Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN
Pradžia / Apie Registrų centrą

Darni veikla


Atsakingai vykdydamas savo veiklą, Registrų centras siekia prisidėti prie darnios visuomenės ir valstybės pažangos kūrimo.

Vadovaudamasi gerąja užsienio šalių ir nacionaline praktika, Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ principais, Europos Sąjungos strateginių dokumentų (Europos Komisijos komunikatas dėl įmonių socialinės atsakomybės skatinimo, Žalioji knyga) nuostatomis, Nacionaline darnaus vystymo strategija ir remdamasi valstybės jai formuojamais lūkesčiais, įmonė siekia darnaus vystymosi bei teigiamo poveikio aplinkai šiose poveikio srityse:
  • aplinkosaugos;
  • darbuotojų gerovės užtikrinimo;
  • santykių su skirtingomis visuomenės grupėmis;
  • valstybės pažangos.
 
DARNUMO POLITIKA

Pagrindine Registrų centro darnaus vystymosi ašimi, nustatančia įmonės atsakingos veiklos prioritetus ir kryptis bei poveikio sritis, laikoma Registrų centro valdybos sprendimu patvirtinta darnumo politika.

Šiuo dokumentu nustatomos darnaus vystymosi gairės prioritetinėse poveikio srityse, formuojančios darnią (tvarią) įmonės veiklą, planavimo ir atskaitingumo principai.

Kviečiame susipažinti su Registrų centro darnumo politika .
 
PLANAVIMAS

Įgyvendindama Darnumo politiką, įmonė rengia metinius veiklos planus, kuriais nustatomi atitinkamo laikotarpio tikslai, jų pasiekimo būdai bei priemonės ir atsakomybės.
 
 
ATSKAITOMYBĖ

Registrų centras kasmet rengia Darnios veiklos pažangos ataskaitą remdamasis „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (angl. Global Reporting Initiative) rekomendacijomis. Ataskaitoje pristatoma metinė Įmonės veikla įgyvendinant Darnumo politikoje nustatytus darnios veiklos prioritetus. Ataskaitoje aprašomi organizacijos iškelti trumpojo laikotarpio tikslai, įgyvendinti veiksmai ir jų rezultatai.

Registrų centro Darnios veiklos pažangos ataskaita yra sudėtinė Registrų centro metinės veiklos ataskaitos dalis.
 

DOVANŲ POLITIKA
 
Dovanų politika nustato gaunamų ir teikiamų dovanų priimtinumo kriterijus, jų deklaravimo ir registravimo tvarką.
 
Kada įmonės darbuotojai ir kolegialių organų nariai gali priimti ir teikti dovanas?

Jei įvertinus visas rizikas ir aplinkybes tai negali sukelti interesų konflikto ar kitų neigiamų pasekmių, dovanos gali būti priimamos ar teikiamos pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios paprastai susijusios su darbo pareigomis, taip pat ir reprezentacijai skirtos dovanos. Jeigu tokių dovanų vertė viršija 30 Eur, jos laikomos valstybės nuosavybe.
 
Kada dovanų įmonės darbuotojai ir kolegialių organų nariai nepriima ir neteikia?

Jeigu egzistuoja bet kokia interesų konflikto ar kitokio pobūdžio įsipareigojimo rizika, galinti turėti įtakos deryboms, viešiesiems pirkimams, sandorių sudarymui, kitaip paveikti sprendimus ar sukelti abejonių dėl šių sprendimų objektyvumo ir nešališkumo – bet kokios vertės dovanos nėra priimamos ir teikiamos.
 
Užtikrinant skaidrumą ir korupcijos prevenciją, visos darbuotojų gautos ir teiktos dovanos registruojamos nustatytos formos žurnale.

Išsamiau

Etikos kodeksas
Darbuotojų elgesio kodeksas .
 


 Atgal  Į puslapio viršų