metinis pranešimas)
 • teikia labdaros ir paramos fondai, taip pat akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės, Europos bendrovės, jeigu pagal įstatymus jį turi rengti
 • PDF arba ADOC formato byla.
veiklos ataskaita
 • teikia valstybės įmonės, savivaldybių įmonės, viešosios įstaigos ir asociacijos, jeigu pagal įstatymus ją turi rengti;
 • PDF arba ADOC formato byla.
mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita (konsoliduotoji mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita) 
 • teikia didelės ir viešojo intereso įmonės, kurios yra gavybos pramonės arba pirmykščių miškų medienos ruošos įmonės, jeigu pagal įstatymus ją turi rengti;
 • PDF arba ADOC formato byla.
auditoriaus išvada
 • teikiama, jeigu auditas atliktas;
 • PDF arba ADOC formato byla, pasirašyta auditoriaus kvalifikuotu elektroniniu parašu.
audito ataskaita
 • teikia valstybės ir savivaldybių įmonės;
 • PDF arba ADOC formato byla,  pasirašyta auditoriaus kvalifikuotu elektroniniu parašu.
patvirtintos finansinės ataskaitos
 • teikiama (balansas ar finansinės būklės ataskaita, pelno (nuostolių) ar veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos), jeigu juridinis asmuo finansinių ataskaitų rinkinį rengia ir tvirtina ne finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniuose;
 • PDF arba ADOC formato byla.
 1. apie sėkmingą finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą teikėjas informuojamas el. paštu arba internetu.​


Asociacija ar labdaros ir paramos fondas, viešoji įstaiga, jiems taikomų įstatymų nustatytais atvejais teikiantys metinę ataskaitą, turi:

 1. interaktyviai (angl. online) užpildyti nustatytą metinės ataskaitos el. formato rinkinio formą;
 2. pridedamuose dokumentuose įkelti:
 • patvirtintos metinės ataskaitos PDF arba ADOC formato bylą;
 • auditoriaus išvados PDF arba ADOC formato bylą, pasirašytą auditoriaus kvalifikuotu elektroniniu parašu (teikiama, jeigu auditas atliktas).
Įstatymų nuostatos, susijusios su asociacijų ar labdaros ir paramos fondų metinėmis ataskaitomis, taikomos teikiant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių metines ataskaitas, viešųjų įstaigų metinėmis ataskaitomis - teikiant 2022 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių metines ataskaitas.
 
Bankai, Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse įregistruotų juridinių asmenų filialai finansinių ataskaitų rinkinius teikiantys ne elektroninio formato rinkiniuose turi:
 1. interaktyviai (angl. online) užpildyti nustatyto pavyzdžio formą;
 2. pridedamuose dokumentuose įkelti:
 • metinių finansinių ataskaitų (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų) rinkinio PDF, ADOC arba ASIC formato bylą;
 • metinio pranešimo (konsoliduoto metinio pranešimo) PDF, ADOC arba ASIC formato bylą (teikiama, jeigu pagal įstatymus jis turi būti rengiamas);
 • auditoriaus išvados PDF, ADOC arba ASIC formato bylą (teikiama, jeigu auditas atliktas);
 • jeigu teikiamas užsienio juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys, pranešimas ir auditoriaus išvada surašyti ne valstybine kalba, kartu turi būti pridėti jų vertimai, pasirašyti vertėjo parašu.
ADOC arba ASIC formatai taikomi teikiant 2021 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinius ir su jais susijusius dokumentus.

Juridiniai asmenys, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, finansinių ataskaitų rinkinius teikiantys ne elektroninio formato rinkiniuose, turi:
 1. interaktyviai (angl. online) užpildyti nustatyto pavyzdžio formą;
 2. pridedamuose dokumentuose įkelti:
 • metinės informacijos XHTML arba ZIP formato bylą (metinės konsoliduotosios informacijos ZIP formato bylą) (teikiama Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/815 reikalavimus atitinkanti metinė (metinė konsoliduotoji) informacija ir auditoriaus išvada, jeigu ji įtraukta į informaciją);
 • auditoriaus išvados XHTML arba PDF formato bylą (teikiama, jeigu auditoriaus išvada teikiama atskiru dokumentu);
 • mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) XHTML arba PDF formato bylą (teikiama, jeigu pagal įstatymus ją turi rengti).“


Asociacijos, viešosios įstaigos bei labdaros ir paramos fondai privalo pateikti finansinių ataskaitų rinkinius nuo finansinių metų, prasidedančių 2015 m. sausio 1 d. Plačiau
 

Viešojo sektoriaus subjektams priskiriamos viešosios įstaigos, labdaros ir paramos fondai ar asociacijos, regionų plėtros tarybos metinių finansinių ataskaitų rinkinius teikia per Finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą.
 


Vartotojo vadovas, taisyklės ir atmintinės  

 
Vartotojo vadovas PDF
Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus Nuoroda
Finansinių ataskaitų rinkinių ir su jais susijusių dokumentų teikimo Juridinių asmenų registrui elektroniniu būdu taisyklės Nuoroda
Finansų ministerijos parengta atmintinė pelno nesiekiančioms organizacijoms PDF
Finansų ministerijos parengta atmintinė pelno siekiančioms organizacijoms PDF


Jeigu savo kompiuteryje neturite įdiegtos dokumentų vertimo į PDF formatą programos, naudokite Primo PDF programą. Programą ir jos įdiegimo tvarką rasite čia.

Primename, kad visi juridiniai asmenys turi pateikti duomenis apie naudos gavėjus Atgal  Į puslapio viršų