Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN
Pradžia

Skundų teikimas internetu


Gerbiami Registrų centro klientai,
 
remiantis žemiau aprašyta prašymo (skundo) Registrų centrui teikimo tvarka, elektroniniu būdu jį galite pateikti siųsdami el. paštu, adresu skundai@registrucentras.lt. Atkreipiame dėmesį, kad nurodytu el. paštu konsultacijos neteikiamos, tačiau rūpimus klausimus visada galite užduoti paspaudę šią nuorodą.

 


Prašymo (skundo) pateikimo Registrų centrui tvarka
 
I. PRAŠYMO (SKUNDO) PATEIKIMAS CENTRINIO REGISTRATORIAUS GINČŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJAI
Pastaba: Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija nagrinėja prašymus (skundus) tik dėl Nekilnojamojo turto kadastro ir / ar registro tvarkytojų priimtų sprendimų. Kiti prašymai (skundai) nagrinėjami II skirsnyje nustatyta tvarka.
 
1. Prašymą (skundą) dėl Nekilnojamojo turto kadastro ir / ar registro tvarkytojo (toliau – teritorinis registratorius) priimto sprendimo turi teisę paduoti asmenys, jei mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Skundas Centriniam registratoriui paduodamas tik tuo atveju, kai tuo klausimu yra priimtas teritorinio registratoriaus sprendimas, su kuriuo pareiškėjas nesutinka. Teritoriniai registratoriai yra teritoriniai valstybės įmonės Registrų centro padaliniai: Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus filialai.

2. Prašymas (skundas) komisijai surašomas  pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytus skundo formos ir turinio reikalavimus ir paduodamas tiesiogiai, siunčiamas paštu arba elektroniniu paštu. Elektroniniu paštu siunčiamas prašymas rašomas taip, kad prašymą gavusi įmonė galėtų:
2.1. atpažinti elektroninio dokumento formatą;
2.2. atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis įmonės naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis;
2.3. atpažinti prašymo turinį;
2.4. identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.

3. Prašyme (skunde) turi būti nurodyta:
3.1. pareiškėjo vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas), gyvenamoji vieta (buveinė), taip pat atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas;
3.2. trečiųjų suinteresuotų asmenų (tų, kurių teisėms ar pareigoms sprendimas gali turėti įtakos) vardai, pavardės, juridinio asmens pavadinimas, asmens kodas (įmonės kodas), jeigu jis yra žinomas, gyvenamoji vieta (buveinė);
3.3. įmonės, kuriai prašymas (skundas) paduodamas, pavadinimas, t. y. Centrinis registratorius – valstybės įmonė Registrų centras (Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius);
3.4. skundo surašymo vieta ir data;
3.5. konkretus skundžiamas teritorinio registratoriaus sprendimas, jo priėmimo data;
3.6. aplinkybės, dėl kurių, pareiškėjo manymu, atsakovo – teritorinio registratoriaus sprendimas yra neteisėtas ar nepagrįstas, ir tai patvirtinantys įrodymai (dokumentai);
3.7. suformuluotas konkretus reikalavimas, kokį sprendimą prašo Centrinį registratorių priimti;
3.8. pridedamų dokumentų sąrašas.

4. Prašymą (skundą) pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas. Jei prašymą (skundą) pasirašo atstovas, prie prašymo (skundo) turi būti pridedamas dokumentas, patvirtinantis atstovo teisę atstovaujamojo vardu pasirašyti ir paduoti skundą (prašymą) Centriniam registratoriui. Prie atstovo paduodamo skundo turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus.

5. Prie skundo pridedamas skundžiamas teritorinio registratoriaus sprendimas, taip pat dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais pareiškėjas įrodinėja savo reikalavimo pagrįstumą.

6. Skundas komisijai turi būti paduotas ne vėliau kaip per mėnesį nuo skundžiamo teritorinio registratoriaus sprendimo priėmimo dienos.

7. Jeigu suinteresuotas asmuo praleido skundo padavimo terminą dėl priežasčių, kurias Centrinis registratorius pripažįsta svarbiomis, šis terminas Centrinio registratoriaus sprendimu gali būti atnaujintas. Tokiu atveju kartu su skundu turi būti pateiktas prašymas dėl skundo padavimo termino atnaujinimo. Prašymas dėl termino atnaujinimo nagrinėjamas kartu su skundu dėl teritorinio registratoriaus sprendimo.
 
II. KITŲ PRAŠYMŲ (SKUNDŲ) REGISTRŲ CENTRUI TEIKIMAS
 
8. Kiti prašymai (skundai) pateikiami valstybės įmonei Registrų centrui – prašymai (skundai), kuriuose išdėstytos pareiškėjų nuostatos tam tikru klausimu ir kuriais pranešama apie įmonės veiklos trūkumus ar darbuotojų piktnaudžiavimą dėl paslaugos įkainių taikymo ir apmokėjimo, ar netinkamą aptarnavimą ir elgesį, nesilaikymą klientų aptarnavimo standartų, profesinės etikos taisyklių pažeidimą ar nekokybiškai pateiktos paslaugos ir pan. ir kiti informacinio pobūdžio prašymai.

9. Prašymas (skundas) Registrų centrui surašomas pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytus skundo formos ir turinio reikalavimus ir paduodamas tiesiogiai, siunčiamas paštu arba elektroniniu paštu.

 
Taip pat siūlome atsisiųsti atmintinę apie sprendimo (atsakymo į skundą / prašymą) apskundimo tvarką ir terminus .
 


 Atgal  Į puslapio viršų