Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN
Pradžia / Turtas ir apribojimai / Nekilnojamojo turto vertinimas / NT vertinimas valstybės reikmėms

Informacija nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojams


Bendra informacija | Nekilnojamojo turto mokestinės vertės tikslinimas |
 Nekilnojamojo turto mokestinės vertės skelbimas
 
Bendra informacija
 
Pagrindiniai teisės aktai
Mokesčio objektas Nekilnojamasis turtas, esantis Lietuvos Respublikoje, išskyrus:
  1. faktiškai nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kurio statyba neužbaigta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka; 
  2. valdžios ir privataus subjektų partnerystės, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, pagrindu sukurtą ar įgytą nekilnojamąjį turtą, kol vykdoma atitinkama valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis ir šis nekilnojamasis turtas naudojamas pagal toje sutartyje nustatytą paskirtį.
Nekilnojamasis turtas Nekilnojamojo turto registre registruojamos patalpos, inžineriniai ir kiti statiniai.
Mokestinės vertės galiojimas
Nekilnojamojo turto objektų mokestinė vertė, kuri  apskaičiuota masinio vertinimu būdu ir įsigaliojo nuo 2016-01-01, naudojama nekilnojamojo turto mokesčiui apskaičiuoti 5 metus (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 metais, išskyrus atvejus, kai Vyriausybės nustatyta tvarka bus numatyta kitaip).
 
Masinio vertinimo būdu apskaičiuota nekilnojamojo turto mokestinė vertė perskaičiuojama:
  • LR finansų ministrui patvirtinus naujus masininio vertinimo dokumentus (numatoma 2020 metais);
  • pasikeitus nekilnojamojo turto kadastro rodikliams, turintiems įtakos šio nekilnojamojo turto mokestinei vertei. Šiuo atveju, mokestinė vertė perskaičiuojama nuo kitų metų sausio 1 d.

Nekilnojamojo turto objektams, kurių mokestinė vertė apskaičiuojama išlaidų (kaštų) metodu, mokestinė vertė galioja ne ilgiau nei 5 metus, tačiau pareiškėjas gali pateikti prašymą perskaičiuoti mokestinę vertę dažniau.
Mokestinis laikotarpis Nekilnojamojo turto mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.
Mokesčio apskaičiavimas Nekilnojamojo turto mokestį apskaičiuoja mokesčio mokėtojas. Mokesčio deklaracijos formą, jos pildymo ir pateikimo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
 

Nekilnojamojo turto mokestinės vertės tikslinimas
 
Pareiškėjai Nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai - fiziniai ir juridiniai asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 3 straipsnyje.
Skundų pateikimo laikotarpis Skundą galima pateikti vieną kartą per 3 mėnesius nuo nekilnojamojo turto vidutinės rinkos vertės mokesčiams nustatymo pradžios (t. y. nuo nekilnojamojo turto masinio vertinimo  dokumentų įsigaliojimo datos).
Prašymas Pareiškėjo rašytinis kreipimasis su prašymu nekilnojamojo turto mokestine verte laikyti vertę, nustatytą atlikus individualų nekilnojamojo turto vertinimą.
Turto vertintojai Lietuvos Respublikoje veikiantys turto vertintojai ir turto vertinimo įmonės skelbiami Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje.
Prašymų teikimo laikotarpis Sausio 1 d. – kovo 31 d.
Dokumentai
  1. Prašymo forma arba laisvos formos prašymas.
  2. Kartu su prašymu pareiškėjas turi pateikti individualaus nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos originalą.
Reikalavimai prašymui
  1. Prašyme nurodomas asmens, padavusio prašymą, vardas, pavardė, gimimo data (pavadinimas, juridinio asmens kodas), gyvenamosios vietos adresas (buveinės adresas).
  2. Prašymas turi būti pasirašytas pareiškėjo ar jo įgalioto asmens. Tuo atveju, kai prašymą teikia įgaliotas asmuo, pridedamas įgaliojimas, patvirtintas notaro.
  3. Prašymas pasirašytas visų nekilnojamojo turto savininkų.
Dokumentų pateikimo vieta Pareiškėjų skundai ir prašymai yra priimami paštu arba tiesiogiai Registrų centro centriniame padalinyje Lvovo g. 25-101, 09320, Vilniuje, taip pat bet kuriame kitame Registrų centro teritoriniame padalinyje.
Prašymų nagrinėjimas Pareiškėjų prašymus nagrinėja Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų prašymų nagrinėjimo komisija. Pareiškėjų prašymai nagrinėjami ir sprendimai priimami ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Tuo mokestiniu laikotarpiu, kai įsigalioja nauji Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtinti nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentai, t. y. 2016 metais - per 4 mėnesius.
 

Nekilnojamojo turto mokestinės vertės skelbimas
 
Interneto svetainėse
Masiniu vertinimu nustatytos nekilnojamojo turto mokestinės vertės skelbiamos:
Registrų centro teritoriniame padalinyje
Pareiškėjai nekilnojamojo turto mokestinę vertę gali sužinoti atvykę į Registrų centro teritorinį padalinį ir užpildę prašymą. Tais atvejais, kai norima sužinoti bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto mokestines vertes, būtina pateikti santuokos liudijimą.

Kai norima sužinoti sutuoktinio valdomo nekilnojamojo turto mokestines vertes būtina pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą.
 
Kai kuriems nekilnojamojo turto objektams (pavyzdžiui, inžineriniams statiniams) mokestinė vertė apskaičiuojama išlaidų (kaštų) metodu, todėl ją Registrų centras apskaičiuoja tik pareiškėjui kreipiantis į Registrų centro teritorinį padalinį, užpildžius prašymą ir apmokėjus vertės perskaičiavimo darbus.  Išlaidų (kaštų) metodu apskaičiuota mokestinė vertė galioja 5 metus, tačiau pareiškėjas gali pateikti prašymą perskaičiuoti mokestinę vertę dažniau.
 


 Atgal  Į puslapio viršų