Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN
Pradžia / Apie Registrų centrą / Veiklos sritys

Europos Sąjungos projektai


 

Valstybės įmonė Registrų centras įgyvendina projektą „Lietuvos nacionalinis E. sveikatos kontaktų centras ir tarpvalstybinės paslaugos“

Projekto tikslas – parengti, išbandyti, įdiegti ir valdyti tarpvalstybinę apsikeitimo E. recepto / E. išdavimo (angl. ePrescription / eDispension) informacija paslaugą per E. sveikatos priežiūros nacionalinį kontaktinį centrą (toliau – NCPeH (angl. National contact point for eHealth) remiantis pažangiausia praktika ir gerąja patirtimi, tinkamai susiejant ją su esama regionine ir nacionaline E. sveikatos infrastruktūra. Šio projekto metu sukurti sprendiniai leis Lietuvai tapti saugaus tarptautinio ryšio tinklo dalimi, leidžiančia keistis E. recepto / E. išdavimo duomenimis visoje Europoje, prisidėti prie pacientų sveikatos apsaugos gerinimo ir teikti medicinos personalui svarbiausius medicininius pacientų duomenis. Įgyvendinus projektą, Europos Sąjungos šalies pilietis, keliaujantis kitose Europos Sąjungos šalyse nei jo kilmės šalis, galėtų įsigyti jo pilietybės šalyje išrašytus receptinius vaistus. NCPeH supaprastintų E. sveikatos E. recepto / E. išdavimo paslaugų teikimą, kurį reglamentuoja E. sveikatos tinklas ir kuriam vadovauja E. sveikatos veiklos valdymo valdyba (angl. eHealth Operational Management Board). Šis sprendinys taip pat pagerintų Europos Sąjungos piliečiams Lietuvoje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų lygį, kuris atitiktų 2011/24/ ES direktyvą, taip pat geriau užtikrintų Lietuvos piliečių sveikatos informacijos poreikius keliaujant kitose Europos šalyse.

Projekto nauda – projektas būtų naudingas valstybei, nes užtikrintų nacionalinės Lietuvos E. sveikatos infrastruktūros plėtrą ir interoperabilumą Europos Sąjungos mastu.

Projektas įgyvendinamas glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija, kuri yra Lietuvos Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos valdytoja.

Projekto trukmė: nuo 2018-07-01 iki 2022-07-01.

Projekto „Lietuvos nacionalinis E. sveikatos kontaktų centras ir tarpvalstybinės paslaugos“ biudžetas – 699 910,00 Eur, iš jų Europos Komisijos CEF programos lėšos – 524 932,50 Eur, valstybės įmonės Registrų centro įnašas – 174 977,50 Eur.

Grįžti į projektų sąrašą
 Valstybės įmonė Registrų centras įgyvendina projektą „Gyventojų registro modernizavimas ir susijusių elektroninių paslaugų kūrimas“
Projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0009

Valstybės įmonė Registrų centras įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Gyventojų registro modernizavimas ir susijusių elektroninių paslaugų kūrimas“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonę „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“. 
 
Projekto tikslas – sukurti ir vystyti Gyventojų registro duomenų pagrindu veikiančias pažangias el. paslaugas: sukurti sudėtinę el. paslaugą „Keičiu gyvenamąją vietą“ ir modernizuoti 7 el. paslaugas: „Gimė vaikas“, „Užsienyje gimė vaikas“, „Tuokiamės“, „Santuokos nutraukimas“, „Netekau artimo“, „ Keičiu asmens duomenis “ ir „Tėvystės pripažinimo / nustatymo įregistravimas“.
 
Pagrindinė projektu siekiama išspręsti problema, lemianti neefektyvų piliečių išteklių (laiko ir kt.) naudojimą, yra nepakankamas Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų pagrindu teikiamų el. paslaugų naudojimo mastas ir teikiama nauda, el. paslaugos sukonstruotos pagal institucijų vykdomas funkcijas, teikiamas viešąsias paslaugas, o ne pagal asmens gyvenimo įvykius, el. paslaugos nėra personalizuotos konkrečiam asmeniui, dauguma nėra teikiamos automatizuotai.
 
Projekto rezultatas – sukurtos ir išvystytos pažangios el. paslaugos, kurios bus sudėtinės (asmuo gaus kelių institucijų paslaugas vienoje vietoje), proaktyvios (asmuo bus informuojamas apie įvykį ir poreikį atlikti tam tikrus veiksmus arba tam tikri veiksmai bus atliekami be asmens prašymo), orientuotos į tinkamumą naudotojui, automatinį paslaugų gavėjo ir kitų reikalingų duomenų surinkimą ir pasiekiamos įvairiais el. kanalais ir prietaisais.
 
Projektas įgyvendinamas kartu su 3 partneriais: Informatikos ir ryšių departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Asmens dokumentų išrašymo centru prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos.
 
Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas ir Lietuvos valstybė. Projekto vertė – 3 827 186,32 Eur.


Grįžti į projektų sąrašą
 


Valstybės įmonė Registrų centras dalyvauja įgyvendinant projektą „Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas“.
Projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0016

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos įgyvendina projektą Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0016 „Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas“.

Valstybės įmonė Registrų centras kartu su kitomis institucijomis yra įgyvendinamo projekto partneris.

Projekto tikslas – gerinti gyventojų, verslo ir institucijų aptarnavimą VIISP aplinkoje, diegiant technologiškai inovatyvius elektroninius sprendimus ir teikiant pažangias viešąsias ir administracines paslaugas gyventojams ir verslui bei didinant elektroninių paslaugų prieinamumą.

Registrų centras prisidės prie sudėtinės paslaugos „Gimė vaikas“ kūrimo ir teikimo.

Projekto tikslas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonės „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ tikslo „didinti pažangių elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą gyventojams ir verslui“ įgyvendinimo.

Kuriant ar vystant elektronines paslaugas, labai svarbu efektyviai išnaudoti esamus informacinius ir organizacinius išteklius. Siekiant, kad VIISP portalas veiktų kaip vieno langelio principu veikiantis Elektroninių valdžios vartų portalas, tikslinga parengti priemones ir centralizuotus informacinių technologijų sprendimus, skirtus gyventojams, verslui ir valstybės institucijoms.
Projekto uždaviniai:
 1. Sukurti / modernizuoti VIISP funkcionalumus, leidžiančius pažangių elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą, didinančius duomenų mainų efektyvumą.
 2. VIISP portale sukurti naujas sudėtines elektronines paslaugas gyventojams / verslui bei bendrojo naudojimo paslaugas institucijoms.
Projekto tikslinės grupės yra institucijos, teikiančios elektronines paslaugas, ir el. paslaugų gavėjai, besinaudojantys elektroninėmis paslaugomis ir konsultacijomis.
 
Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas ir Lietuvos valstybė. Bendra projekto vertė 959 784,83 Eur.

Grįžti į projektų sąrašą
 

Registrų centras įgyvendina projektą „Erdvinių trimačių (3D) duomenų, būtinų ūkio plėtros projektų efektyviam įgyvendinimui, parengimo, saugojimo ir valdymo technologijos sukūrimas“
Projekto Nr. S-01.2.1-LVPA-V-835-01-0003

Valstybės įmonė Registrų centras įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Erdvinių trimačių (3D) duomenų, būtinų ūkio plėtros projektų efektyviam įgyvendinimui, parengimo, saugojimo ir valdymo technologijos sukūrimas“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“.

Projektu siekiama sukurti erdvinių trimačių (3D) duomenų, būtinų ūkio plėtros projektų efektyviam įgyvendinimui, parengimo, saugojimo ir valdymo technologiją, kuri erdvinių duomenų kaupimą, tvarkymą ir valdymą Nekilnojamojo turto registre, integraciją su kitose geografinėse informacinėse sistemose kaupiamais erdviniais duomenimis bei jų atvaizdavimą perkeltų į kitą esmingai aukštesnį kokybinį – trimatį (3D) lygmenį.

Projekto metu būtų sukurti apibrėžtos teritorijos integruoti trimačiai modeliai ir sudaryti konkretūs planai visos Lietuvos teritorijos Nekilnojamojo turto registro erdviniams duomenims pertvarkyti į trimačius. Duomenų integracija ir vizualizacija bus paremta šiuolaikiniais duomenų modeliavimo ir duomenų analizės metodais ir sudarys sąlygas 3D duomenis registruoti Nekilnojamojo turto registre. Trimatis erdvinių duomenų atvaizdavimas pagerins perduodamos informacijos suvokimą, todėl Projekto technologijos realizavimas skatins platesnį erdvinės informacijos naudojimą tiek profesionalių, tiek neprofesionalių vartotojų segmentuose. Platesnis erdvinės informacijos naudojimas atitinkamai sudarys galimybes optimizuoti veiklos procesus, mažins jų kaštus ir klaidų tikimybę bei sąlygos kokybiškesnių gyventojų, valdžios ir verslo atstovų sprendimų priėmimą, kas darys teigiamą įtaką šalies ūkio plėtrai.

Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas, Lietuvos valstybė ir Registrų centras. Projekto vertė 985 422,75 Eur.

Grįžti į projektų sąrašą
 

Valstybės įmonė Registrų centras dalyvauja įgyvendinant projektą „Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas“
Projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0008

Projekto tikslas – išplėsti ir modernizuoti esamą paslaugų verslui teikimo centralizuotą sprendimą www.verslilietuva.lt, sudarant galimybę Lietuvos ir užsienio subjektams, pradedantiems bei vykdantiems verslą Lietuvoje, vieno langelio principu patogiai ir greitai rasti visą pagrindinę, su verslo vykdymu susijusią, informaciją pagal verslo gyvavimo ciklą (nuo verslo pradžios iki pabaigos) ar verslo sritis lietuvių ir anglų kalbomis, atlikti visas pagrindines su verslo pradžia susijusias administracines procedūras kompleksiškai elektroniniu būdu (kaip sudėtinę el. paslaugą „Pradedu verslą“), rasti ir pasinaudoti bendraisiais el. sprendimais ir įrankiais verslui. Kontaktinio centro portalą Projekto metu ketinama vystyti plečiant esamą Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro informacinę sistemą (KCIS), Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP) bei kitų Projekto partnerių informacines sistemas ir registrus, t. y. Projekto veiklos bus orientuotos į jau sukurtų sprendimų, funkcionalumų, paslaugų ir informacijos pakartotinį panaudojimą (t. y. nebus pakartotinai kuriami valstybėje jau sukurti sprendimai).

Siekiama, kad įgyvendinus Projektą Kontaktinis centras taptų visaverčiu Antros kartos kontaktiniu centru, t. y. visa apimtimi atitiktų antros kartos kontaktiniams centrams keliamus kriterijus – informacijos kokybę ir prieinamumą, procedūrų įvykdymą e. būdu, prieinamumą užsienio šalių naudotojams, tinkamumą naudotojams.

Projektas įgyvendinamas kartu su 5 partneriais:
 • Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos;
 • Lietuvos savivaldybių asociacija;
 • Valstybės įmone Registrų centru;
 • Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Grįžti į projektų sąrašą
 

Registrų centras pradeda įgyvendinti projektą „Teisinės informacijos ir teisinės pagalbos paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę (TEISIS)“
Projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0014

Valstybės įmonė Registrų centras pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Teisinės informacijos ir teisinės pagalbos paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę (TEISIS)“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonę „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“.

Projekto tikslas – sukurti teisinės pagalbos paslaugų informacinę sistemą TEISIS, kuri sudarytų galimybę gyventojams elektroninėje erdvėje operatyviai gauti aktualią teisinę informaciją ir profesionalią teisinę pagalbą valstybės garantuojamos teisinės pagalbos srityje, naudotis elektroninėmis valstybės garantuojamos teisinės pagalbos paslaugomis ir kartu prisidėti prie visuomenės teisinio švietimo plėtojimo.

Sukurtoje informacinėje sistemoje TEISIS planuojami realizuoti pagrindiniai funkcionalumai apims aktualios teisinės informacijos pateikimą, advokatų, advokatų padėjėjų registraciją ir paskyras, interaktyvių konsultacijų priemones, prašymų dėl antrinės teisinės pagalbos teikimą elektroniniu būdu, automatizuotą pajamų ir turto lygio skaičiuoklę, automatizuotą advokatų parinkimą bei centralizuotas priemones teisinę pagalbą teikiančių specialistų darbo planavimui, apskaitai ir stebėsenai, taip pat mediacijos posistemę. Atsižvelgiant į teisinės pagalbos paslaugų gavėjų poreikius, bus pateikiama aktuali, naudinga informacija įvairiomis teisinėmis temomis, dažniausiai užduodami klausimai, taip pat bus galima paieška tarp jų.
 
Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas ir Lietuvos Valstybė. Projekto vertė 1 254 645,90 Eur.

Grįžti į projektų sąrašą
 

Registrų centras prisideda prie projekto „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra“ įgyvendinimo
Projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0006

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos kartu su partneriu valstybės įmone Registrų centru ir kitais partneriais vykdo Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) modernizavimo projektą Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0006 „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra“.

Projekto tikslas – panaudojant naujausias technologijas ir iš kitų institucijų gautus duomenis, sukurti į vartotoją (gyventojus ir ūkio subjektus) orientuotą patogią, sąveikią ir kokybišką viešą, su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra susijusią, sudėtinę paslaugą.

Projekto uždavinys – modernizuoti IS „Infostatyba“, kitas susijusias informacines sistemas ir sukurti reikiamas integracines sąsajas siekiant realizuoti su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra susijusią sudėtinę elektroninę paslaugą pagal gyvenimo įvykį „Statau namą“.

Siekiamas projekto rezultatas yra sukurti 6 ir išvystyti 14 su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra susijusių el. paslaugų siekiant užtikrinti el. paslaugų užsakymo ir teikimo patogumą, efektyvumą, vientisumą, kompleksiškumą bei sudėtinės paslaugos pagal gyvenimo įvykį „Statau namą“ sukūrimą.

Projekto tiesioginė tikslinės grupės – fiziniai ar juridiniai asmenys, vykdantys / planuojantys vykdyti veiklą ar jos priežiūrą statybų srityje: statytojai, savivaldybių administracijų specialistai, inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų savininkai, valdytojai ar naudotojai, VTPSI specialistai ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, planuojantys vykdyti ar vykdantys veiklą statybų srityje.

Projekto veiklos – programinių, konsultacinių priemonių, reikalingų IS „Infostatyba“ modernizavimui, integracijų sukūrimui bei el. paslaugų veikimui, įsigijimas ir įdiegimas.

IS „Infostatyba“ elektroninės paslaugos bus teikiamos per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninius vartus.

Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas ir Lietuvos valstybė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017 m. gruodžio 20 d.–2020 m. gruodžio 31 d.

Grįžti į projektų sąrašą
 

Registrų centras pradeda įgyvendinti projektą „Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų dalyvių duomenų registravimo informacinė sistema (VIRSIS)“
Projekto Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0011
 
Valstybės įmonė Registrų centras kartu su partneriu Lietuvos Respublikos kultūros ministerija baigė įgyvendinti pirmąjį Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis bendrai finansuojamo projekto „Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų dalyvių duomenų registravimo informacinė sistema (VIRSIS)“ etapą. Etapo rezultatas – parengta VIRSIS techninė specifikacija ir VIRSIS sukūrimo ir įdiegimo viešojo pirkimo techninė specifikacija. VIRSIS techninei specifikacijai pritarė Projekto vykdymo priežiūros grupė, techninė specifikacija bus derinama su suinteresuotomis institucijomis ir po to bus įregistruota Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre. Viešąjį pirkimą VIRSIS sukūrimo ir įdiegimo paslaugoms įsigyti planuojama paskelbti 2019 m. I ketvirtį.

Projekto tikslas – sumažinti korupcijos atsiradimo ir plitimo veiksnius viešajame sektoriuje, informuojant visuomenę apie vietinių, regioninių, nacionalinių laikraščių, žurnalų ir transliuotojų, retransliuotojų valdytojus, jų dalyvius ir ryšius su kitais viešosios informacijos rengėjais bei skleidėjais.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“. Projektą finansuoja Europos Sąjungos socialinis fondas ir Lietuvos valstybė. Projekto vertė siekia 419 931,55 Eur.

Grįžti į projektų sąrašą
 
 

Registrų centras su partneriais pradėjo įgyvendinti projektą "e. Invoicing Cross Border LT"
Projekto Nr. 2016-LT-IA-0104


Valstybės įmonė Registrų centras kartu su partneriais Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, UAB "Alna Software", UAB "Skaitos kompiuterių servisas", UAB "Sistemų integracijos sprendimai" ir Asociacija "Infobalt" 2017 m. rugsėjo mėn. pradėjo įgyvendinti Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansuojamą projektą "eInvoicing Cross-Border LT" (toliau - e. Invoicing). 
 

Šiuo metu informacinė sistema "E. sąskaita" suteikia galimybę prekių, paslaugų ir darbų tiekėjams, vykdantiems viešųjų pirkimų sutartis, teikti ir gauti elektronines sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas internetu. Tačiau informacinė sistema kol kas neatitinka 2017 m. spalio mėn. paskelbto Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto EN 16931-1:2017. Dėl Europoje egzistuojančių skirtingų teisinių elektroninių sąskaitų faktūrų reikalavimų ir techninių standartų, nepakankamo Europos Sąjungos šalių narių nacionalinių sistemų sąveikumo gali kilti kliūčių tarptautinei prekybai. 
 

Atsižvelgiant į 2014 m. balandžio 16 d.  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose, e. Invoicing projekto apimtyje planuojama modernizuoti informacinę sistemą "E. Sąskaita" taip, kad ji sudarytų galimybes perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams priimti ir apdoroti minėtą Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą atitinkančias elektronines sąskaitas faktūras.

Projekto apimtyje planuojama įgyvendinti šias veiklas:

 1. Išanalizuoti verslo ir valstybės institucijų poreikius, esamą teisinę bei techninę bazę;
 2. Parengti būtinų teisės aktų pakeitimų projektus;
 3. Parengti reikiamą techninę infrastruktūrą, įgalinančią Europos Sąjungos šalių ūkio subjektus teikti elektronines sąskaitas faktūras Lietuvos Respublikos ūkio subjektais;
 4. Modernizuoti informacinę sistemą "E. Sąskaita" sukuriant integraciją su Europos Sąjungos dokumentų apsikeitimo tinklo prieigos tašku (angl. Access point);
 5. Parengti mokymosi medžiagą vartotojams lietuvių ir anglų kalbomis;
 6. Viešinti projekto metu planuojamus ir pasiektus rezultatus.

Įgyvendinamo projekto vertė: 993 000 eurų, iš kurių Lietuvos partnerių nuosavas įnašas sudari 249 000 eurų. 
 

Projekto veiklas planuojama įgyvendinti iki 2019 m. balandžio mėn.

Grįžti į projektų sąrašą
 


Valstybės įmonė Registrų centras sėkmingai įgyvendino projektą „Verslo registrų sąveikos sistemos įgyvendinimas Lietuvoje (BRIS)“
Projekto  Nr. 2016-LT-IA-0021


Verslo registrų sąveikos sistema (BRIS) – bendras Europos Komisijos ir valstybių narių projektas, kurio tikslas – įgyvendinant 2011 m. sausio 8 d. Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/884 nuostatas, susieti visų Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių, taip pat Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos, verslo registrus. Projekto nauda – Europos mastu sukurta galimybė ir techninės priemonės ieškoti informacijos apie įmones, registruotas bet kurioje ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje. Verslo registrai tai pat gali dalytis informacija apie užsienio filialus ir tarpvalstybinį bendrovių jungimąsi.

 
Valstybės įmonė Registrų centras, kaip Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytoja, įgyvendindama projektą, atliko išsamią ES BRIS techninių ir funkcinių reikalavimų verslo registrams analizę, įdiegė nacionalinį BRIS „Domibus“ portalą (EK e. pristatymo sudedamąją dalį), modernizavo Lietuvos Juridinių asmenų registro duomenų bazę, siekdamas įgyvendinti ir palaikyti BRIS techninius ir funkcinius reikalavimus, taip pat sėkmingai perėjo prie tinkamai veikiančio BRIS režimo.
 
ES šalių narių verslo registrų informacija yra prieinama viešai, ne tik verslo registrams, bet ir neregistruotiems vartotojams. Naudojantis E. teisingumo portalo BRIS prieiga, galima nemokamai gauti informaciją apie ES šalių narių juridinius asmenis, taip pat užsakyti juridinių asmenų dokumentus tų šalių, kurios juos teikia neatlygintinai. Dabar BRIS paieškoje galima surasti apie 160 000 Lietuvoje įregistruotų juridinių asmenų. Nuo 2017 m. birželio 9 d. prisijungęs prie BRIS, Lietuvos Juridinių asmenų registras per administravimo programą gavo 1 490 detalių juridinių asmenų duomenų užklausų, 18 užklausų dėl užsienio juridinių asmenų statuso pasikeitimo, 7 065 užklausas dėl informavimo apie juridinio asmens statuso pasikeitimą, 30 užsienio juridinių asmenų prenumeratos užklausų.
 
Projekto „Verslo registrų sąveikos sistemos įgyvendinimas Lietuvoje (BRIS)“ biudžetas – 298 531,00 EUR, iš jų Europos Komisijos CEF programos lėšos – 223 899,00 EUR, Registrų centro nuosavas įnašas  – 74 632,00 EUR.

Grįžti į projektų sąrašą
 


Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ sukūrimas

Finansų ministerija kartu su Ūkio ministerija ir Registrų centru sukūrė Europos Sąjungos ir valstybės lėšomis finansuotą elektroninę paslaugą  „E. sąskaita“, kuri suteikia galimybę paslaugų ir kitų prekių tiekėjams vietoje popierinių sąskaitų faktūrų  jau teikti elektronines sąskaitas faktūras, susijusias su viešųjų pirkimų sutarčių vykdymu.
 
Elektroninė paslauga „E. sąskaita“ suteikia galimybes fiziniams ir juridiniams asmenims  elektroniniu būdu teikti ir gauti PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas už įgyjamas prekes, paslaugas, atliekamus darbus, kurie susiję su viešųjų pirkimų sutartimis ir gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą. Viešųjų pirkimų tarnyba, Valstybės kontrolė ir kitos institucijos realiu laiku galės kontroliuoti viešųjų pirkimų sutarčių  vykdymą.
 
Verslo ir ūkio subjektai, valstybės įstaigos, institucijos turi galimybę su sukurta elektronine paslauga „E. sąskaita“ išsamiau susipažinti apsilankius interneto svetainėje. Interneto svetainėje viešai skelbiama vartotojo instrukcija, kurioje išsamiai aprašyta, kaip naudotis elektronine paslauga, patalpintas informacinės sistemos „E. sąskaita“ naudojimosi sąlygų aprašas, nurodyti prisijungimo prie sistemos būdai, taip pat galima susipažinti su informacinės sistemos „E. sąskaita“ nuostatais bei kita paslaugos vartotojui reikalinga informacija.
 
Skaičiuojama, kad, įgyvendinus projektą, bus dvigubai sutaupyta popierinių sąskaitų rengimui, teikimui ir saugojimui sunaudojamų lėšų, pagerės viešųjų pirkimų vykdymo valdymas, išaugs jų skaidrumas ir efektyvumas, o tai sudarys palankias sąlygas gerinti verslo sąlygas bei skatins šalies ūkio plėtrą.
 
Projektą „Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ sukūrimas“ įgyvendino Lietuvos Respublikos finansų ministerija kartu su partneriais – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir valstybės įmone Registrų centru. Projektas finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų (ES Europos regioninės plėtros fondas) ir Lietuvos valstybės lėšomis. Projekto vertė siekia – 1 727880 eurų (5 966 024,00 Lt).

Grįžti į projektų sąrašą
 


 


Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant „vieno langelio“ principą elektroninė paslauga

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kartu su partneriais valstybės įmone Registrų centru, Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba ir Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos įgyvendina projektą „Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant „vieno langelio“ principą elektroninė paslauga“.
 

Projekto tikslas – sukurti muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant „vieno langelio“ principą elektroninę paslaugą, sudarysiančią sąlygas ekonominių operacijų vykdytojams atliekant prekių importo, eksporto ir tranzito formalumus pateikti reikalingą informaciją ir muitinės deklaracijas bei gauti visą susijusią informaciją vienoje vietoje. „Vieno langelio“ principo taikymas apims informacijos ir dokumentų pateikimą, Muitinės departamento, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimų, licencijų, sertifikatų ir kitų muitinės formalumams atlikti reikalingų dokumentų išdavimą bei informacijos apie formalumų atlikimo tvarką pateikimą kuriamos „Vieno langelio“ informacinės sistemos priemonėmis. Pačiau apie projektą skaitykite interneto svetainėje.
 

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K „Pažangios elektroninės paslaugos“. Projekto vertė -  9 202 263,02 Lt. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2015 m. rugpjūčio 10 d.

Grįžti į projektų sąrašą
  

Registrų centro ir Centrinės hipotekos įstaigos informacinių technologijų sauga

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija kartu Registrų centru ir Centrine hipotekos įstaiga baigė įgyvendinti projektą „Registrų centro ir Centrinės hipotekos įstaigos informacinių technologijų sauga“.
 

Registrų centre įdiegtas saugumo valdymo priemones sudaro centrinis maršrutizatorius su apsaugos nuo DDOS atakų priemonėmis, dubliuota didelio pralaidumo ugniasienė, dubliuota internetinių aplikacijų ugniasienė, duomenų bazių ir aplikacijų stebėsenos sistema bei duomenų perdavimo tinklo stebėsenos sistema.
 

Informacijos saugumo valdymo priemonės padidino Registrų centro tvarkomuose registruose kaupiamos informacijos atsparumą elektroninėms atakoms, dabar operatyviau ir tiksliau nustatomos saugos problemos, centralizuotai informuojama apie galimas grėsmes.
 

Projektas „Registrų centro ir Centrinės hipotekos įstaigos informacinių technologijų sauga“ įgyvendintas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos „Informacinė visuomenė visiems“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Informacinių technologijų sauga“. Projektą finansavo  Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas ir Lietuvos Respublika.  Projekto vertė – 5.943.653,00 litai.

Grįžti į projektų sąrašą
  

Juridinių asmenų registravimo elektroninė paslauga (JAREP)

Valstybės įmonėje Registrų centre įgyvendintas projektas „Juridinių asmenų registravimo elektroninė paslauga (JAREP)“.

JAREP juridinių asmenų steigėjams ir atstovams suteikia galimybę iš anksto rezervuoti (laikinai įtraukti į Juridinių asmenų registrą) steigiamo juridinio asmens pavadinimą, o tais atvejais, kai juridinis asmuo steigiamas ne steigėjui(-ams) nuosavybės teise priklausančiose patalpose, gauti elektroninį savininko sutikimą suteikti patalpas juridinio asmens buveinei.

JAREP įgyvendino galimybę  internetu įsteigti ir registruoti populiarių Lietuvoje teisinių formų juridinius asmenis - uždarąją akcinę bendrovę, individualią įmonę, viešąją įstaigą ir asociaciją, bei elektroniškai keisti Juridinių asmenų registre įregistruotus juridinių asmenų duomenis.

Projektu taip pat siekta sukurti kitoms su juridinių asmenų registravimu susijusioms institucijoms skirtas elektronines priemones, suteikiančias galimybę patogiau registruoti politines partijas bei vykdyti reikiamų juridinių asmenų dokumentų teisinę patikrą.

Registrų centro teikiamos JAREP paslaugos visiškai integruotos į Registrų centro klientų savitarnos informacinę sistemą, juridinių asmenų steigimo ir duomenų keitimo procedūros grindžiamos saugia ir pažangia kvalifikuoto elektroninio sertifikato autentifikavimo ir dokumentų pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu technologija.

Įgyvendintas JAREP projektas pagerino verslo sąlygas Lietuvoje, nes jo metu sukurtos ir įdiegtos elektroninės paslaugos pagreitino ir supaprastino juridinio asmens steigimo bei duomenų keitimo procedūras bei paskatino privataus sektoriaus įmones (pvz., bankus) perkelti savo teikiamas su juridinio asmens steigimu susijusias privačias paslaugas (pvz., kaupiamosios sąskaitos atidarymo įstatiniam kapitalui suformuoti) į elektroninę erdvę ar net integruoti jas su JAREP elektroninėmis paslaugomis.

Projekto vertė – 6.647.282,80 litų. Projektą finansavo ES Europos regioninės plėtros fondas ir Lietuvos valstybė  pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos „Informacinė visuomenė visiems“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos“.

Grįžti į projektų sąrašą
 


Projekto „Juridinių asmenų registravimo elektroninė paslauga“ plėtra – Licencijų informacinė sistema
 
Projektui „Juridinių asmenų registravimo elektroninė paslauga“ (JAREP) skyrus papildomą finansavimą Registrų centras sukūrė Licencijų informacinę sistemą, skirtą  duomenų ir informacijos apie visiems ūkio subjektams išduotas licencijas kaupimui ir viešam pateikimui.

Ši paslauga leidžia elektroniniu būdu pateikti  ir gauti informaciją apie tiek fizinių, tiek juridinių asmenų turimus, panaikintus ar atnaujintus leidimus bei licencijas.

Licencijų informacinė sistema užtikrins projekto metu sukurtos Juridinių asmenų registravimo elektroninės paslaugos kokybę ir prisidės prie viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų verslui plėtros ir viešumo.

Projektą „Juridinių asmenų registravimo elektroninė paslauga“ finansavo Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondas ir Lietuvos valstybė  pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos „Informacinė visuomenė visiems“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos“. Licencijų informacinės sistemos kūrimui skirta 432984,24 Eur (1495008 Lt).

Grįžti į projektų sąrašą
  Atgal  Į puslapio viršų