Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN
Pradžia / Apie Registrų centrą

KarjeraValstybės įmonė Registrų centras – pagrindinių Lietuvos registrų ir valstybinės reikšmės informacinių sistemų tvarkytojas, siekiantis tapti pirmaujančia pasaulyje valstybės duomenų pagrindu sukurtas paslaugas teikiančia inovatyvia įmone, į savo komandą kviečia: 
 
 

TYRIMŲ IR VIDAUS KONTROLĖS SKYRIAUS SPECIALISTAS (-Ė) (TEISININKAS (-Ė))

Struktūrinis padalinys:
Prevencijos departamento Tyrimų ir vidaus kontrolės skyrius

Darbo vieta: Vilnius

Darbo aprašymas:
 • vykdyti išankstinę viešųjų pirkimų procedūros stebėseną, prevencinį patikrinimą ir suderinimą, taip pat prevencinę sudarytų pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę;
 • analizuoti informaciją apie įmonės vykdomus viešuosius pirkimus, atlikti galimų rizikos veiksnių vertinimą;
 • atlikti vidaus tyrimus, susijusius su korupcinio pobūdžio ir viešųjų pirkimų pažeidimais, darbo pareigų pažeidimais;
 • rengti teisės aktų ir kitų dokumentų skyriaus veiklos klausimais projektus.
 
Reikalavimai pareigybei:
 • turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažiau kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
 • išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius korupcijos prevenciją, viešuosius pirkimus, darbo teisę, taip pat kitus teisės aktus, susijusius su pagrindinių funkcijų vykdymu, ir mokėti juos taikyti;
 • išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti;
 • gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 
Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie specialistų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.
  
Dokumentus iki 2019 m. gegužės 3 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale
 

Grįžti į sąrašą

KADASTRO SPECIALISTAS (-Ė) VILNIUJE

Struktūrinis padalinys:
Turto registrų tvarkymo tarnybos Nekilnojamojo turto kadastro departamento Vilniaus skyrius

Darbo vieta: Vilnius

Darbo aprašymas:
 • nekilnojamųjų daiktų (žemės sklypų ir statinių) kadastro duomenų įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą,
 • nekilnojamųjų daiktų (žemės sklypų ir statinių) kadastro duomenų pakeitimas, panaikinimas, pataisymas, perkėlimas į duomenų bazės archyvą;
 • nekilnojamųjų daiktų (žemės sklypų, inžinerinių statinių) žymėjimas Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje,
 • nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų išankstinė patikra,
 • žemės sklypų kadastro duomenų bylų patikrinimas;
 • žemės sklypų planų patikra.

Reikalavimai pareigybei:
 • turėti aukštąjį technologijos mokslų studijų srities inžinerijos (matavimų inžinerija, žemėtvarka, statybos inžinerija), krypties išsilavinimą;
 • išmanyti informacines ir komunikacines technologijas, mokėti ir gebėti taikyti kompiuterio techninę ir programinę įrangą vartotojo lygiu (GIS, CAD programinė įranga, MS Office);
 • Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamojo turto kadastro veiklą, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti;
 • analitinis mąstymas;
 • komunikabilumas, gebėjimas dirbti kolektyve;
 • darbo nekilnojamojo turto kadastro srityje patirtis būtų vertinama kaip privalumas.

Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie specialistų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.
 
Dokumentus iki 2019 m. gegužės 3 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale


Grįžti į sąrašą

 

ŪKIO DALIES SPECIALISTAS (-Ė) PANEVĖŽYJE

Struktūrinis padalinys:
Turto valdymo skyrius 

Darbo vieta: Panevėžys

Darbo aprašymas:
 • organizuoti ir užtikrinti įmonės pastatų ir statinių eksploatacijos ir techninės priežiūros vykdymą, jų atitiktį sanitarinių normų reikalavimams;
 • prižiūrėti įmonės šildymo ir kondicionavimo sistemas, elektros prietaisus ir įrenginius bei jų eksploataciją;
 • prižiūrėti ir kontroliuoti ūkinių sutarčių vykdymą;
 • analizuoti ūkinės ir kanceliarinės paskirties reikalingų prekių poreikį, jį apibendrinti;
 • dalyvauti rengiant pirkimo sutartis;
 • užtikrinti tinkamą jam perduotų įmonės materialinių vertybių priėmimą, saugojimą ir išdavimą;
 • vairuoti ir prižiūrėti įmonės lengvuosius tarnybinius automobilius, palaikyti jų tvarką;
 • atlikti smulkius ūkinius remonto darbus.

Reikalavimai pareigybei:
 • turėti specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įmonės veiklą, darbų saugą, gaisrinę saugą, šilumos, elektros ūkio, sanitarinės higienos ir viešuosius pirkimus;
 • turėti ne mažesnę nei 1 metų panašaus darbo patirtį;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • turėti galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą be nusižengimų;
 • turėti ne mažesnį nei 3 metų vairavimo stažą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu.

Mes siūlome:
 • galimybę dirbti strateginę reikšmę turinčioje, pagrindinius valstybės informacinius išteklius tvarkančioje įmonėje;
 • dinamišką ir įdomų darbą profesionalų komandoje.

Gyvenimo aprašymus iki 2019 m. gegužės 2 d. imtinai kviečiame siųsti el. paštu cv@registrucentras.lt


Grįžti į sąrašą

PASLAUGŲ VALDYMO DIREKTORIUS (-Ė)

Darbo vieta:
Vilnius

Darbo aprašymas:
 • Įmonės atstovavimas Lietuvos Respublikos institucijose bei konstruktyvus bendradarbiavimas su pagrindiniais valstybės registrų valdytojais (ministerijomis), siekiant užtikrinti valdomų registrų informacinių sistemų (IS) vystymui reikalingus sprendimus, palaikymą bei biudžetavimą;
 • Strateginis Įmonės teikiamų valstybės finansuojamų ir komercinių informacinių paslaugų, t. y., Turto ir apribojimų, Asmenų ir Bendrųjų informacinių sistemų (IS) bei jų pagrindu kuriamų informacinių paslaugų vystymas, su tuo susijusių procesų bei biudžeto valdymas įmonės mastu;
 • Naujų paslaugų ir kainodaros vystymas siekiant užtikrinti strategines įmonės vystymosi kryptis;
 • Produktų vadovų, veiklos analitikų bei kitų specialistų (beveik 100 žmonių) komandos formavimas ir valdymas struktūriškai pavaldžiuose trijuose departamentuose.

Reikalavimai pareigybei:
 • aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne mažesnis nei magistro laipsnis);
 • ne mažesnė nei 5 metų sėkmingo panašaus darbo – organizacijos pagrindinės veiklos (-ų) vystymo – patirtis;
 • ne mažesnė nei 5 metų vadovavimo stambiam struktūriniam padaliniui ar organizacijai patirtis;
 • išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus bei Vyriausybės nutarimus;
 • nepriekaištinga asmeninė bei dalykinė reputacija;
 • stiprūs analitiniai gebėjimai, strateginis mąstymas;
 • orientacija į rezultatus, iniciatyvumas, siekis tobulinti veiklos procesus;
 • sklandi lietuvių kalba bei labai geras anglų kalbos mokėjimas.

Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie naujai formuojamos aukščiausio lygio vadovų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves Lietuvos mastu;
 • pasitikėjimą, toleranciją ir profesionalumą.
 
Dokumentus iki 2019 m. balandžio 30 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale


Grįžti į sąrašą

MOKYMŲ SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)

Darbo vieta: 
Vilnius

Darbo aprašymas:
 • formuoti įmonės darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo politiką ir strategiją;
 • užtikrinti vadovų ir specialistų mokymus, siejant juos su įmonės strateginiais tikslais;
 • organizuoti įmonės darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir atestavimo procesą;
 • planuoti ir kontroliuoti įmonės darbuotojų mokymų biudžetą;
 • konsultuoti įmonės vadovus ir darbuotojus kompetencijos ugdymo ir mokymų klausimais;
 • teikti pasiūlymus departamento vadovui valdomų procesų tobulinimo klausimais;
 • planuoti, organizuoti ir koordinuoti skyriaus veiklą.
 
Reikalavimai pareigybei:
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • turėti vadovavimo struktūriniam padaliniui ar projektinei komandai patirties;
 • turėti ne mažesnę nei 4 metų sėkmingo darbo patirtį darbuotojų mokymų organizavimo srityje;
 • turėti patirties viešųjų pirkimų srityje (būtų privalumas);
 • orientacija į rezultatus bei iniciatyvumas;
 • gerai mokėti anglų kalbą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 
Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie naujai formuojamos Žmogiškųjų išteklių valdymo departamento komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą, profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.
 
Dokumentus iki 2019 m. balandžio 29 d. imtinai galite pateikti Valstybes tarnybos portale

 
Grįžti į sąrašą

ARCHYVO VADOVAS (-Ė)

Registrų centro valdomas archyvas - vienas didžiausių Lietuvoje, kuriame dirba 90 darbuotojų ir kurio veikla vykdoma 10 Lietuvos apskričių centrų veikiančiuose padaliniuose. Archyvas sudarytas iš 5 grupių (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių-Marijampolės bei Panevėžio). Archyvo veiklos iššūkiai: skaitmenizacija, modernėjimas ir efektyvūs procesiniai sprendimai, galintys prisidėti prie įmonės teikiamų paslaugų išorės klientams.
 
Darbo vieta: Vilnius

Darbo aprašymas:
 • užtikrinti įmonės administracinės bei specialiosios veiklos (trijų pagrindinių valstybės registrų Nekilnojamojo turto kadastro ir registro, Juridinių asmenų registro bei Adresų registro dokumentų) nuolatinį arba ilgą saugojimą;
 • organizuoti kvalifikuotais skaitmeniniais sertifikatais pasirašytų dokumentų kaupimą, apskaitą, naikinimą ir (ar) nustatyta tvarka perdavimą valstybiniam saugojimui;
 • efektyviai valdyti specialiosios veiklos dokumentų kopijų teikimo klientams procesą;
 • diegti skaitmeninius integruotus sprendimus įmonės veikloje, leisiančius veiklos padaliniams efektyviai dirbti su Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylų dokumentais;
 • rengti archyvų tvarkymo, saugojimo ir naudojimo tvarkų, instrukcijų, taisyklių ir kitų norminių aktų projektus;
 • vadovauti didelei darbuotojų komandai visoje Lietuvoje!

Reikalavimai pareigybei:
 • aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro laipsnis būtų privalumas);
 • ne mažesnė nei 2 metų vadovavimo struktūriniam padaliniui patirtis;
 • ne mažesnė nei 2 metų darbo patirtis dokumentų valdymo ir duomenų tvarkymo srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, būti susipažinusiam su Lietuvos vyriausiojo archyvaro parengtais ir patvirtintais norminiais bei metodiniais dokumentais, reglamentuojančiais archyvų veiklą;
 • išmanyti elektroninių dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei saugojimo taisykles;
 • orientacija į rezultatus, iniciatyvumas, siekis tobulinti veiklos procesus;
 • geri vadovavimo ir lyderystės įgūdžiai;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu.

Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie formuojamos vidurinės grandies vadovų komandos;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • progą prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.
 
Dokumentus iki 2019 m. balandžio 26 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale.


Grįžti į sąrašą

ASMENŲ REGISTRŲ TVARKYMO TARNYBOS VYR. SPECIALISTAS (-Ė)

Struktūrinis padalinys:
Asmenų registrų tvarkymo tarnyba

Darbo vieta: Vilnius

Darbo aprašymas:
 • dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikiant pastabas dėl teisės aktų, reglamentuojančių Įmonės veiklą, Tarnybos kuruojamoje srityje;
 • inicijuoja ir formuoja vieningus Įmonės vidaus dokumentus, reglamentuojančius Įmonės veiklą Tarnybos kuruojamoje srityje;
 • pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir teikia reikalingą informaciją kitiems Įmonės padaliniams;
 • konsultuoja Įmonės darbuotojus savo kompetencijos ribose, teikia informaciją ir dokumentus, reikalingus pavedimams vykdyti;
 • pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių, projektinėje veikloje;
 • vykdo kitas įstatymais ir kitais teisės aktais priskirtas ar pavestas funkcijas ir užduotis.

Reikalavimai pareigybei:
 • socialinių mokslų studijų srities teisės magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas vienpakopis aukštasis išsilavinimas;
 • su registrų valdymu ir/ar tvarkymu susijusi darbo patirtis;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Juridinių asmenų, Gyventojų, Įgaliojimų, Sutarčių, Vedybų sutarčių, Testamentų bei Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų veiklą, asmens duomenų apsaugą;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;
 • turėti gerų bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžių;
 • gebėjimas savarankiškai organizuoti savo veiklą;
 • geras anglų kalbos mokėjimas vertinamas kaip privalumas.

Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie specialistų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.

Dokumentus iki 2019 m. balandžio 26 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale.


Grįžti į sąrašą


 Atgal  Į puslapio viršų